Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Informasjon om smitteverntiltak og lokale konsekvensar

Oppretta: 01.04.2020 – Sist oppdatert 08.04.2020

Sist oppdatert 08.04.2020  Kl. 14.00

  

dag, onsdag. april, har me heller ikkje fått melding om nye smittetilfelle i kommunen. Til no er det sju personar i Fitjar som har fått påvist smitte etter testing.

 

All informasjon som ligg i tekstennedanfor er framleis aktuell.  Det siste nye og det som er oppdatert ligg lengst framme i teksten. I dag er det dei fireførste punkta som er nye eller oppdaterte.

 

Meir informasjon om koronaviruset og smittevern finn du her: www.helsenorge.no

 

Smittestatus i Fitjar

Det er pr. 8. april registrert sju personar i Fitjar som har fått påvist koronasmitte etter testing. 

 

 

Kommunen sine idrettsanlegg vert opna med tydelege smittevernprosedyrar

Kriseleiinga i Fitjar har avgjort at dei kommunale idrettsanlegga kan opnast for bruk.  Det gjeld kunstgrasbanen, ballbingane og løpebanen på idrettsparken. Fotballforbundet sine koronavettreglar, som byggjer på Helsedirektoratet sine nasjonale retningslinjer, skal følgjast.  Sidan det i Fitjar er registrert mange smittetilfelle i forhold til folketalet, har kriseleiinga avgjort at det skal vera ein vaksen (over 18) til stade på aktivitetane. Det skal ikkje vera meir enn 5 personar totalt i kvar gruppe og desse skal heile tida halda ein avstand på min. 2 meter.  

 

På kunstgrasbanen vert det opna for at 4 grupper, med 5 deltakarar på kvar, kan vera på banen samtidig.  I ballbingane skal det kun vera ei gruppe om gangen. 

 

Kriseleiinga ber om at dei nasjonale retningslinjene vert respekterte.  Dersom det kjem meldingar om at dei ikkje vert følgde, vil det bli vurdert å stenga anlegga att.

 

Her kan du sjå Norges Fotballforbund sine koronavettreglar:Koronavettreglar 

Gradvis opning av samfunnet

Regjeringa kunngjorde i går gradvis lette i smitteverntiltaka som har virka dei siste vekene.  Nedanfor er det lista opp kva endringar som vert sett i verk og kva tid:

 

Forbodet mot overnatting på hytter vert oppheva 20. april.
Gjenopna barnehagane  frå 20. april og seinast 27. april.
Gjenopna 1.-4. trinn i grunnskulen og SFO frå 27. april
Det er unntak for plikta til å gå på skulen for barn i risikogruppa og for barn som lever saman med familiemedlemmar i risikogruppa.
Framleis fjernundervisning for elevar frå 5. – 10. trinn
Gjenopna vg skule for elevar på VG2 og VG 3 som føl eit yrkesfagleg løp

 

Det skal lagast nasjonale kriterier for korleis ein skal handtera smittespreiing i barnehagar og skular før gjenopning.

 

Gjenopning for helsefaglege verksemder med ein-til ein kontakt t.d. fysioterapeutar og psykologar m.m. frå 20. april.
Gjenopning av tenester med ein til ein kontakt som frisørar og hudpleiarar m.m. frå seinast 27. april

 

Før gjenopning skal  det utarbeidast smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet

 

Framleis strenge smitteverntiltak

 

Dei strenge generelle smitteverntiltaka må halda fram.
Treningssentera vil framleis vera stengt.

 

For info: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

 

 

Bandtvang for hundar

Fitjar kommune vil minna om bandtvang for hundar.  Etter hundelova gjeld generell bandtvang frå 1. april – 20. august.  Fitjar kommune har eiga forskrift til hundelova som inneber bandtvang for visse område heile året.  Forskrifta kan du sjå her:  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2010-06-16-912

 

 

Brukarar av kommunen sine heimetenester

Dersom brukarar av kommunen sine heimetenester kjenner symptom til Covid 19,  eller er i karantene /isolasjon, må heimetenestene få melding om dette før dei skal skal komma på besøk.  I slike tilfelle skal det setjast inn ekstra smitteverntiltak.  Heimetenestene  må varslast om dette på vakttelefon 415 41 201 mellom kl. 07.00 og 21.00.

 

Frivilligsentralen får lesebrett for utlån

Gjensidigestiftelsen har gitt Fitjar Frivilligsentral kr. 16.000,- i tilskot til innkjøp av lesebrett for utlån til Havnahuset og sjukeheimen.  Lesebretta er sett i bestilling og skal gjerast klar til bruk så snart dei er komme på plass.  Lesebrett er eit fint tilbod som kan gje kjærkommen kontakt med familie og vener i ei tid der mange opplever meir einsemd enn til vanleg.

 

 

Lesebrett til Havnahuset og sjukeheimen

Det er no kjøpt inn fire lesebrett som kan brukast av dei som bur på Havnahuset og sjukeheimen.  I desse tider, då det er vanskeleg å få kontakt med sine næraste, skal lesebretta vera til hjelp for å bøta litt på dette.  Det er leveringstid på lesebrett om dagen, men det er meininga at tilbodet skal komma på plass første veka etter påske.

 

Lesebretta vert betalte av Knut K. Rydlands` Legat,  som vart oppretta for vel 100 år sidan.  Knut K. Rydland var født i 1864 på Rydland.  Han reiste til Amerika og vart der resten av livet.  Legatet som han opprettaskulle brukast til gamleheim i Fitjar.  Dei som for tida er med i styret for legatet er  Lars Rydland, Rasmus Fitjar og Roald Drønen.  Styret  har  avgjort at ein del av legatet kan brukast til dette føremålet.

 

Fitjar kommune  takkar for denne gåva som vil vera til stor glede for dei som bur på heimane og deira pårørande.

 

 

Fitjar kyrkje

I påskehelga sender Fitjar kyrkje gudstenester direkte på YouTube.  Kyrkja vert og open for inntil 10 personar om gangen nokre dagar i påskehelga.  Meir om dette kan du lesa på Fitjar kyrkje si heimeside.  www.kyrkja.no/fitjar    

 

Fungerande rådmann

Rådmann Olaug Haugen har teke påskeferie.  John Karsten Raunholm vil fungera som rådmann og leiar i kriseleiinga i denne tida.  John Karsten kan kontaktast på tlf. 975 01 370 eller e-post jora@fitjar.kommune.no  .

 

Ta vare på kvarandre

Alle kommunane i Sunnhordland oppmodar innbyggjarar om å halda seg i heimkommune heile påskeveka. Dette gjeld også ved bruk av campingvogn, bubil og fritidsbåt. Ta i bruk naturen og friluftsområda me har i kommunane. Følg styresmaktenesine tilrådingarmellom anna må de alltid sørge for god handhygiene, og at de held litt større avstand til kvarandre. 

 

 

Hald avstand

Folkehelseinstitttet kjem med råd om at ved å halde avstand, avgrensar me overføring av korona (covid-19)

• God hand- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i andletet 
• Personar som bur saman kan gå om einannan som normalt 
• Unngå handhelsing, samt kyssing og klemming
• Hald avstand til andre, både på jobb, ute og andre stadar du oppheld deg. 
• Avrgens kor mange personar du har nær kontakt med

 

Koronalegevakta i Sagvåg har nye opningstider: Kvardagar 8-15:30, laurdag/sundag    9-14, påskeaftan 8-15:30 og helgedagar 9-14

Koronalegevakta er mottak for koronarelaterte spørsmål som elles hadde gått til fastlege eller legevakt.  Personar med symptom og sjukdom knytt til luftvegssymptom som gjer at dei elles ville tatt kontakt med fastlege eller legevakt skal heretter ta kontakt her. Telefonen vert handtert av helsepersonell.  Koronasentralen skal overta all aktivitet som er knytt til det pågåande utbrotet, og vil ta seg av vegleiing på telefon, testing og konsultasjonar. 

Det er viktig at folk tek omsyn til bruk av koronamottaket, slik at dei kan få hjelpa flest mogleg som treng det.  

Ikkje møt opp utan å ha ringa for avtale først!  Kontakttelefonar:

• Kommunal koronatelefon: 53 49 66 66
• Sunnhordland Interkommunale legevakt: 116 117
• Ved akutte hendingar: 113

 

Besøk på Havnahuset

Den siste tida har det vore ei vaktordning som har hatt kontroll med ferdselen inn og ut av Havnahuset i samband med besøk og liknande.  For å styrka smittevernet på huset har kriseleiinga avgjort at denne ordninga skal opphøyra.

 

Dørene på Havnahuset er stengdeDei som arbeider der, og dei som bur der har nøklar og kan komma seg ut og inn ved behov. 

 

Det er framleis ope for besøk, men kun etter avtale med bebuar/pårørande.

 

Ynskje om besøk kan meldast på vakttelefon 957 78 979.

 

Telefonven

Fitjar Frivilligsentral tilbyr telefonven.  Ring 971 43 785 om du ynskjer nokon å snakka med.  Telefonen er open mellom kl. 10.00 – 15.00.  Personar mellom 18 og 80 år som vil være telefonven kan melda seg som telefonven på www.fitjar.frivilligsentral.no  .  

 

 

Fylkesmannen har gitt FMV medhald i klagen

Fylkesmannen i Vestland har behandla og gjort vedtak i klagen frå 

Fitjar Mekaniske Verkstad AS. Klagen er teken til følgje og kravet frå kommunen om eksternt vakthald og reinhald på brakkeriggen i Årskog er sett til side.  Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.  Fylkesemannen sitt vedtak og pressemelding frå rådmann og ordførar i Fitjar kan du sjå under nyhende på kommunen si heimeside.

 

 

 

 

 

 

Stor heider til dei som arbeider på Fitjar bu- og behandlingssenter

Etter ein krevjande periode med karantene og ekstraordinært smittevern har ingen av dei som bur på sjukeheimen fått symptom på koronasmitte.  Karanteneperioden er noover. Dei som arbeider på sjukeheimen, med Iren Hamborg og  Kari Bjelland Vik i spissen, likeeins smittevernlege Waleed Brisam og helsesjef Anne Økland, har utført ei bragd som har fått dette til.

 

Det vart  20.03.20  oppdaga smitte av koronavirus hos ein tilsett på sjukeheimen. Alle dei 10 som bur på somatisk avdeling vart sett i karantene på romma, medan fleire av dei tilsette måtte i heimekarantene.  Dette førte til ein svært utfordrande situasjon, både for å få nok folk på jobb, og for å hindra smittespreiing.  

 

Fitjar kommune vil retta ei stor takk til dei tilsette som har vist effektiv og profesjonell handlekraft, kreativitet og engasjement  i denne alvorlege situasjonen.

 

 

Biblioteket har no tilbod om smittesikkert boklån

Fitjar folkebibliotek låner ut bøker på bestilling. Henting etter avtale. Mulighet for heimkjøring for dei som ikkje kan hente sjølv. Bestilling av bøker på:

 

✓ Tlf. 53458513 (torsdag kl.12-15 og måndag kl.10-12). 
✓ Messenger  

 

Meir informasjon på www.fitjarbibliotek.no/

 

 

 

 

 

 

 

Utanlandske arbeidarar på Fitjar

Dei siste åra har det vore mange utanlandske arbeidarar som har hatt opphald på Fitjar.  Nokre av dei har jobba her i bygda, medan andre har hatt arbeid i nabokommunen. 

 

I desse dagar er her og mange utlendingar som arbeider på FMV.  Desse har komme før det vart innført restriksjonar på innreise til landet.  Nokre av dei bur på brakker ved FMV medan andre bur i private hus rundt i bygda.  Desse vil de nok treffa på i butikkar og andre stader.  Me vil oppmoda til å visa Fitjarbygda sin varme og raushet i møte med desse som er med og bidreg til viktig verdiskaping i bygda.

 

Det er berre dei 50 arbeidarane som er  i karantene på brakker i Årskog som har restriksjonar på ferdsel og sosialisering.

 

 

 

 

Ferdsel i fjell og utmark under koronapandemien

For å hindra smittespreiing vil me be om at du er forsiktig og held deg til tiltaka nedanfor når du ferdast i fjellet og naturen elles:

 

• Hald avstand på to meter til dei du treff på og vil prata med

 

• Ikkje bruk gapahukane og borda som er sett ut

 

• Lat vera å skriva deg i turbøkene som er lagt ut

 

• Tenk på smittespreiing når du opnar og lukkar grinder

 

• Gjer elles det du kan for å hindra smittespreiing

 

Bruk råda frå Folkehelseinstituttet om sosial distansering for å hinda smittespreiing: https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhi-presiserer-rad-om-sosial-distansering/

 

 

 

Auka kapasitet på smittevernkompetanse

Fitjar kommune har den siste tida fått ansvar for fleire tunge saker som krev mykje tid for smittevernlegen.  No har me fått auka kapasiteten på dette fagområdet med å leiga inn meir kompetanse på smittevern.  Kommunen fått ei god ordning gjennom ein avtale med den erfarne legen Odd Kvamme. Han vil gjera teneste hos oss ei tid framover.

