Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Lege og Fysioterapi

 Avdelinga har følgjande hovudoppgåver:

- Legeteneste

- Fysioterapiteneste

- Miljøretta helsevern

 

 

Lege

Når du treng legehjelp – kven skal du ringja?

1.Fastlegen din i opningstida

2.Legevakt 116117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan venta

3.113 når det er akutt og står om liv


Kontaktinformasjon fastlegar

Kommunen har 3 fastlegar, som alle er lokalisert i Fitjar legesenter.

Opningstider: 08:00 - 15:00 alle dager (utanom helg og helligdagar)

Legane ved legesenteret er:

- Waleed Shaie Brisam (kommuneoverlege)

Gabor Pal Borgulya 

- Maria-Ana Brata

Telefon legesenteret: 53457190 eller 53497105 (evt 94816486 dersom vanlig nr er ute av drift)

Telefontid: 08:30-11:00 og 13:00-14:00 

Du kan bestille time og faste reseptar via sms:

Send sms til 2097 med følgjande innhald:
FITJAR fødselsdato, ditt navn, grad av hast
(Unngå sensitiv informasjon)

Til dømes:
FITJAR 030562 Kari Normann Treng time for konsultasjon

Det kostar Kr. 6,- per mottatt melding.
Normalt to meldingar - bekreftelse og timeavtale.

Meir informasjon finn du på heimesida til legesenteret: http://www.fitjarlegesenter.no

                                                                                                                  
Legevakt

Bømlo, Fitjar og Stord kommune samarbeider om legevakt - Sunnhordland interkommunale legevakt. Legevakta er bemanna med både lege og sjukepleiar. Legevakta er innretta mot akutte tilstandar. Legevakta tilbyr hjelp ved akutte skadar, sjukdomar og kriser. Me behandlar også mindre alvorlige akutt-tilstandar, men alvorlige tilstandar vert behandla først. Kroniske sjukdomar vert berre behandla når det er ei akutt forverring eller anna akutt behov.

Mellom klokka 22.00 og 08.00 tek ein kun i mot pasientar som treng akutt augenblikkeleg hjelp. Mindre alvorlege tilstandar blir vist til dagtid og pasienten sin eigen fastlege. Med augeblikkeleg hjelp meiner ein livstrugande sjukdom eller skade, alvorleg sjukdom eller skade eller mistanke om dette, sjukdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentleg forverring ved å vente med legekonsultasjon til neste dag, eller utålige sympotom (smerte, kvalrme eller liknande).

Telefon: 116117

Opningstider:

Kvardagar: 15.00-22.00
Helg og Heilagdagar: 08.00-22.00

Legevakta held til ved sida av Stord Sjukehus (kart)

Nettstaden til Sunnhordland interkommunale legevakt IKS 

Legevaktsentral

Tlf. 53 41 63 00. Her får ein svar heile døgeret.

Medisinsk naudtelefon

Ring 113 ved livstrugande sjukdom og større ulukker. Naudtelefonen er open heile døgeret.

Fysioterapitenesta i Fitjar

A.  Kommunal fysioterapistilling  

- Kommunefysioterapeut Ingeborg Brekke tlf. 908 08 739       - E-post: inbr@fitjar.kommune.no

Kommunefysioterapeuten har ansvar for blant anna desse kommunale oppgåvene:

 • Fysioterapiarbeid i institusjon og heimebaserte tenester(brukarar her kan og bli henvist til privat fysioterapeut.)
 • Fysioterapiarbeid mot kronisk sjuke barn
 • Samarbeid med helsestasjon, deltaking i bl.a. barselgrupper,  og oppfylging i barnehage og skule.
 • Samarbeid med skulehelsetenesta- både oppfølging av einskildpersonar og førebyggande arbeid
 • Vegleiing av personale i helse- og omsorgseiningane, delta i tverrfagleg arbeid.
 • Delta i utgreiing og planarbeid
 • Kommunefysioterapeuten er og rehabiliteringskoordinator, og har koordinatoransvar for nokre individuelle planar
 • Hjelpemiddelformidling, søknader til NAV 
 • Til denne stillinga ligg det ikkje refusjonsrett frå HELFO:
 • Ein må og betale eigenandel her (unntak barn under 16 år, og personar med godkj. Yrkesskade))

B.   3 private fysioterapeutar med driftstilskot

Desse 2 har lokale i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg 2. etasje

             - Fysioterapeut Kari Raunholm, Tlf 905 85 586 (måndagar, onsdagar og torsdagar)

             - Fysioterapeut Ørnulf Botnen, tlf. 920 32 170

 Og  Fitjar Fysikalske,  i 3 etg. i Larsenbygget:

              v/ Fysioterapeut Terje Havro, tlf. 41444896    

 • Du treng ikkje lenger rekvisisjon frå lege til beh.
 • Desse  fysioterapeutane har også driftsavtale med refusjonsrett frå HELFO
 • Ein må og betale eigendel ( unntak barn under 16 år, og personar med godkj. Yrkesskade)

Dei private fysioteraputane skal ta seg av dei oppgåvene som primært  ikkje ligg inn under kommunefysioterapeuten sitt hovudområde; til dømes

 • undersøkingar 
 • funksjonsjonsutgreiingar/motorisk vurdering 
 • utforming og oppfølging av tiltak 
 • behandling 
 • rehabilitering 

 

 

 

Helsenorge.no - den offentlege helseportalen

Oppretta: 22.06.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Helsenorge.no er ein vegvisar til helsetenester og informasjon om helse, sjukdom, behandling og rettigheitar.

Les meir

Kontakt oss