Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur av tare på lokalitet Dyrholmen Vest

Oppretta: 18.02.2019 – Sist oppdatert 18.02.2019

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere og drive akvakultur av tare på lokalitet Dyrholmen Vest. Arealet er på 20 dekar med ein planlagt årleg produksjon på 100 tonn.

Søknaden ligg ute til offentleg ettersyn  perioden 20.02.19 til 20.03.19.

Les meir

Høyring for planprogram, og varsling av oppstart av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 20.02.2019

Formannskapet i Fitjar kommune legg forslag til  «Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» ut på høyring i tråd med plan- og bygningsloven (PBL)  § 4-1.

Fitjar kommune varslar oppstart av «Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» i tråd med kommunestyret i Fitjar sitt vedtak 19.12.18, og PBL § 11.

Les meir

Melding om oppstart av planarbeid. Planprogram til offentleg ettersyn.

Oppretta: 04.02.2019 – Sist oppdatert 04.02.2019

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS starter arbeid med detaljplan for Fjellheim FUS barnehage i Fitjar kommune. Arbeidet omfatter eiendommene 57/26, del av 57/7 og del av 57/3. 

Planområdet er uregulert. I arealdelen av kommuneplanen er området vist som LNFR. Området er til dels båndlagt etter vassdragsloven jfr. hensynssone H740_4 – vassdrag ved Rydland (kommuneplanen § 9.4.2), og hensynssone kjerneområde landbruk H 510_2 (kommuneplanen § 9.3.1). Flomsone mot elv er 20 m (kommuneplanen § 3.7).

Les meir

Kontakt oss