 

 

 

 

 

Fitjar kommune takkar

Me vil retta ei stor takk til Engevik & Tislevoll, Kværner Stord og Fitjar vidaregåande skule for at dei har gitt kommunen smittevernutstyr.  Dette utstyret kjem svært godt med i ei tid der det kan vera vanskeleg å få tak i slikt.

 

 

Fitjar Mekaniske Verkstad

Kommunen har gjort vedtak etter § 4-1 i smittevernlova.  Vedtaket gjeld krav til karantene- og smittevern i samband med at utanlandske arbeidarar kjem til Fitjar.  Avgjerder og pressemeldingar i tilknytningtil saka er lagt ut som eigne artiklar på kommunen si heimeside.

 

 

Endring i drifta ved helsestasjonen i Fitjar

For å redusera faren for smittespreiing er det innført endringar i drifta ved helsestasjonen frå 25. mars.  Du kan lesa meir om endringane i eigen artikkel på kommunen si heimeside.

 

 

 

Treng du nokon å snakka med

 

Ta kontakt med nokon du har tillit til, eller søk hjelp her:

• Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
• Kirkens SOS: 22 40 00 40
• Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (nettside http://www.116111.no)

 

 

 

 

 

Forbod mot overnatting i hytter utanfor bustadkommunen

 

Kommunane har ingen rolle i forvaltninga av hytteforskrifta, og kan heller ikkje gje dispensasjon frå forskrifta.  Fitjar kommunekjem difor ikkje til å svara på spørsmål eller behandla søknader som gjeld denne forskrifta.

Heile forskrifta kan du lesa på lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294?q=forbud%20hytte 

Det som gjeld hytter i forskrifta er dette:

På fritidseigedom i ein annan kommune enn der ein er folkeregistrert  er det forbod mot å  overnatta.  Forbodet gjeld både hytteeigar og andre.   Opphald på dagtid er tillate.  Desse to unntaka gjeld:  

1. Strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn som er nødvendig for å avverga store materielle skadar er tillate.
2. Personar som er i karantene etter § 2 i forskrifta, fordi dei deler husstand med ein som er bekrefta smitta av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatta i fritidseigedom i annan kommune i perioden den smitta er i isolasjon etter § 4 i forskrifta.

For dei unntaka som er nemnt i forskrifta treng ein ikkje å søkja om lov.  Det vert ikkje opna for å søkja om dispensasjon for andre forhold. Riksadvokaten har i eit rundskriv til politidistrikta i landet fastsett at brot på forskrifta normalt skal straffast med kr. 15.000 i bot eller subsidiært fengsel i 10 dagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kven må halda seg heime?

Folkehelseinstituttet opererer med tre kategoriar for kven som skal halda seg heime:

1. Generelt  

Dersom du har symptom på forkjøling skal du halde deg heime til ein dag etter at du har vorte frisk.  Dei du bur saman med kan framleis gå ut, men følgja med på eigne symptom.  Dette gjeld og for helsepersonell.

 

2. Heimekarantene.  Sjå meir på: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

 

3. Heimeisolasjon. Sjå meir på:  https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

 

Reservepersonell til helsevesenet

Landet er i krise p.g.a. av Koronavirussmitte. Me gjer alt me kan for å førebyggja at innbyggjarar og tilsette vert sjuke. Men me veit at pandemien vil utfordra helsevesenet vårt også her i Fitjar. Som ein del av beredskapen planlegg me no i tråd med nasjonale tilrådingar for eit høgt antalsjuke med behov for hjelp, og at også eige helsepersonell kan verta sjuke. Difor må me byggja opp ein reservekapasitet.

 

Fitjar kommune går i dag ut med denne førespurnaden:

 

Er du utdanna helsepersonell, eller med praksis frå helsevesenet, og ikkje arbeider i helsevesenet i dag ? Bur du i Fitjar og ønskjer å tilby di hjelp i  helse- og omsorgsteneste og berørte administrative tenester i Fitjar  i denne situasjonen ? Dersom du er villig til det ber me deg fylla ut vedlagte skjema, og senda det til Fitjar kommune metrengdeg@fitjar.kommune.no . Du vil då verta sett opp på liste over reservepersonell.

Me er svært takksame for alle som kan stilla opp !

 

Her kan du melda deg til teneste: Klikk her

 

 

Legesenteret 

Venterommet på legesenteret er stengt. Kontoret vert opna for dei som har fått avtale om time.  

 

Det er no råd å få konsultasjon med fastlege gjennom videooverføring på mobiltelefon eller PC.  Dei som får avtale om dette vil få instruksjon frå legekontoret  om korleis ein går fram.  Ta kontakt på telefon som vanleg for å gjera avtale.

 

For tida vert det ikkje rekna gebyr på faktura frå legekontoret.

 

Risikogrupper

Eldre over 65  år og pasientar med risikofaktorar som hjarte/karsjukdomar, diabetes, lungesjuke, kreft og høgt blodtrykk bør halda seg mest mogeleg innandørs  i heimen.

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen er stengt for publikum, utanom for dei som har avtale. Opningstida på telefon er kl. 8.30 - 15.00.  Helsestasjonen kan ein nå på tlf.nr. 480 48 730. 


Fitjar rådhus

Fitjar rådhus er stengt for publikum grunna smittevern. Opningstida for telefonen i kundetorget er kl.9.00 – 15.00.

Kommunen si kriseleiing har tilhald på rådhuset, men held no dei daglege møtenevia digitale løysingar.  Kriseleiinga vil oppmoda til at digitale hjelpemidlar vert brukt der det kan avgrensa smittespreiing.

Ein del av dei tilsette har gått over til heimekontor.  Desse vil vera tilgjengeleg på e-post og telefon som vanleg. 

 

Aarrangement og samlingar, ute og inne

Helsedirektoratet har i medhald av § 4-1 innført forbod mot og stenging av arrangement. Forbodet gjeld for heile Noreg. Sjå meir info på www.helsenorge.no.


Fitjar kommune ber om at alle arrangement, både offentlege og private, vert avlyst eller utsett uavhengig av tal på deltakarar.

 


Betaling i barnehage og SFO 

Foreldre, som for ei tid mistar tilbod om barnehage og SFO, skal sleppa å betala for denne tida.  For å spara mykje administrativt arbeid ber kommunen om at faktura som alt er sendt ut vert betalt.  Korreksjon vert gjort på neste fakturering. 

 


NAV-kontoret
NAV-kontoret på Fitjar er stengt for besøk med personleg frammøte. Kontoret er likevel bemanna og kan kontaktast på telefon og e-post.

Sjå melding frå NAV under nyhende på kommunen si heimeside for å finna direktenummer til dei tilsette på NAV. 


Fitjar bu- og behandlingssenter er stengt for besøkjande, inkludert pårørande
Grunna fare for spreiing av Koronavirus, ser me det no som naudsynt å stengja sjukeheimen for besøkjande.

Nære pårørande kan gjera avtale med sjukeheimen ved kritisk sjukdom.



Tilbod om barnehage, og skule/SFO for barn under 12 år av tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar
Kommunen har etablert tilbod om barnehage, og  skule/SFO til barn under 12 år av tilsette i samfunnskritiske funksjonar. Tilbodet gjeld berre for barn der begge foreldra er i målgruppa.  

Dei funksjonane som kan kvalifisera for dette er:

• Styring og kriseleiing
• Forsvar
• Lov og orden
• Helse og omsorg
• Redningsteneste
• IKT-tryggleik i sivil sektor
• Natur og miljø
• Forsyningstryggleik
• Vatn og avlaup
• Finansielle tenester
• Kraftforsyning
• Elektroniske kommunikasjonstenester
• Transport
• Satelittbaserte tenester
• Apotek

Dei som meiner dei er kvalifiserte, og har behov for dette tilbodet, kan ta kontakt med den barnehagen/skulen som barnet soknar til.


Fjernundervisning i barne- og ungdomsskule 
Kommunen har starta opp med fjernundervisning for dei barna i grunnskulen som vert heime. 

Nærare informasjon om tilbodet vert sendt til barn og foreldre frå kvar enkelt skule.


Andre tiltak

• Kommunen deltek ikkje på eksterne møte
• Alle planlagde politiske møte er utsett inntil vidare

Kommunen sender spesiell informasjon til utvalde grupper ved behov


Fitjar kommune kan få behov for frivillige til ulike oppdrag i tida som kjem. Dei som har lyst til å vera med kan melda frå til Fitjar Frivilligsentral. 


Meir informasjon om koronavirus og smittevern er å finna på:

Les meir

Pressemelding frå Fitjar kommune

Oppretta: 01.04.2020 – Sist oppdatert 01.04.2020

Klagesak Fitjar Mekaniske Verkstad AS (FMV)

 

Fitjar kommune har i dag fått følgjande vedtak frå Fylkesmannen i Vestland :Sjå vedtak

 

 

Vedtak 

Fylkesmannen opphever vedtaket 27.03.2020, ref. 2020/200, så langt det gjelder pålegg om engasjering av eksternt vaktselskap, og pålegg om engasjering av eksternt rengjøringsbyrå. Med unntak av disse endringene stadfestes vedtaket fullt ut.

 

 

FMV sende inn klage på to av punkta i kommunen sitt vedtak. Det gjeld krav om eksternt vakthald og eksternt reinhald ved karanteneriggen i Årskog.

 

Fitjar kommune meiner smittevernlegen sine vurderingar, som låg til grunn for vedtaket, var på sin plass for å ivareta så godt smittevern som råd. Det som Fylkesmannen har vurdert er om den delen av kommunen sitt vedtak som sette krav om eksternt vakt/reinhald var uforholdsmessig inngripande for verksemda i forhold til effekten når det gjeld smittevern. Her har Fylkesmannen komme fram til ein annan konklusjon enn kommunen, og gitt FMV medhald. Denne delen av kommunen sitt vedtak er dermed oppheva og avgjerda er endeleg.

 

Alle andre krav i vedtaket står framleis ved lag, noko som vil sei at verksemda sjølv må syta for vakthald og reinhald i tråd med dei krava som kommunen sette i vedtaket.

 

Fitjar kommune har respekt for norske lover og dei ulike organa som forvaltar desse. Kommunen tek difor fylkesmannen si avgjerd til etterretning.

 

Avtalane som kommunen har inngått med eksterne aktørar på vakt og reinhald kan seiast opp på dagen, og det er gjort med verknad f.o.m  i morgon 02.04.20.

 

Kommunen har gjennom smittevernlova fått stort ansvar for å ivareta liv og helse for dei som oppheld seg i Fitjar. Under det som kan bli den mest krevjande folkehelseutfordringa globalt dei siste 100 åra, vil Fitjar kommune halda fram med å vera tydeleg og setja smittevern høgt.

 

 

Venleg helsing

 

Olaug Haugen 

Rådmann i Fitjar kommune

Tlf. 975 05 266

 

 

 

Harald Rydland

Ordførar i Fitjar kommune

Tlf. 913 47 802

 

 

 

Les meir

Pressemelding frå Friluftsrådet vest

Oppretta: 01.04.2020 – Sist oppdatert 01.04.2020

Grunna koronakrisen starter Telltur-sesongen 2020 med  nye utfordringar!!  Gjennomføring av årets tellturer kan du lese i pressemeldinga frå Friluftsrådet her

Les meir

Pressemelding frå ordførar og rådmann i Fitjar kommune

Oppretta: 27.03.2020 – Sist oppdatert 28.03.2020

Pressemelding

Avgjerda finn du her: Avgjerd

 

Fitjar kommune gjorde den 25. mars vedtak etter smittevernlova § 4-1.  Saka gjeld krav om karantene og smittevern i samband med at Fitjar Mekaniske Verksted AS tek inn utanlandske arbeidarar som må sitja 14 dagar i karantene før dei kan ta til i arbeid.  I vedtaket sette kommunen m.a. krav om eksternt reinhald og vakthald på brakkeriggen der arbeidarane oppheld seg i karantenetida.  Alle krava i vedtaket er sett på bakgrunn av faglege vurderingar som er gjort av smittevernlegen.

 

Fitjar Mekaniske Verkstad AS har no klaga på den delen av vedtaket som gjeld krav om eksternt reinhald og vakthald.  Klagen skal behandlast på ordinært vis og skal først innom kommunen for vurdering, før den vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.  Før klagen er handsama opprettheld kommunen sine krav.   For å sikra at vedtaket vert sett i verk omgåande har kommunen no avgjort å ta i bruk smittevernlova sin § 4-1  tredje ledd, der det vert opna for at kommunen kan setja i verk vedtaket på den ansvarlege (som vedtaket rettar seg mot) si rekning.

 

Dette inneber at kommunen engasjerer vaktselskap og reinhaldsaktør som kan gå inn og ivareta krava i vedtaket frå laurdag 28. mars og inntil vidare.   

 

 

Lovteksten lyder slik:

Har kommunestyret eller Helsedirektoratet truffet vedtak om tiltak etter første eller andre ledd som den ansvarlige ikke retter seg etter, kan kommunestyret sørge for at tiltakene blir satt i verk. Kommunestyret kan sørge for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige. Tiltakene gjennomføres for den ansvarliges regning, kommunen hefter for kravet om vederlag.

