Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Høyring for planprogram, og varsling av oppstart av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 07.02.2019

Formannskapet i Fitjar kommune legg forslag til  «Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» ut på høyring i tråd med plan- og bygningsloven (PBL)  § 4-1.

Fitjar kommune varslar oppstart av «Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» i tråd med kommunestyret i Fitjar sitt vedtak 19.12.18, og PBL § 11.

Les meir

Melding om oppstart av planarbeid. Planprogram til offentleg ettersyn.

Oppretta: 04.02.2019 – Sist oppdatert 04.02.2019

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS starter arbeid med detaljplan for Fjellheim FUS barnehage i Fitjar kommune. Arbeidet omfatter eiendommene 57/26, del av 57/7 og del av 57/3. 

Planområdet er uregulert. I arealdelen av kommuneplanen er området vist som LNFR. Området er til dels båndlagt etter vassdragsloven jfr. hensynssone H740_4 – vassdrag ved Rydland (kommuneplanen § 9.4.2), og hensynssone kjerneområde landbruk H 510_2 (kommuneplanen § 9.3.1). Flomsone mot elv er 20 m (kommuneplanen § 3.7).

Les meir

Melding om oppstart av planarbeid

Oppretta: 04.01.2019 – Sist oppdatert 04.01.2019

I samsvar med plan- og bygningslova § 4-1  vert det med dette varsla oppstart av arbeid med kommunedelplan for vassforsyning, avløpshandtering og vassmiljø 2020 – 2030 for Fitjar kommune.

Les meir

Kontakt oss