Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Årskog Industriområde

Oppretta: 14.03.2017 – Sist oppdatert 14.03.2017

Med heimel i plan- og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det varsla at Fitjar kommune set i gang­ arbeid med reguler­ingsplan for Årskog Industriområde gnr. 69 bnr. 15 m/fl., planID 1222_201701.

Det vert her òg gjort kjent at ny reguleringsplan erstattar og opphevar dei to gjeldande reguleringsplanane innanfor nytt planområde;
Industriområde Årskog, PlanID 1222_198201 og Industriområde Årskog del II, PlanID 1222_198401.

 

Planstatus og føremål                   
Området er i dag regulert til industri, lager, verkstad o.l., køyreveg/off. parkering, gangveg fortau, hamneformål og helikopterlanding. Føre­målet med planarbeidet er å leggje eit grunnlag for vidare utvikling av nærings­verk­semda i området, og styrkja Fitjar kommune som nær­ingskommune. Området er 462,5 daa, og er av­grensa som vist i kartet som du finner her.

Oppstartsvedtaket i Utval for plan og miljø sak PS 17/17 finn du her.     

 

Eventuelle merknadar eller innspel som har inn­verknad på planarbeidet skal sendast skriftleg til Plan Vest AS, Pb. 667, 5404 Stord, innan 07.04.2017. Merknadane kan ev. sendast elektronisk til haga@planvest.no

 

Spørsmål om, eller innspel til, planarbeidet kan rettast til Haga i Plan Vest: tlf. nr.: 46878473/e-post: haga@planvest.no

Kontakt oss