 

 

 

Grunngjeving for avgjerda kan de lesa meir om i det vedlagte dokumentet.

 

 

 

Venleg helsing

 

 

Harald Rydland

Ordførar i Fitjar kommune

Tlf. 913 47 802

 

 

Olaug Haugen

Rådmann i Fitjar kommune

Tlf. 975 05 266

Les meir

Pressemelding frå ordføraren i Fitjar

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 25.03.2020

Pressemelding frå ordføraren i Fitjar

 

Fitjar Mekaniske Verkstad er ei stor og viktig bedrift i Fitjar.  For å halda produksjonen oppe vil dei no få inn fleire utanlandske arbeidarar for ein periode. Sidan me er midt inne i ein stor pandemi er Fitjar kommune kontakta for å vurdera m.a. karantene- og smittevernforhold.  Kommunen behandlar saka på eit fagleg grunnlag etter nasjonale retningslinjer og smittevernlova.   Dei nasjonale retningslinjene seier at det ikkje er juridiske hindringar for at EØS-borgarar med arbeidsløyve kan komma inn i Noreg.  Kommunen skal vurdera om karantene- og smittevernforhold vert ivareteke på ein tilfredsstillande måte. 

 

I ei tid med strenge restriksjonar og nærast unntakstilstand over alt, har eg som ordførar fått sterke reaksjonar frå mange innbyggjarar i Fitjar på denne saka. Det vert gjeve utrykk for at dette skapar frykt i bygda.  Eg har forståing for fleire av innbyggjarane sine reaksjonar. 

 

Helsetenestene i Fitjar er alt hardt pressa. Mellom dei tilsette på sjukeheimen er det påvist koronasmitte. Dette medfører at andre tilsette må vera i karantene, og fleire tilsette må til for å driva sjukeheimen med strengare smitteverntiltak. Legekontoret slit og med å ha full bemanning, på grunn av karantene og sjukemelding. 

 

For å spara det lokale helsevesenet har ikkje folk frå andre stader lov til å overnatta på hyttene sine her i Fitjar. Andre verksemder i regionen har sendt mange utanlandske arbeidarar heim i denne tida.  I følge Folkehelseinstituttet har me ikkje nådd nivå 3 i pandemien enno. Me kan framover risikera enno fleire smitta og sjuke.  

 

Som ordførar meiner eg det er viktig å ta vare på næringslivet vårt. Likevel er me no inne i ei tid der me alle vert oppmoda til å gjera alt me kan for å hindra smittespreiing og ekstra belastning på det lokale helsevesenet.  På bakgrunn av dette reknar eg med at FMV og  andre næringsdrivande vil bidra i dugnaden. Sjølv om det ikkje er noko juridisk i vegen for å ta inn arbeidsfolk frå andre stader, oppmodar eg til at verksemdene gjer det dei kan for å finna andre løysingar. Dette kan t.d. vera å godta at ferdigstilling av prosjekt må utsetjast noko i tid.

 

Ordføraren i Stord, Gaute S. Epland, stiller seg bak det som er teke opp her. Epland viser til at Kværner har vist vegen for korleis bedrifter bør ta ansvar i situasjonen me står i, og sende tidleg heim sine innleigde utanlandske arbeidstakarar. Det er mange stordabuar som er opptekne av denne saka og har vendt seg til ordføraren med si bekymring. Fitjar og Stord har felles legevakt og samarbeid på andre område innan helse. Innafor næringslivet er det og mykje samkvem mellom kommunane. Det som skjer i den eine kommunen, vil såleis i stor grad påverka den andre, ikkje minst i situasjonen me no står i med handtering av korona-pandemien. 




Venleg helsing
Harald Rydland
Ordførar i Fitjar kommune
Tlf. 913 47 802

Les meir

Karantene for utanlandske arbeidstakarar. Vedtak etter smittvernloven 4-1 for Fitjar Mekaniske Verksted AS.

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 25.03.2020


Vedtak etter  smittvernloven 4-1 for Fitjar Mekaniske Verksted AS. 

 
Sjå vedtaket i PDF her: Vedtak                                                    


Fitjar Mekaniske  Verksted AS (FMV)  planlegg mottak av om lag 100 arbeidarar frå Polen,  Jfr epost av 18.03.20.  Vi har i dag 25.03.20 mottatt melding om mottak av 50 personar. Desse skal i 14 dagars karantene. Karantene  skje på opphald i rigg på Årskog industriområde i Fitjar.

 

Vi viser til dykkar epost av 18.03,  vårt brev av 20.03.18, og dykkar svar av 23.03 og 25.03.

Viser også til kommunen og smittevernlege si synfaring i går 24.03.20 på riggen for karantene, og møte med dykk i etterkant.  Vi gav dykk konkrete råd i møtet og ved epost i etterkant.

 

Fitjar kommune vurderte at dykkar informasjon av 23.03 ikkje var tilstrekkjeleg  for å møta krava om tilstrekkjeleg smittevern i ei tid med Koronaepidemi.  Folkehelseinstituttet sine krav om karantene

 

Vi har i dag 25.03 mottatt utdjupane dokumentasjon frå  Fitjar Mekaniske Verkstad AS, og denne er noko meir konkret og utfyllande. Likevel vurderer kommunen og smittvernlege at tiltaka ikkje er tilstrekkelege for å oppretthalda eit forsvarleg smittevern på riggen der om lag 50 personar skal opphalda seg i karantene i 14 dagar.

Utfordring til bedrifta er å:

-          Sikra ein tilfredsstillande hygienstandard på riggen som skal nyttast til karantene for arbeidarar i 14 dagar inkludert tilrettelegging for tiltak for individuelle hygiene hjå arbeidarane som bur på riggen.

-          Sikra matleveranse til arbeidarane som bur i karantene, slik at ein opprettheld FHI sine karantenekrav, og reduserer ferdsel mellom riggen og sentrumsbutikkane.

-          Leggja til rette for  ferdsel rundt riggen, og avgrensa dette mot dei  meir folkerike område i kommunesenteret.

 

Kommunestyret har vedtakskompetanse etter smittvernlova.  Pga av saka sin karakter med mottak av 50 arbeidarar frå utlandet på kort varsel frå bedrifta, hastar det å fatta vedtak. Rådmann er gitt hastekompetanse etter delegasjonsreglement  frå kommunestyret 21.12.2016, og rådmannen har delegert mynde til kommunelegen.

I henhold til Smittevernloven §1-5 skal inngrepet vera forholdsmessig. Kommunen vurderer dette slik:

-          Norge er midt inne i ein pandemi med Koronavisrus. Nasjonale styresmakter set strenge restriksjoner for smittvern for befolkningen. Når det kjem mellom 50-100 arbeidearar  frå  Polen til ein liten kommune som Fitjar må det setjast strenge smittverntiltak inn, for både å kunna medverka til at arbeidarane sjølv held seg friske, at det ikkje vert spreiss smitte frå karanteneriggen til dei befolkningstette og sentrumsnære områda i Fitjar, og at evt. smitta arbeidarar ikkje legg stort beslag på helseressursar lokalt og i spesialisthelsetenesta. Eit utbrot av Koronavirus vil kunna medføra ei overbelastning på helsevesnet og vera ein risiko for folkehelsa.

-          Samla sett er fordelande med vedtaket  for arbeidarane og lokalsamfunnet vesentleg større en ulempene for bedrifta.

 

«Fitjar kommune v/ rådmann og smittevernlege fattar følgjande vedtak etter Smittvernloven §4-1 Jfr 5-1

 

Vedtaket gjeld for den perioden Fitjar Mekaniske  Verksted AS  tek imot utanlandske arbeidarar frå EØS området under koronaepidemien

Fitjar kommune set følgjande krav til Fitjar Mekaniske  Verkstad AS  for evt. mottak av inntil 100 arbeidarar  frå Polen i perioden 25.3.20  og utover.


Krav til smittverntiltak på systemnivå


Fitjar kommune krev framlagt følgjande dokumentasjon frå FMV innan kl. 20.00 25.03, i tillegg til det vi har mottatt 23.3 og 25.3

 • Eigenerklæring frå den enkelte arbeidar at han er frisk og utan symptom på luftvegsinfeksjon.
 • Avtale om reinhald av rigg med underleverandør
 • Avtale med vaktselskap om heildøgnsvakthold  eller 07- 23.00 ved rigg for å unngå gruppesamlingar og vandring av folk i karantene til sentrum.

Krav til karantenelokalitet

 • I rigg for karantene skal dei bu på enkeltrom i små grupper med max 5 rom i nærleiken av kvarandre.
 • Fellesrom og garderobar skal stengast
 • Vaskerom skal nyttast av kun ein person om gangen
 • Det er forbudt å oppholde seg fleire på samme rom pga av avstandskrav.
 • ·         Mat skal køyrast til riggen og fordelast til kvar bebuar sitt rom.
 • Handling på butikk skal organiserast av bedrifta som felles innkjøp og distribusjon, og tilkøyring til riggen. Dette for å forhindra størst mogeleg grad av forflyttning av folk mellom riggen og sentrumsbutikkane.
 • Det skal gjennomførast reingjering av lokaliteten sitt gangareal; trappeoppgang, vaskerom, kontaktflater dagleg  samt dagleg håndtering av matavfall og  tilført nye håndklær av reinhaldsbyrå.  Vask av beboerrom skal skje anna kvar dag.

Krav til smittverntiltak på individnivå

 • Det skal være dispenser for såpe på kvart rom for å sikre god håndhygiene. Hender skal vaskast føre ein forlet rommet og når ein kjem attende.
 • Det er forbudt å oppholde seg flere på samme rom.Det er krav til avstand mellom bebuarane på  min 2 meter.
 • Det skal være informasjonsplakater om håndhygiene og hosterutiner på polsk på alle rom
 • Folk kan gå tur, helst åleine og med avstand på 2 meter dersom ein går fleire. Aldri over 5 samla.

Lokalitet for isolasjon

 • Ved symptom på akutt luftvegssjukdom som feber, hoste eller tung pust, skal den tilsette opphalda seg på rommet sitt og  isolerast.  Arbeidsgjervar skal kontaktast på telefon av den berørte.
 • Dersom arbeidstakar må ha legetilsyn kontaktar han legekontor i Fitjar, legevaktsentral eller legevakt 116117. Dersom arbeidstakar må fraktast til lege skal det skje med sikker transport i samråd med legetenesta.
 • Arbeidsgjevar har eit ansvar for å sjå til at den tilsette har mat og det som den har behov for, sikrar at vedkommande får naudsyn helsehjelp om behov oppstår. Dette inneber at ein har kontinuerleg kontakt med den som er blitt sjuk.
 • Arbeidsgjevar har ansvar for at den som eventuelt har vore i nærkontakt med vedkommande som er blitt sjuk innan 24 t før symptom, skal vidareførast i karantene. Dette inneber at arbeidsgjevar må oppretthalde same tilbod og regime nye 14.dagar.

 

 

Fitjar kommune har ikkje økonomisk ansvar for konsekvensane av dette vedtaket.»

 

Vedtaket kan i hht. Smittvernloven klagast på Jfr § 8-3.  Klageinstans er fylkesmannen i Vestland.

 

 

Olaug Haugen                                                                       Shaie Waleed Brisam

Rådmann                                                                               Smittvernlege

Les meir

Endringar i drifta av Fitjar Helsestasjon

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 27.03.2020

Grunna korona-pandemien er det gjort endringar i høve tilbodet hjå jordmor, helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom. Endringane er gjort for å minske risiko for smitte, jf. råd og anbefalingar frå Helsedirektoratet. Me oppmodar alle til å følgje nasjonale smittevernsråd og reglar for karantene. Har du generelle spørsmål om Korona, ring Koronalegevakt: 534 96666. Følg elles folkehelseinstituttet (www.fhi.no)  sine sider for oppdatert informasjon til ein kvar tid.

Endringane som gjeld finn du her

Les meir

Tolking av regelverk for tilskot til sjukdomsavløysing knytt til Korona

Oppretta: 24.03.2020 – Sist oppdatert 24.03.2020

Landbruksproduksjon er ei samfunnskritisk oppgåve, og landbruksdirektoratet har oppdatert informasjon om tilskot til avløysing ved sjukdom.

Det er fortsett eit krav om sjukemelding, enten i form av digital sjukmelding, sjukmelding på papir eller annan hensiktsmessig vis, for at det skal kunne gis tilskot til avløysing av bonden pga. sjukdom. NB! - NAV har no opna for at legar kan sjukmelde pasientar etter telefonkonsultasjon.

Les meir

Kulturminnefondet ynsker søknader!

Oppretta: 23.03.2020 – Sist oppdatert 23.03.2020

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes: -hus og bygningar, -båter og fartøy , -hageanlegg og kulturlandskap.

