Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur

Oppretta: 29.11.2018 – Sist oppdatert 29.11.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere og drive akvakultur i flytande anlegg av tare på lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Arealet er på 20 dekar og det er planlagt ein årleg produksjon på 100 tonn.

Les meir

Taksering av nye skatteobjekt

Oppretta: 27.11.2018 – Sist oppdatert 27.11.2018

I perioden desember 2018 til januar 2019 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2018. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og frådelte tomtar. Ved taksering av bustadar og fritidsbygg vert det berre nytta utvendig synfaring.

 

Les meir

Eigedomsavgifter 2019

Oppretta: 20.11.2018 – Sist oppdatert 27.11.2018

Med heimel i lov om vass- og kloakkavgifter § 3 med tilhøyrande forskrifter og forvaltningslova § 37, vert det med dette førehandsvarsla at kommunen sine betalingssatsar for vatn, avløp, renovasjon, slamtøming og feiing kan bli endra med verknad frå 1. januar 2019.

Endringane vil gå fram av kommunestyret sitt vedtak om budsjett for 2019 som skal handsamast i kommunestyret 19.12.2018

Les meir

Kontakt oss