Les meir

PRESSEMELDING OM KORONASMITTE

Oppretta: 20.03.2020 – Sist oppdatert 20.03.2020


PRESSEMELDING                                                                                        20.03.20                                                                                                                   

 

FØRSTE KORONASMITTA ER PÅVIST I FITJAR KOMMUNE

 

Det første tilfellet av koronasmitte i Fitjar kommune er no påvist. Saka er av ein slik art at det set kommunen i ein krevjande situasjon. Den som er smitta har sitt arbeid på Fitjar bu- og behandlingssenter (FBB) som er sjukeheimen, og var på arbeid der førre helg. I løpet av helga vart vedkommande dårleg, og ho har ikkje vore på jobb etter dette.  Testing for koronasmitte vart gjennomført. I ettermiddag kom resultatet av testen som viste at vedkommande er smitta. 

 

Fitjar bu- og behandlingssenter (FBB)  som er den einaste sjukeheimen i Fitjar, har 21 enkeltrom i bruk. Desse er fordelt på to avdelingar, ein for demens og ein for somatisk. Den tilsette som er koronasmitta har kun vore i arbeid på somatisk avdeling.


Fitjar kommune har etablerte smittevernrutiner , og oppdaterte planar for smittevern og pandemi.  Desse er i bruk som grunnlag for det vidare arbeidet.  Smittverntiltak i tråd med FHI sine krav gjennomført i kveld : Tilsette som har vore i kontakt med den smitta er sett i karantene, pasientar får si behandling isolert til sine einerom,  smittesporing pågår.  Vidare arbeider kommunen aktivt med å finna personell som kan gå inn i plassen for dei tre som no må setjast i karantene. Sjukeheimen har ikkje adgang for andre enn pasientar og tilsette, og slik har det vore sidan førre søndag.

 

Kommunen sine eigne leiarar, smittvernlege og fagfolk, i samråd med andre faginstansar, vil driva sjukeheimen med smittevernregime i tråd med Folkehelseinstituttet sine forskrifter. Kommunen har oppretta kontakt med Fylkeslegen og Fylkesberedskapssjefen  i Vestland.

 

Pasientane på sjukeheimen i Fitjar får godt stell og omsorg, også i denne situasjonen. Og pårørande er informerte.

 

For meir informasjon om saka kan de ta kontakt med rådmann Olaug Haugen på tlf.  975 05 266

 

 

Les meir

Informasjon frå NAV Fitjar

Oppretta: 13.03.2020 – Sist oppdatert 13.03.2020


Grunna fare for spreiing av koronavirus har me stengt publikumsmottaket.

NAV vil ha møte / samtale med deg på telefon eller video/skype.

 

Publikumsmottaket vert sengt for drop in samtalar frå 12.03.20 – 15.04.20.

 

Du kan nå oss på følgjande telefonnr:

Magnhild Grov            48054332

Ann Siri Knapstad       46815664

Bjørnar Jakobsen        99508863

Terje Haga                    41286834

Sunniva Sande             90478038              

Vibekke Carruthers    90479830

Vebjørn Bjørkås          45839653

Silje Devik                     47719898

Ida Nitter Havro          41282636

Du kan også nå oss på nav.no.

 

Dersom du ikkje har høve til å søkje sosialhjelp kan me ta imot søknad pr telefon.

Les meir

Informasjon om Koronasmitterestriksjonar

Oppretta: 13.03.2020 – Sist oppdatert 13.03.2020

For å førebyggja- og avgrensa smitte, verna sårbare grupper og oppretthalda naudsynt kapasitet i kommunale tenester,

innfører Fitjar kommune, med heimel i smittevernlova § 4-1 tiltak.

Fitjar kommune har sett krisestab som er leia av rådmannen.

Les meir

Fitjar folkebibliotek

Oppretta: 12.03.2020 – Sist oppdatert 19.03.2020

Biblioteket held stengt inntil vidare.  Det same gjeld meirope bibliotek.  Lånte media skal behaldast til biblioteket opner att.  Alle lån vert forlenga til 15. april  Det blir ikkje sendt ut purringar. 

Les meir

Galleri Losjen utsetter Maren Sofie Strømme si utstilling "Ein ny vår"

Oppretta: 12.03.2020 – Sist oppdatert 13.03.2020

Utstillinga, som skulle ha offisiell opning laurdag 14.mars, er utsett på ubestemt tid

Les meir

Film om Korona-viruset

Oppretta: 04.03.2020 – Sist oppdatert 04.03.2020

Mange born og unge har spørsmål om Koronaviruset.   På https://youtu.be/v1W249tl1vA finn  du informasjonsfilm som Helsedirektoratet har laget.  I filmen svarer legen i Helsedirektoratet på spørsmålene fra Hermine på 13 år.  Filmen egner seg godt til å vise i klasser og med  foreldre.

Les meir

Viktig melding!!

Oppretta: 03.03.2020 – Sist oppdatert 03.03.2020

Informasjonstelefon om Korona-virus 815 55 015 og Folkehelseinstituttet si informasjonsside, www.fhi.no

Om du trur du kan vera smitta, ring fastlegen, eventuelt legevakta på tlf. 116 117. 

Les meir

Lokal informasjon om Koronavirus - epidemi

Oppretta: 28.02.2020 – Sist oppdatert 28.02.2020

Dei første tilfellet av Koronaviruset er no stadfesta i Noreg. Helse Fonna, Stord sjukehus og kommunane i Sunnhordland førebur arbeidet med å gje informasjon til innbyggjarane og kunna gje god og rett hjelp til dei få som eventuelt vert alvorleg sjuke, dersom Covid 19 vert eit problem hjå oss.

 

Det er influensavirus som vil råka folk i Sunnhordland framover dei neste vekene og ikkje Korona. Vanleg influensautbrot er venta å vera på det høgste i mars dette året.

I Fitjar har ein vaksinert mange i risikogruppa. Helsepersonell har og teke vaksine.

 

Les meir

Folketalsutvikling

Oppretta: 27.02.2020 – Sist oppdatert 27.02.2020

Folketalsutvikling i Fitjar kommune 4. kvartal 2019

Les meir

Orientering om tilskotsordningar til verna kulturminne i Vestland

Oppretta: 25.02.2020 – Sist oppdatert 25.02.2020

Fitjar kommune har redusert omfanget på stillinga innan kultur, og formannskapet vedtok i førre  møte 19.02.20 prioritering av arbeidsoppgåver. 
Saka til formannskapet som viser kommunen sine innsatsområde innan kulturfeltet finn du her 

Les meir

Skattelistene for 2020

Oppretta: 21.02.2020 – Sist oppdatert 21.02.2020

Skattetakstlistene for 2020 er lagt ut til offentleg ettersyn i i 6 veker frå  21.02.2020.   Lista finn du her

Frist for å klage er 8. april 2020.

Klagen skal vera skriftleg, grunngjeven og underskrive og vert å senda Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar eller fitjar@fitjar.kommune.no

Les meir

Fitjar kommune rapporterer eit godt økonomisk resultat for 2019.

Oppretta: 13.02.2020 – Sist oppdatert 13.02.2020

Fitjar kommune har skapt eit godt økonomisk resultat for 2019, med eit mindreforbruk på 6,1 mill. kr.

Vi har nytta våre økonomiske ressursar i tråd med budsjettet, til kommunen sine store velferdsoppgåver og til lokal samfunnsutvikling.

Les meir

Nytt eldreråd i Fitjar

Oppretta: 03.02.2020 – Sist oppdatert 03.02.2020

Det nye eldrerådet i Fitjar har no konstituert seg og er klart til å gå laus på oppdraget sitt. 

Etter kommunelova skal det oppnemnast eldreråd i alle kommunane i landet.

Kommunestyret i Fitjar oppnemnde i haust medlemer til eldrerådet for dei neste fire åra. 

Les meir

Skulerute for skuleåret 2020-2021

Oppretta: 07.01.2020 – Sist oppdatert 19.02.2020

Skuleruta for Fitjar kommune for skuleåret 2020-2021 finn du her. 

Saka er handsama administrativt etter fullmakt frå rådmannen.

Les meir

Leige av husvære

Oppretta: 06.01.2020 – Sist oppdatert 06.01.2020

Familie med 3 barn ynskjer å leiga eit hus i Fitjar kommune.   Huset må ha 3 soverom. Ta kontakt med kundetorget på tlf. 53 45 85 00 for meir informasjon.

Les meir

Stadsanalyse for Fitjar sentrum

Oppretta: 13.12.2019 – Sist oppdatert 13.12.2019

Fitjar kommune fekk hausten 2019 utarbeidd ein stadsanalyse for Fitjar sentrum.  Stadsanalysen er delfinansiert av Hordaland fylkeskommmune og vart utført av arkitektkontoret Pir II frå Trondheim/Oslo.

 

Les meir

Folketalsutvikling

Oppretta: 21.11.2019 – Sist oppdatert 21.11.2019


Pr. 01.10.19 er me 3.195 Fitjarbuarar.

3. kvartal - 10 fødde, 6 døde. 1 innvandra. 30 flytta inn og 36 flytta ut av kommunen.

Då er me blitt 1 færre i løpet av 3. kvartal.

Les meir

Nye vegadresser i Fitjar

Oppretta: 21.11.2019 – Sist oppdatert 21.11.2019

Fitjar kommune vil halda fram arbeidet med nye vegadresser i kommunen. Me prioriterer arbeidet med adresser for bustadar, og no er det austsida av Fitjar sin tur. Me vil jobbe med å gje vegadresser på  strekningen frå Sandvikvåg til kommunegrensa til Stord i perioden 15 januar – 1 mars 2020.

Les meir

Ny ladestasjon i Fitjar sentrum

Oppretta: 15.11.2019 – Sist oppdatert 15.11.2019

Fortum ladestedet er testa og i drift i Fitjar sentrum på rådhusplassen i samband med miljøgata. Fitjar kommune har fått Enova-støtte til hurtiglading på 200.000 til dette prosjektet. Fortum har fått støtte til lynlading frå Hordaland Fylkeskommune. 

Les meir

Strøsand til eldre og rørslehemma

Oppretta: 15.11.2019 – Sist oppdatert 15.11.2019

Eldre over 70 år og rørslehemma kan få grtis strøsand av Fitjar kommune, som eit fallforebyggjande tiltak.

 

Les meir

Invitasjon til måltidsfellesskap ved Fitjar seniorsener

Oppretta: 12.11.2019 – Sist oppdatert 12.11.2019

Middag frå kjøkenet ved FBB blir servert onsdagar kl. 15 00, frå og med 20.11.2019 ved Fitjar Seniorsenter. 

 

Pris: kr 120,- for middag og dessert. Fakturaordning. Siste middag før jul vert 18.12., da med julemat, (kr 200,-)

Les meir

Taksering av nye skatteobjekt

Oppretta: 12.11.2019 – Sist oppdatert 12.11.2019

I perioden november 2019 til januar 2020 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2019. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og frådelte tomtar. Ved taksering av bustadar og fritidsbygg vert det berre nytta utvendig synfaring.

Les meir

Rådmannen sitt framlegg til budsjett

Oppretta: 29.10.2019 – Sist oppdatert 01.11.2019

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 -2023 er idag sendt formannskapet for politisk handsaming i formannskapsmøte onsdag 6. november. 


Rådmannen presenterer budsjettet i kommunestyret 4. november.

 

Les meir

Frivilligprisen 2019

Oppretta: 22.10.2019 – Sist oppdatert 25.10.2019

Styret i Fitjar Frivilligsentral ber om forslag til årets kandidat.

”Prisen skal gis til ein initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine idear og pågangsmot har betra trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til eit meir ope, aktivt og trygt samfunn”. 

 

Les meir

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Oppretta: 21.10.2019 – Sist oppdatert 21.10.2019

Bufdir har utarbeida ein rettleiar med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger, som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeida.

Les meir

Søk sosialhjelp digitalt

Oppretta: 11.10.2019 – Sist oppdatert 11.10.2019

Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimefrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søkje sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløysingar som Buypass eller Comfides.

 

Les meir

Pressemelding få Nasjonalt senter for e-helseforskning

Oppretta: 08.10.2019 – Sist oppdatert 08.10.2019

Inngyggere i nye Vestland fylke deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom.

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Les meir

Sunnhordland Interkommunale Barnevern

Oppretta: 23.09.2019 – Sist oppdatert 23.09.2019

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste har oppretta beredskapsvakt for barnevern. Beredskapsvakta kan kontaktast ved akutte hendingar
på tlf 91 91 44 30 og er open kvardagar 15:30-08:00 og heile døgnet helg- og heilagdagar.

Les meir

Det nye kommunestyret

Oppretta: 11.09.2019 – Sist oppdatert 12.09.2019

Opptelling etter valet 2019 syner at det nye kommunestyret vert slik:

 

Kristeleg folkeparti

Harald Rydland

Bård Inge Sørfonn

Rune Helland

Rolf Atle Rolfsnes

Turid Marie Lambach Fitjar

Astrid Koløen Prestbø

 

Høgre

Jo Kjetil Strand

Arne Prestbø

Kristine Kleppe Dalen

 

Senterpartiet

Kristian Skumsnes

Karen Elisabet Rydland Sæbø

Grete Marit Veka Maraas

 

Arbeidarpartiet

Kjell Nesbø

Angunn Bårdsen

Ole Andre Ertsås Westerheim

 

Fremskrittspartiet

Sigurd Andre Maraas

Frank Solli

 

Valprotokoll kommunestyret finn du her

Valprotokoll fylkestinget finn du her

Les meir

Nytt frå SIM

Oppretta: 29.08.2019 – Sist oppdatert 29.08.2019

Frå januar 2020 vert det innført ny henteordning for glas- og metallemballasje i SIM - kommunane.  Den nye ordninga vil medføre ein auke i gebyret for abonnentane.

For den minste dunken som er på 140 liter utgjer auken kr 125,-, for 660 liter er prisen kr 575,- pr. år pr. abonnent.

    

Les meir

Statistikk for Fitjar

Oppretta: 22.08.2019 – Sist oppdatert 22.08.2019

Her følgjer statistikk og framskrivingar for Fitjar kommune, m.a.

Folketalsutvikling

Samansetninga i ulike aldersgrupper, demografi

Næringsutvikling og sysselsetting

Pending og utviklingstrekk i Sunnhordland

Statistikkpakka er utarbeida av Hordaland fylkeskommune. og er eit viktig kunnskapsgrunnlag for vårt arbeid med ny kommuneplan.

Statistikken finn du her

Les meir

Informasjon frå Fitjar helsestasjon

Oppretta: 16.08.2019 – Sist oppdatert 16.08.2019

Innføring av telefontid, og felles e-post adresse.

Les meir

Klipp hekken

Oppretta: 08.08.2019 – Sist oppdatert 08.08.2019

Det nærmer seg skolestart og ein ber om at hekkar og buskar ved eigedomen din vert klippa, slik at bilistane ikkje overser skulebarn og andre gåande.

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/vegetasjonsrydding kan du lese meir om frisiktsoner

Les meir

Utstilling i Galleri Losjen Astrid Kjellevold

Oppretta: 23.05.2019 – Sist oppdatert 28.05.2019

Me har gleden av å presentere Astrid Kjellevold sine bilder i Galleri Losjen. 

Opningstider i utstillingsperioden:

Tysdag 28. - onsdag 29. og torsdag 30. mai: 17.00 – 19.00.  Stengt fredag 31. mai. Laurdag 1. juni og sundag 2. juni:  kl.13.00 – 16.00

Les meir

Erfaringskafe Stord DPS

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 28.05.2019

Det vert erfaringskafe onsdag 29 mai på Stord DPS/BUP i Aulaen.  kl 11:00-13:00.

Kafeen er åpen for alle borgere i Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes kommune - og venner/kjente.

Tilbudet er gratis og uten påmelding.

Program og meir informasjon finn du her

Les meir

Parkering i Sjøsbrekka

Oppretta: 10.05.2019 – Sist oppdatert 10.05.2019

Så lenge det er omkjøring i sentrum vil det vere skilta med  "Parkering forbudt" i Sjøsbrekka då parkering der medfører problem med fri vegbane for utrykningskjøretøy.

Ein kan nytta parkering ved rådhuset, bedehuset,  Rimbareid skule,  på kaien ved Larsen, bak Fitjartuen og ved Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Les meir

Informasjon frå Varsling24

Oppretta: 02.05.2019 – Sist oppdatert 07.05.2019

Fitjar kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggjarane i eit geografisk område om hendingar via SMS.  Informasjonen vert m.a. nytta ved vannavstenging, stenging av veg, ved evakuering, generelle servicemeldingar eller andre tilhøve som krev rask informasjon.

Les meir

Spørjeundersøking blant hytte og fritidsbustader

Oppretta: 25.04.2019 – Sist oppdatert 26.04.2019

Samarbeidsrådet for Sunnhordland /Visit Sunnhordland arbeider i saman med kommunane for å gjera regionen meir berekraftig som reisemål. I Sunnhordland er det mange hytter, og hytteeigarar er viktige for reiselivet i regionen.

Les meir

Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak

Oppretta: 24.04.2019 – Sist oppdatert 24.04.2019

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikksikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid.  Kommunar, skular barnehager, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av trafikantretta tiltak.

Les meir

Fitjar kulturskule

Oppretta: 03.04.2019 – Sist oppdatert 03.04.2019

Det er tid for å søkje plass i Fitjar kulturskule for skuleåret 2019/2020.  Kulturskulen har pr. i dag ledige plassar på song, slagverk, drama/teater, visuelle kunstfag og barnedans (4-6 år). Om ein ynskjer plass på andre tilbod, er det lurt å søkje no, slik at ein står på venteliste når det vert ledige plassar.

Søknadsskjema finn de her: https://nofitjar.speedadmin.dk/

Les meir

Fotoutstilling i Galleri Losjen Øyvind Hjelmen

Oppretta: 01.04.2019 – Sist oppdatert 08.04.2019

Galleri Losjen viser  utstiliinga "LYS OG SKUGGE" som er eit samarbeid mellom fotograf Øyvind Hjelmen og forfattar Per Jan Ingebrigtsen. Opningstider: Tirsdag 9. april og Onsdag 10. april  kl. 13.00-15.00. Vidare opningstider vert publisert snart.

Les meir

Innbyggjarpanelet har gjeve si første tilbakemelding

Oppretta: 01.03.2019 – Sist oppdatert 01.03.2019

I arbeidet med planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel har me oppretta eit innbyggjarpanel som skal gje innspel til innhaldet i planen. Innbyggjarpanelet er sett saman av 13 lag- og organisasjonar og næringslivsrepresentantar i Fitjar. Dei hadde sitt første møte 19.02.19.  Her er deira innspel til forslaget til planprogram for kommuneplanen. Lenke til innspelet.

Les meir

Dialogmøte nye Vestland fylke

Oppretta: 01.02.2019 – Sist oppdatert 02.04.2019

I løpet av dei neste vekene skal fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane saman med påtroppande fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune ut på dialogmøteturné for å møte innebyggjarar, lag, næringsorganisasjonar og representantar frå dei ulike kommunane.  Alle er velkomne. 

På Stord vert det informasjonsmøte 29. april.  Meir om programmet finn du her

Les meir

Framlegg til skulerute på Fitjar 2019-2020

Oppretta: 06.11.2018 – Sist oppdatert 25.11.2019

Utkast til skulerute for Fitjar kommune 2019-2020 vert no lagt ut på høyring.

Les meir

DSB inviterer kommuner, fylkesmenn, etater, frivillige organisasjoner og andre til å bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap!

Oppretta: 23.10.2018 – Sist oppdatert 23.10.2018

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? I dag lanserer DSB, i samarbeid med Oslo kommune, kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Les meir

Endra opningstidar hos NAV Fitjar

Oppretta: 27.09.2018 – Sist oppdatert 27.09.2018

Frå og med måndag 01.10.18 er det nye opningstider hos NAV som følgjer: Ope for drop-in måndag, onsdag og fredag kl. 12:00 - 14:00. 

Les meir

Chat for barn og ungdom

Oppretta: 24.05.2018 – Sist oppdatert 24.05.2018

PIO-senteret har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten kan man anonymt, enkelt og trygt snakke med unge voksne i PIO-senteret.

Den er åpen hver tirsdag og onsdag klokken 16-20.

Les meir

Smil-midlar

Oppretta: 04.05.2018 – Sist oppdatert 04.05.2018

Ved ordninga ”Særskilde miljøtilskot i jordbruket” kan det bl.a søkjast om tilskot til:

 • Istandsetting av kulturlandskap eller område med spesielt biologisk mangfald
 • Istandsetting og tilrettelegging av stiar og ferdselsvegar
 • Istandsetting av kulturminne og verneverdige bygningar
 • Planlegging og tilrettelegging av tiltak

 

Les meir

Pressemelding frå Flexit - tilbakekaller baderomsvifte

Oppretta: 27.04.2018 – Sist oppdatert 27.04.2018

Flexit tiltakekaller eldre versjoner av baderomsviften "Silent Eco". 

Berørte vil få erstatta produktet med ein ny modell.

 

Les meir

Bli med å halde Fitjar reint!

Oppretta: 19.04.2018 – Sist oppdatert 20.04.2018

Fitjar kommune oppmodar innbyggarane om å engasjere seg i rydding av strender og nærområde. Det fins ulike ordningar der ein mellom anna kan få  info om kor ein skal kvitte seg med avfallet. Det fins og dugnadsordningar for lag og organisasjonar der ein kan få økonomisk kompensasjon for arbeidet.

Les meir

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018

Oppretta: 10.04.2018 – Sist oppdatert 10.04.2018

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland. 

I desse dagar vert om lag 70 000 hordalendingar frå 18 år til dei eldste heimebuande inviterte til å svare på spørsmål relatert til folkehelse. Til skilnad frå ei helseundersøking skal Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018 finne ut korleis helsa er fordelt i fylket og kva faktorar som påverkar helsa lokalt. For å få svar på dette blir det stilt spørsmål om sjølvopplevd helse, om korleis du trivst, korleis du lever og korleis du opplever nærmiljøet ditt.

Les meir

Statskog-Millionen

Oppretta: 09.04.2018 – Sist oppdatert 10.04.2018

I fjor var det oppstartsår og 66 aktiviteter landet rundt fikk støtte. I år skal vi opp i marsjfart med Statskogmillionen.

Det betyr at rundt 150 organisasjoner vil få 10 000,- eller 5 000,- til å bygge friluftsliv og bruk av norsk natur – og

dermed gi et bidrag til bedre folkehelse.

Det er kanskje ikke all verdens til summer, men det betyr at ordningen også retter seg mot småprosjektene som

ofte faller utenfor slike støtteordninger. Her kan det altså være både stort og smått som får bidrag. Vår erfaring er at frivilligheten får mye ut av slik støtte!

Les meir

Registrering av vassforsyningssystem

Oppretta: 06.04.2018 – Sist oppdatert 06.04.2018

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet.

Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.

Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.

Les meir

TellTur 2018

Oppretta: 26.03.2018 – Sist oppdatert 26.03.2018

Pressemelding:

Søndag 25. mars (Palmesøndag) blir det oppstart av turregistreringssystemet TellTur i vår region.  Image result for bilete frå fitjarfjellet

 Det er Friluftsrådet Vest som administrerer dette populære turprosjektet, sammen med sine medlemskommuner og noen av turlaga i distriktet.   

 

 

 

 

Lenke til Telltur i Fitjar:  http://www.telltur.no/friluftsradet-vest/fitjar/.

 

Les meir

Lag din eigen digitale postkasse !

Oppretta: 15.03.2018 – Sist oppdatert 15.03.2018

Fitjar kommune har sidan 2016 nytta tenesten SvarUT ved utsending av brev, dette vil sei at brev vert sendt via Digital postkasse.

Fitjar kommune oppmodar no om at DU skaffar deg digital postkasse kor du mottek brev frå kommunen, andre offentlege og private etater og verksemder.  Melding om digital sending vert sendt direkte til din mobil eller e-post, uansett kor du er. 

 

Les meir

Betre tverrfagleg innsats

Oppretta: 08.03.2018 – Sist oppdatert 08.03.2018

Kommunane Bømlo, Fitjar og Stord har teke i bruk samarbeidsmodellen Betre tverrfagleg Innsats (BTI) som metode og arbeidsverktøy i arbeidet for barn og unge som har det vanskeleg.

Les meir

Prøveprosjekt tekstil i Fitjar opphøyrer

Oppretta: 08.03.2018 – Sist oppdatert 08.03.2018

SIM orieterer med dette om at prøveprosjektet med henting av tekstil i Fitjar vert avslutta 8. april.  Dette med bakgrunn i at SIM frå 9. april går over til ny transportør og ny henteordning i heile SIM-området.

Les meir

Informasjon frå Fitjar kommune

Oppretta: 02.03.2018 – Sist oppdatert 02.03.2018

Fitjar kommune sender ut informasjon til sine innbyggjarar via "varslemeg.no". På følgjande lenke https://varslemeg.no/ kan du sjekke det som er registrert på deg, evnt. registrere nummeret ditt dersom du ikkje allerede er registret.    Du vil då kunne motta relevant informasjon frå Fitjar kommune.

Les meir

Oppfordring: Les breva dine på nett!

Oppretta: 23.02.2018 – Sist oppdatert 14.03.2018

Fitjar kommune brukar i større og større grad elektronisk utsending av brev for å kommunisere med eigne innbyggjarar.  Brev til verksemder og organisasjonar blir sendt via Altinn.  Dette gjer tryggare og meir effektive tenester for både avsendar og mottakar. Samstundes gjer det ein klår miljøgevinst, ved at det gjer mindreforbruk av papir og ikkje er avhengig av transport.

Skaffar du deg digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, vi du sjå at stadig fleire offentlege verksemder sender post der. Då treng du kun å halda deg til éin felles digital postkasse frå det offentlege. Dessutan får du posten din raskare fordi du slepp å venta på postgangen, posten blir lagra på ein og same stad og me sparar miljøet.

Kommunen har i desse dagar sendt ut informasjon om takstgrunnlaget for eigedomsskatten til alle grunneigarar i kommunen. Mykje av innhaldet i breva er til informasjon om rettighetar og saksgang som kommunen er pålagt å informere om, men som mottakar ikkje nødvendigvis ynskjer eller treng å skrive ut. Breva er difor sendt digitalt, og kan opnast av mottakar i Altinn, same stad som ein får sjølvmeldinga. Alle som har motteke brev i Altinn får varsel på SMS eller e-post om informasjon om korleis ein kan logge inn og lese brevet. Breva kan lagrast der så lenge du ønskjer. 

I anledning utsendinga oppmodar me innbyggjarane våre om å opne korrespondansen i Altinn, slik at du slepp å få tilsendt brev i posten.

Les meir

Treffpunkt - møteplass for barn og unge i Sunnhordland

Oppretta: 16.02.2018 – Sist oppdatert 16.02.2018

Treffpunkt er eit tilbod, i regi av kreftforeninga, til barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorleg sykdom i familien, eller som har opplevd av noen som står dem nær er død.

Informasjon om tilbodet finn du her

Treffpunkt treng og friviljuge til å driva Treffpunkt i Sunnhordland.   Informasjon om dette finn du her.

Les meir

Ny tid for kontrollutvalet er torsdag 8. mars, kl. 09.00.

Oppretta: 14.02.2018 – Sist oppdatert 20.02.2018

Les meir

Brøyting og strøing vinterstid.

Oppretta: 26.01.2018 – Sist oppdatert 26.02.2018

Kommunen minnar om vakttelefon for veg, vatn og avløp 952 29 950 ved spørsmål om brøyting og strøing på vinterstid. Dette er ein døgnopen telefon som tek imot meldingar om feil på det kommunale veg-, vatn- og avløpsnettet som ikkje kan venta til neste dag.

 

Les meir

Kommunal vigsel

Oppretta: 23.01.2018 – Sist oppdatert 14.05.2018

I slutten av juni 2017 endra Stortinget ekteskapslova, og vigselsmynde vart overført frå domstolane til kommunen.

Vilkår og rettleiing

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Det vil seie at de må sende inn ein del papir:

 • Eigenerklæring
 • Forlovarerklæring
 • Erklæring om skifte dersom du har vore gift før
 • Melding om endring av namn dersom du skal bytte namn

Alle desse skjema får du hos Skatteetaten. Behandlingstida er to–tre veker, så ver ute i god tid før bryllaupet.

 

Les meir

Nav Fitjar informerer om nye kurs som startar opp på vårparten.

Oppretta: 09.01.2018 – Sist oppdatert 09.01.2018

Akvakulturoperatur kurs startar opp 22.01.18 – 08.06.18. Arbeidsnorsk med praksis startar opp 12.02.18- 22.07,18.
Ta kontakt med NAV Fitjar for ytterlagare informasjon, eller sjå www.nav.no
Ope måndag - onsdag - fred 10-14 for drop in, elles ope mand-fred 08-1530 for avtalar.

Les meir

Fitjar kommune skårer høgt i Dagen Næringsliv sitt "Kommune NM"

Oppretta: 10.08.2017 – Sist oppdatert 10.08.2017

Kommune-NM er ei kåring av Norge sine mest bærekraftige og attraktive kommunar. I løpet av dei neste vekene vil Dagens Næringsliv publisere ei rekkje artiklar og reportasjar basert på undersøkelsen. Kåringa er gjennomført av NHO og Menon Economics.  Fitjar kommune skårar høgt i denne kåringa med plass nr. 60 av 428.

Les meir

Lokal forskrift for tildeling av plass i sjukeheim mv.

Oppretta: 29.06.2017 – Sist oppdatert 29.06.2017

Kommunestyret vedtok i møte 21.06.2017 lokal forskrift om rett til plass i sjukeheim.

Les meir

Årsmelding for Fitjar kommune 2016

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Årsmelding for Fitjar kommune var handsama i Fitjar kommunestyre 21. juni 2017. 

Les meir

DIGITAL RADIO ERSTATTAR FM I 2017

Oppretta: 09.06.2017 – Sist oppdatert 09.06.2017

Kva tyder dette for deg? Det digitale radioskiftet for dei riksdekkjande kanalane blir gjennomførte fylkesvis. Mange lokalradioar sender som før på FM. Du kan høyre
på digitale radiosendingar via DAB+, internett og tv.

Les meir

Fitjar kommune gratulerer Fitjar mekaniske med oppdrag.

Oppretta: 30.05.2017 – Sist oppdatert 30.05.2017

Reiarlaget Cetus AS frå Vea på Karmøy i dag har kontrahert ein 65 m topp moderne pelagisk nordsjøtrålar frå Fitjar Mek. Veksted AS. Skipet er designa og utvikla av Salt Ship Design AS på Leirvik etter tett og godt samarbeid med reialaget, og signeringa skjedde  i dag 24. mai 2017. (kjelde Fitjarposten)

 

http://www.fitjarposten.no/13113-13113-lokalt-fiskebatsamarbeid-til-meir-enn-200-millionar

Les meir

Me feirer den positive utviklinga i næringslivet i Fitjar

Oppretta: 24.05.2017 – Sist oppdatert 30.05.2017

 

Lerøy-Sjøtroll Kjærelva byggjer verdens beste og største settefiskanlegg. Midtfjellet Vindpark har gjort investeringsbeslutning på fortetting i vindparken. Fitjar kommune gratulerer!

Les meir

Etablerarfondet 2017

Oppretta: 16.05.2017 – Sist oppdatert 16.05.2017

 2015 oppretta Hordaland fylkeskommune ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for. For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 000 til det regionale etablerarfondet i Sunnhordland.



Les meir

Kommunale kreftsjukepleiarar.

Oppretta: 07.05.2017 – Sist oppdatert 07.05.2017

Fitjar Kommune har to kreftsjukepleiarar som kan gi råd og vegleiing til kreftsjuke i kommunen. Dette kan gjelde både for den kreftsjuke og familien rundt. Kreftsjukepleiar vil kunne komme heim til deg etter avtale og gi hjelp, støtte og vegleiing i ein vanskelig situasjon. Kreftsjukepleiar kan og vere ein mellommann mellom for eksempel fastlege, sjukehus, barnehage, skule mm. og syta for at den sjuke og familien rundt får den hjelpa dei har behov for.

 

Les meir

Nytt frå NAV

Oppretta: 06.04.2017 – Sist oppdatert 06.04.2017

Frå 3. april 2017 skal NAV ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Dersom du ynskjer å snakke med din kontaktperson må du ha timeavtale.

Det betyr at du frå 3. april vil få svar på alt du lurer på ved å ringe 55 55 33 33, eller ved å skrive til NAV på www.nav.no/skrivtiloss  Her kan du òg bestille timeavtale med din rettleiar. NAV har også chat på facebook for foreldrepengar.

www.nav.no er open heile døgnet, og der får du svar frå dei som handsamer saken din. Dette sikrar at du får rett informasjon, og det vil korte ned ventetid.

Les meir

Står du oppført med rett adresse??

Oppretta: 04.04.2017 – Sist oppdatert 04.04.2017

Fitjar kommune informerer med dette om at når vegadresse og husnummer er tildelt eigedomen må dei som har registrert annan postadresse hos folkeregisteret, slette denne då denne ikkje samsvarer med tildelt vegadresse.

Endring kan utførast ved å sende e-post til skatteetaten.no, følgje denne lenken http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Melding-om-ny-eller-endret-postadresse/, eller få veiledning på tlf. 80080000 dersom du ikkje har tilgang til eller bruker internett.

Les meir

Telefonsentral og timebestilling via sms ved legesenteret

Oppretta: 28.03.2017 – Sist oppdatert 30.03.2017

Grunna forsinkelse på ny telefonsentral til nye Fitjar legesenter må ein inntil vidare bruke Rådhuset legekontor sitt nummer, 53497105.

 

Ein kan også bestille time eller faste reseptar ved å sende sms til 2097 med teksten: FITJAR fødselsdato, ditt namn, grad av hast (unngå sensitiv informasjon i meldinga).

Les meir

Fitjar Legesenter

Oppretta: 21.03.2017 – Sist oppdatert 30.03.2017

Legane i Fitjar flytter over i nytt  legesenter frå 27.03.17. Det nye Fitjar Legesenter finn ein i dei  ombygde  tannlegelokala i Fitjar bu- og beh. senter, adresse Gamle Havnavegen 2.   

Les meir

Nye funksjonar på Fitjar kommune si heimeside

Oppretta: 20.02.2017 – Sist oppdatert 20.02.2017

På Fitjar kommune si heimeside er det kome 2 nye funksjonar. "Kom med di sak" og " Fix gata mi" som du finn nede til venstre på sida.

Les meir

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS

Oppretta: 06.02.2017 – Sist oppdatert 06.02.2017

Regjeringa ynskjer å gje fleire barn rett på barnehageplass. Departementet har difor utvida retten til barnehageplass.

Les meir

LEGEVAKTA FLYTTAR 1.FEBRUAR 2017

Oppretta: 24.01.2017 – Sist oppdatert 24.01.2017

Den 1.februar flyttar legevakta inn i Legevaktbygget som ligg like ved Stord sjukehus

Les meir

Betre mobildekning

Oppretta: 03.01.2017 – Sist oppdatert 03.01.2017

Nokre område i Fitjar har framleis dårleg mobiltelefonidekning, både utandørs og innandørs. Ny teknologi frå mobiltelefonileverandørane kan gje deg betre dekning.

 

Les meir

Kulturprisen 2016 til Temagruppa til Fitjar sokneråd

Oppretta: 08.12.2016 – Sist oppdatert 08.12.2016

Onsdag 7. desember vert det einstemming vedteke at kulturprisen 2016 skulle gå til Temagruppa til Fitjar sokneråd, som består av
Eli Simonsen, Hildegunn Aadland, Anne Britt Tornes og Benedicte Meyer.  Fitjar kommune gratulerer så mykje med ein velfortent pris!

 

Les meir

Bestill legetime via SMS

Oppretta: 24.11.2016 – Sist oppdatert 24.11.2016

Begge legekontora i Fitjar kommune tilbyr no time- og reseptbestilling via SMS, app eller via Internett.

 

Les meir

Vinnarar av kommunen sine topptrim og telltur konkurransar

Oppretta: 16.11.2016 – Sist oppdatert 16.11.2016

Kommunen har hatt ein konkurranse for alle sine tilsette der alle som var med på topptrimmen hadde moglegheit  til og vinne eit gåvekort på Mx Sport Larsen pålydande 500.- Vinnaren av denne konkurransen vart Elisabeth Kjærland.

Kommunen vil gje premie til dei som brukar telltur i kommunen. Vinnaren av denne vart Martin Eikeland som vann gåvekort på 500.- på Mx Sport Larsen

Les meir

GRATIS HPV-VAKSINE TIL KVINNER FØDD I 1991 ELLER SEINARE

Oppretta: 15.11.2016 – Sist oppdatert 15.11.2016

 

Unge kvinner er tilrådd vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksina kan førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft.
Frå hausten 2016 får kvinner fødd i 1991-1996 tilbod om gratis HPV-vaksine. Jenter som er fødd i 1997 eller seinare har fått tilbod om vaksinering i 7.klasse, som del av barnevaksinasjonsprogrammet.
Dersom desse av ulike grunnar ikkje har fått vaksina, kan også dei få tilbodet.
Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser som vert gjeve i løpet av 6-12 mnd, og må startast opp innan utgangen av 2018.

 

Les meir

Invitasjon til fagkurs i samfunnsentreprenørskap vintaren 2016/2017

Oppretta: 10.10.2016 – Sist oppdatert 10.10.2016

Kommunar og bygder/stader som arbeider aktivt med lokal utvikling er oftast dei som lukkast best når det gjeld både nærings- og folketalsutvikling. Dette høgskulekurset gjev skreddarsydd og praktisk kunnskap om effektivt lokalt utviklingsarbeid.

Les meir

Stor rift om å bli medlem i Fitjar ungdomsråd

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 11.10.2016

Torsdag  6. oktober vart ungdomskuleelevane  på Rimbareid og elevane på Fitjar Vgs samla  for å få orientering om ungdomsrådet. Oppmøte var svært godt på Rimbareid skule, på Fitjar Vgs var det noko færre elevar til stades.

Les meir

Kunngjøring av tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 07.10.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Les meir

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991 - 1996

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 07.10.2016

Alle kvinner fødd 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Folkehelsa tilrår vaksina til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft som følgje av HPV-infeksjon.

Les meir

Nytt norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre interesserte

Oppretta: 19.09.2016 – Sist oppdatert 19.09.2016

Dersom det er interesse for det startar me opp med eit nytt norskopplæringskurs i oktober. Kurset vil gå føre seg på Rimbareid skule.

 

Les meir

Framleis bandtvang i beiteområde

Oppretta: 31.08.2016 – Sist oppdatert 31.08.2016

Fitjar kommune har gjennom lokal forskrift bandtvang i område der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar fram til 15. oktober.

 

Les meir

Positiv auke av innbyggjartalet

Oppretta: 19.08.2016 – Sist oppdatert 19.08.2016

Folketalet i Fitjar kommune har auka med 24 personer i 2 kvartal. Me er no totalt 3168 innbygjara i bygda vår.

Les meir

Førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme

Oppretta: 28.06.2016 – Sist oppdatert 12.12.2017

Saman med lokalt politi har kommunane Bømlo, Fitjar og Stord utarbeidd denne rettleiaren, som er meint til å gje kunnskap om korleis me kan førebyggje, møte og følgje opp valdeleg ekstremisme.

Rettleiaren inneheld informasjon om kva teikn ein skal sjå etter om ein mistenker radikalisering, korleis ein skal gå fram, samt informasjon om vald, ekstremisme og hatkriminalitet

Les meir

Liste over leverandørar av brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Oppretta: 07.06.2016 – Sist oppdatert 07.06.2016

Liste over leverandørar av brukarstyrt personleg assistanse (BPA) finn du her.

Les meir

MELD FRÅ OM MARIN FORSØPLING

Oppretta: 06.06.2016 – Sist oppdatert 06.06.2016

Les meir

Nytt i kampen mot brunsniglane

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 19.05.2016

Visste du at det er om våren det er lettast å bli kvitt brunsniglar?

Les meir

Medietilsynet informerer om overgangen frå FM radio til DAB

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

 Det ikkje er mange månadene til at lytting må skje på ein DAB+-radio eller via internett eller digital-tv, skriv Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

 

Les meir

Brannfare i skog og utmark

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

Fitjar kommune v/brannvesenet vil minne om at det i tida 15. april til 15. september er forbode å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

 

Les meir

Ny informasjon frå Fylkesmannen om lagring og bruk av hestegjødsel

Oppretta: 10.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

Ny artikkel frå Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland om kontroll og handtering av hestemøk:

 Veit du nok om lagring og bruk av hestegjødsel?

 

Les meir

Resultat frå folkerøystinga

Oppretta: 25.04.2016 – Sist oppdatert 26.04.2016

Røystestaden ved Fitjar kultur- og idrettsbygg er no stengt, og resultata frå rådgjevande folkerøysting føreligg.

 

Les meir

Rapport frå temadagar, Kystgard og kystlynghei på Straumøy, 2016

Oppretta: 25.04.2016 – Sist oppdatert 25.04.2016

Fredag 8. april var 15 personar samla på på Straumøy i Fitjarøyane.

Les meir

Bålreglene er endra. Pressemelding frå Norsk Brannvernforening

Oppretta: 13.04.2016 – Sist oppdatert 13.04.2016

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.  

Les meir

Fitjar folkebibliotek har fått ny heimeside

Oppretta: 08.04.2016 – Sist oppdatert 08.04.2016

Den nye heimesida finn du her

Les meir

Vedrørande Reisevaksinering

Oppretta: 17.03.2016 – Sist oppdatert 17.03.2016

Fitjar helsestasjon vil frå og med 1. april 2016 ikkje tilby reisevaksiner grunna bemanningssituasjonen pr no.

Les meir

Einige om omstillingsavtale

Oppretta: 16.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Kommunestyra har bestemt at kommunane skal inngå ein omstillingsvtale med arbeidstakarorganisasjonane ved ei kommunesamanslåing. Denne avtalen er no i hamn.

 

Les meir

Avtale om kommunereform

Oppretta: 28.01.2016 – Sist oppdatert 28.01.2016

Ordførarane i Stord og Fitjar signerte idag, kl. 12:30, avtale om kommunereform.

Avtalen finn du her

Les meir

Brøyting av vegar

Oppretta: 10.01.2016 – Sist oppdatert 10.01.2016

Fitjar kommune har ansvar for brøyting av kommunale vegar, medan Statens vegvesen syt for brøytinga av fylkes-, riks- og europavegar.


Les meir

Digital postkasse

Oppretta: 06.01.2016 – Sist oppdatert 06.01.2016

Fitjar kommune vil gradvis gå over til å senda brev til innbyggjarane via Digital postkasse. Brev til verksemder og organisasjonar vil bli sendt via Altinn.


Les meir

Feira jubilantar og nye pensjonistar

Oppretta: 18.12.2015 – Sist oppdatert 21.12.2015

Fitjar kommune ønskjer å gjera stas på medarbeidarar som har vore i kommunen i 25 år, og dei som går av med pensjon i løpet av året. Samlinga fant stad på Fitjar Fjordhotell 9. desember.

 

Les meir

Mandat og representantar er klare

Oppretta: 15.09.2015 – Sist oppdatert 15.09.2015

Valoppgjeret er no ferdig: Mandat er fordelt og representantar er kåra.

 

Les meir

Status for Øyaplanen.

Oppretta: 09.09.2015 – Sist oppdatert 09.09.2015

I tillegg til Øyaplanen er det to andre planar til høyring som heilt gjeld same tema som Øyaplanen:
Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland, som vil vera styrande for Øyaplanen.
Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger, som kan gje føringar for Øyaplanen.

Les meir

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117

Oppretta: 28.08.2015 – Sist oppdatert 02.09.2015

Frå 1. september vert det lettare å hugsa telefonnummeret til legevakta.  Då kan du ringja det sekssifra telefonnummeret 116  117 for å koma til legevakta same kvar du er i Noreg. Det er dette nummeret («hundre og seksten- hundre og sytten») som skal brukast for å kontakta legevakta heretter, og det er gratis.

Les meir

Folkevekst i Fitjar

Oppretta: 21.08.2015 – Sist oppdatert 21.08.2015

Me er no blitt 3120 Fitjarbuarar ! Ein folkevekst på 17 personar 2. kvartal. Totalt 27 første halvår. Det siste året har det vore ein auke på 80 personar. Me er stolte over at Fitjar er ein vekstkommune.

Les meir

Nye byggjereglar frå 1. juli

Oppretta: 29.06.2015 – Sist oppdatert 29.06.2015

Frå 1. juli vert byggjereglane forenkla. Kan du byggje utan å søkje?
 

Les meir

Nytt høgdereferansesystem

Oppretta: 25.06.2015 – Sist oppdatert 01.07.2015

Frå 3. juli blir høgdegrunnlaget endra til NN2000. Kva inneber dette for deg?

 

Les meir

Helene fekk draumen sin oppfylt

Oppretta: 22.06.2015 – Sist oppdatert 22.06.2015

MOT programmet byrjar no å bli godt innarbeid ved Rimbareid skule.
MOT handlar om å utvikle robuste ungdomar som bygger på MOT verdiane MOT til å leve.

Les meir

Fitjar kommune har tilsett ny kulturskulerektor.

Oppretta: 18.06.2015 – Sist oppdatert 18.06.2015

Den nye rektoren heiter Håvard Kroka. Han tek til i stillinga frå 1. august.
Me ynskjer han velkommen i skuleleiarteamet.

 

Les meir

Busetting av flyktningar i Fitjar

Oppretta: 02.06.2015 – Sist oppdatert 15.06.2015

Fitjar kommune har vedteke å busetja 30 – 32 flyktningar i åra 2015 – 2017.  

Les meir

Auke i folketalet på Fitjar

Oppretta: 19.05.2015 – Sist oppdatert 22.05.2015

Folketalet aukar stadig, i første kvartal med 10, til 3103. Auken består i netto tilflytting på 14, og eit negativt fødselsoverskot (fødde – døde) på 4.

Les meir

Har du ein god ide?

Oppretta: 08.05.2015 – Sist oppdatert 08.05.2015

Lurar du på om din ide kan utviklast til noko meir? Ynskjer du å etablera eiga bedrift? Treng du hjelp med utvikling av di bedrift? Fitjar Kommune invitera alle som har ein god idé til å ta kontakt med kommunen sitt næringsapparat. Ordførar Wenche Tislevoll og Astrid Kjellevold Steinsland frå Atheno kan bidra på ulike felt, innan ulike bransjar og i ulike fasar innan forretningsutvikling.

Les meir

Prosjekt «Ledige landbruksbygg» - støtte til fagleg rettleiing.

Oppretta: 06.05.2015 – Sist oppdatert 06.05.2015

Stord og Fitjar Landbruk- og Miljøkontor  vil informera om at det står att nokre midlar i prosjektet og eigarar av ledige landbruksbygg bør nytta høve til å søkje om pengar til fagleg rettleiing med siktemål å skape ny næring. Dette gjeld både statusvurdering av bygningen, men også andre aktuelle utlegg knytt til forretningsutvikling.

Les meir

MOT – turneen vart ein suksess.

Oppretta: 21.04.2015 – Sist oppdatert 21.04.2015

Flotte ungdomar frå Rimbareid skule hadde innslag på konserten
Chand engasjerte alle og fekk respons frå salen.
Bård Flaarønning held eit engasjerande foredrag til ettertanke for alle.
 

Les meir

Feiing i Fitjar kommune

Oppretta: 16.04.2015 – Sist oppdatert 16.04.2015

Feiing foregår for tida i deler av Fitjar kommune.  Feinga vert utført av Stord Feiarvesen.  Dei sender kun varsel om feiing via SMS på "Varsle meg". 

Les meir

Det er no tid for å søkje plass i kulturskulen

Oppretta: 26.03.2015 – Sist oppdatert 26.03.2015

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Meir informasjon om tilbod og søknadsskjema finn du her

 

 

Les meir

Takk til alle som kom på folkemøte måndag.

Oppretta: 24.03.2015 – Sist oppdatert 21.04.2015

Det var svært gledelig at så mange deltok med gode innspel og synspunkt. Ei særskild takk til Fitjar ungdomsråd som gjorde ein framifrå jobb. Innspela vert tekne med vidare i prosessen.

Les meir

Invitasjon til fagmøte om optimalisert bruk og lagring av husdyrgjødsel.

Oppretta: 17.03.2015 – Sist oppdatert 17.03.2015

Norsk Landbruksrådgiving Hordaland, i samarbeid med Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor og Fylkesmannen i Hordaland, inviterer gardbrukarar i Stord og Fitjar til fagmøte der hovudtema vert: Optimalisert bruk og lagring av husdyrgjødsel.     

Les meir

Størst vindkraftproduksjon på Fitjar.

Oppretta: 17.03.2015 – Sist oppdatert 17.03.2015

Ferske tal fra NVE viser at Midtfjellet, med sine 44 vindturbiner  i 2014, hadde størst produksjon av dei norske vindparkane med 317,3 GWh.
Midtfjellet Vindkraft står dermed for knappe 15% av den totale produksjonen av norsk vindkraft i fjor.

Les meir

Karriererettleiing på Vabakkjen

Oppretta: 16.03.2015 – Sist oppdatert 16.03.2015

Birgit E. Olsen Bratseth og Marie E. Isdahl er dei to nye karriererettleiarar som har  kontor i tredje høgda på Vabakkjen.

Les meir

Innskriving til skulen i Fitjar kommune

Oppretta: 03.03.2015 – Sist oppdatert 03.03.2015

Det vert innskriving av elevar som skal ta til hausten 2015

 

Les meir

"Ta i et tak" 2014-15 - brannforebyggende tiltak- tilskudd til el - kontroll

Oppretta: 03.03.2015 – Sist oppdatert 03.03.2015

Norsk kulturarv lanserer i samarbeid med Stiftelsen UNI ny «Ta et tak»- aksjon for 2014-15. Aksjonen tilbyr «nødhjelp» til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi. 

 

 

Les meir

Utlysing av kulturlandskapsprisen 2015

Oppretta: 20.02.2015 – Sist oppdatert 20.02.2015

Kulturlandskapsgruppa i Hordaland ber om kandidatar til Kulturlandskapsprisen for 2015. Tema 2015: Friluftsliv i jordbrukets kulturlandskap

 

Les meir

Frist for å søkja barnehageplass i Fitjar er 01.03.2015

Oppretta: 16.02.2015 – Sist oppdatert 16.02.2015

Les meir

Innbyggjarar i Fitjar kommune får kjernejournal

Oppretta: 16.02.2015 – Sist oppdatert 16.02.2015

1.mars vil 760.000 innbyggjarane i tilsaman 67 nye kommunar i Vest-Norge få kjernejournal. Viktige helseopplysningar vert samla i kjernejournal som både innbyggjarane og helsepersonell har tilgang til.  

 

 

 

 

Les meir

Folkemøte om kommunereform

Oppretta: 11.02.2015 – Sist oppdatert 11.02.2015

Det blir folkemøte om kommunereform i Fitjar kultur- og idrettsbygg måndag 23. mars kl. 19.00.

 

Les meir

Konkuranse om beste turbilde

Oppretta: 10.02.2015 – Sist oppdatert 10.02.2015

2015 er friluftslivets år og i det høve ønskjer Samarbeidsrådet for Sunnhordland å invitera til ein konkurranse der ein skal kåra årets beste turbilete i Sunnhordland.

Les meir

Stadfesting reguleringsplan Havn næringsområde

Oppretta: 27.01.2015 – Sist oppdatert 19.06.2015

Fitjar kommunestyre stadfesta i sak 75/14, den 17.12.2014, reguleringsplan for Havn næringsområde, gnr. 67/60 og deler av gnr. 65/47 - naustområde.

Les meir

Har du hatt hjarteoperasjon, hjarteinfarkt eller utblokking (PCI )?

Oppretta: 15.01.2015 – Sist oppdatert 15.01.2015

Regelmessig trening er viktig for eit godt liv !

Fleire kommunar i Sunnhordland tilbyr no trygg  «kom i gang»- trening for personar med hjartesjukdom.

Les meir

Helste innbyggjarane med nyttårstale

Oppretta: 05.01.2015 – Sist oppdatert 05.01.2015

Sundag 4. januar haldt ordførar Wenche Tislevoll sin nyttårstale til innbyggjarane, i samband med juletrefesten i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Her kan du lesa talen.

 

Les meir

Fitjar kommune ynskjer alle innbyggjarar eit riktig godt nyttår!

Oppretta: 31.12.2014 – Sist oppdatert 31.12.2014

Les meir

Fagforbundet Stord/Fitjar sitt kulturstipend 2014

Oppretta: 17.12.2014 – Sist oppdatert 20.12.2014

Fagforbundet Stord/Fitjar har oppretta kulturstipend for born og unge mellom 13 og 20 år busett i Stord eller Fitjar kommune. Stipendet kan og tildelast organisasjonar/lag som arbeider med målgruppa.

Les meir

Brøyting av vegar

Oppretta: 15.12.2014 – Sist oppdatert 10.01.2016

Fitjar kommune har ansvar for brøyting av kommunale vegar, medan Statens vegvesen syt for brøytinga av fylkes-, riks- og europavegar.

 

Les meir

Heidra pensjonistar og jubilantar

Oppretta: 05.12.2014 – Sist oppdatert 05.12.2014

Fitjar kommune, med ordførar Wenche Tislevoll i spissen, heidra torsdag medarbeidarar som har pensjonert seg og 25-årsjubilantar.

Les meir

Engesund Visningssenter får næringsprisen

Oppretta: 04.12.2014 – Sist oppdatert 04.12.2014

Engesund Visningssenter er med på å setja Fitjar på kartet og bidrar til å auka antal besøkjande til Fitjar, meiner Fitjar formannskap.

 

Les meir

Kulturprisen til Håkonargeneralen

Oppretta: 04.12.2014 – Sist oppdatert 04.12.2014

Bjørn Haaland får kulturprisen for sitt arbeid med Håkonarspelet gjennom mange år.

 

Les meir

Ope folkemøte om ny E 39 mellom Stord og Os.

Oppretta: 20.11.2014 – Sist oppdatert 24.11.2014

Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune inviterer til folkemøte om ny E39 mellom Stord og Os og nye fylkesvegsamband knytt opp mot denne.

Les meir

Ope folkemøte vedrørande ny E 39 mellom Stord og Os

Oppretta: 20.11.2014 – Sist oppdatert 20.11.2014

Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune inviterer til folkemøte om ny
E39 mellom Stord og Os og nye fylkesvegsamband knytt opp mot denne.

Les meir

Kulturskulen har ledige plassar på dans og drama/teater

Oppretta: 17.11.2014 – Sist oppdatert 24.11.2014

Kulturskulen har ledige plassar på dans og drama/teater frå 1. januar 2015.

Les meir

"Balle Frost og leiketøysbanditten"

Oppretta: 12.11.2014 – Sist oppdatert 12.11.2014

Fitjar kulturskule set opp musikalen "Balle Frost og leketøysbanditten" torsdag 27. november kl. 18.00, i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg. Det vert også framsyningar fredag 28. november og laurdag 29. november. Det er førehandssal av billettar hos Thea Træet, det vert og anledning til å kjøpa ved inngangen.

Les meir

Førebyggjande helseprosjekt "Trygg alderdom"

Oppretta: 23.10.2014 – Sist oppdatert 24.10.2014

Fitjar kommune skal i  samarbeid med Fitjar seniorsenter og Fitjar frivillegsentral,  starte opp med fallførebyggjande kurs i haust.

 

Les meir

Kulturlandskapsprisen 2014.

Oppretta: 15.10.2014 – Sist oppdatert 15.10.2014

Fylkesordfører Tom Christer Nilsen overrekte Kulturlandskapsprisen 2014 på kr 50 000,- til bonde Ole Gjermund Digernes frå Stord.

Les meir

Fotterapi - tilbod til heimebuande eldre i Fitjar

Oppretta: 17.09.2014 – Sist oppdatert 23.09.2014

Fitjar kommune har gjort avtale med autorisert fotterapeut Kristin Johanne Agdestein.

Les meir

Kost- og aktivitetsrettleiing

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 02.09.2014

Er du bekymra for barnet ditt si vektutvikling? Treng De hjelp til endring?

 

Les meir

All brenning av avfall er ulovleg

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 29.08.2014

I utgongspunktet er det forbode med open brenning og brenning av avfall i små omnar etter forureiningslova § 7. Unnatak er "vanleg" forureining (§8)

Les meir

Kurs for pårørande til demente

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 29.08.2014

Stord/ Fitjar demensforening er eit aktivt lokallag under Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Dei håpar på stor oppslutnad når dei saman med Lærings og Meistringssenteret og Seksjon for Spesialiset behandling i Haugesund Helse Fonna samt Stord kommune og Fitjar Kommune inviterer til kurs for pårørande til demente.

Les meir

Ledige plassar i kulturskulen på dans.

Ledige plassar i kulturskulen på dans.

Oppretta: 19.08.2014 – Sist oppdatert 19.08.2014

Kulturskulen har ledige plassar på dans for elevar som går på 5. trinn og oppover!

Søk her

 

Les meir

Pressemelding frå SIM

Oppretta: 17.07.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Pressemelding knytt til sal av SIM Næring og SIM Tank kan du lese her

Les meir

App for avfall

Oppretta: 30.06.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Last ned SIM sin nye app for avfall. I appen kan du få varsel om tøming, finna miljøsentralar, opningstider, hyttekonteinerar og meir.

Les meir

Minibibliotek på Larsenkaien

Oppretta: 20.06.2014 – Sist oppdatert 20.06.2014

Fitjar folkebibliotek har sett opp minibibliotek på Larsenkaien som eit plaster på såret for at biblioteket held sommarstengt.

Les meir

Fitjar kommune er endeleg på Facebook

Oppretta: 19.06.2014 – Sist oppdatert 19.06.2014

Fitjar kommune er endeleg kome på Facbook. Adressa er facebook.com/fitjarkommune

Les meir

Stor skogbrannfare

Oppretta: 18.06.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

110-sentralen melder om stor skogbrannfare i området Nord-Rogaland og Sunnhordland.

 

Les meir

Avfallsplan for hamner

Oppretta: 06.06.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

SIM og eigarkommunane er i ferd med å utarbeida felles avfallsplan for alle hamner i kommunane.

Les meir

Vitja Kongen

Oppretta: 21.05.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

I samband med grunnlovsjubileet vitja ordførar Wenche Tislevoll både Oslo rådhus og Det kongelige slott.

Les meir

Blir du varsla?

Oppretta: 12.05.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Fitjar kommune vil varsla deg ved tilhøve det er viktig at du som innbyggjar kjenner til. Systemet vil i tillegg bli nytta i krise- og beredskapssituasjonar, dersom du må evakuerast eller treng tidskritisk informasjon frå kommunen.

Les meir

Haaland ny rektor

Oppretta: 08.05.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Bjørn Haaland har takka ja til stillinga som rektor ved Rimbareid barne- og ungdomsskule. - Eg er svært nøgd med at Bjørn har teke på seg å vidareutvikla storskulen i Fitjar, seier skule- og oppvekstsjef John Karsten Raunholm.

 

Les meir

Betre resultat enn venta

Oppretta: 03.04.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Fitjar kommune fekk eit monaleg betre resultat enn budsjettert. Etter netto overføringar oppnådde kommunen eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 5 mill. kroner.

Les meir

Ny utsjånad på nettstaden

Oppretta: 27.03.2014 – Sist oppdatert 27.03.2014

Fitjar kommune har endra framsida på nettstaden. Korleis finn eg fram dit eg skal?

Les meir

Kursar seg i HMT

Oppretta: 11.03.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Kommunestyresalen var fullsett når 32 leiarar og verneombod måndag hadde fyrste dag av eit førtitimars kurs om helse, miljø og tryggleik.

 

Les meir

Ny interkommunal legevakt

Oppretta: 19.02.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Kommunane Bømlo, Fitjar og Stord har slått saman legevaktordninga og etablert ein felles legevakt for innbyggjarane. Måndag 24. februar opnar den nye interkommunale legevaktstenesta dørene på Stord sjukehus.

Les meir

Hjortejakta 2013

Oppretta: 07.02.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det vart skutt 312 dyr på Stordøya under jakta i 2013, noko som gir ein fellingsprosent på 87.

 

Les meir på nettsidane til Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor.

Les meir

Skuleruta er klar

Oppretta: 06.02.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Utval for oppvekst og omsorg vedtok 5. februar skuleruta for neste skuleår.

 

Les meir

Trygg kvardag

Oppretta: 13.12.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har laga ein ny nettstad som fortel korleis du enkelt kan førebyggja uhell heime hjå deg sjølv.

 

Les meir

Søgardsjøen

Oppretta: 11.12.2013 – Sist oppdatert 27.11.2014

Stadfestingsvedtak
Føresegner
Planomtalen
Kartet

 

Les meir

Tomtefeste innløysing

Oppretta: 21.11.2013 – Sist oppdatert 17.07.2014

Beskrivelse

Utbygd festetomt kan innløysast til prisar fastsette i gebyrregulativet i kommunen. I tillegg til innløysingssummen må det betalast dokumentavgift til Staten (2,5 % av kjøpesummen) og tinglysingsgebyr.

Ønskje om innløysing skal framsetjast skriftleg eller ved å fylle ut skjema på kommunen si heimeside. Når kommunen har motteke søknaden, blir det sendt faktura for den totale kostnaden. Saman med fakturaen følgjer fråsegn om sletting av festekontrakt. Den må underteiknast av festar(ane) og returnerast kommunen.

Når kjøpesummen er innbetalt og underteikna fråsegn er motteken av kommunen, blir skøyte sendt til tinglysing. Det tinglyste skøytet blir så sendt til tidlegare festar(ar), no eigar(ar) av tomta.

Innkrevjing av festeavgift blir stoppa frå betalingstidspunktet.

Lover

Tomtefesteloven

Rettleiing

Les meir

Skykkjeneset - Kråko

Oppretta: 01.07.2013 – Sist oppdatert 27.11.2014

Stadfestingsvedtak
Føresegner
Planomtale
Kart

Les meir

E-39 Vistvik - Engevik

Oppretta: 27.06.2013 – Sist oppdatert 27.11.2014

Stadfestingsvedtak
Planskildring
Reguleringskart

 

 

Les meir

Fylkesmannen i Hordaland søkjer verjer.

Oppretta: 14.05.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Informasjon om verje finn du her

Les meir

Kunngjering frå SIM

Oppretta: 10.05.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Representantskapet i SIM stadfesta på møtet 26. april 2013, at SIM har fått tildelt enerett gjennom "Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar", vedteken i alle eigarkommunane i 2007.

Les meir

Infoskriv frå Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor

Oppretta: 17.04.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Infoskriv frå Stord Fitjar Landbruks-og Miljøkontor finn du her 

 

Les meir

Forbod mot å gjera opp eld i skog og skogmark!

Oppretta: 11.04.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Åpen eld i skog og mark er forbode frå 15. april til 15. september!   

Les meir

Tid for å søkja plass i kulturskulen

Oppretta: 16.03.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det er no tid for å søkja plass i kulturskulen. For informasjon og søknadsskjema sjå her

Les meir

Byggjeforbod i Bøkjeneset

Oppretta: 27.02.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune v/ Utval for plan og miljø vedtok 06.02.2013 mellombels byggjeforbod for eigedommar i området Bøkjeneset/Storevik.
Vedtaket er gjort med grunngjeving at planspørsmålet ikkje er avklart for området, og inneber at det ikkje kan byggjast på ein måte som vil vanskeleggjera gjennomføring av planarbeidet. Vedtaket er gjort i medhald av § 13-1 i Plan- og bygningslova. Maksimal forbodsperiode er fire år jf. Pbl. § 13-2, med moglegheit for forlenging, før forbudet fell bort.

Behandling i Utval for plan og mljø finn du her

Les meir

Kunngjering kulturminneplan i Fitjar kommune

Oppretta: 04.02.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Synfaring/registreringvedk. kulturminneplan

Det vil bli oppstart av kulturminneregistrering

av eigedommar i Fitjar kommune frå 01.02.2013.

Berørte partar vert kun varsla ved denne

lysinga.

Les meir

INFORMASJON OM KULTURMINNEPLAN I FITJAR KOMMUINE

Oppretta: 30.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Informasjon om kulturminneplan finn du her

Les meir

FALSK TRYGGEHT PÅ TYNN IS

Oppretta: 22.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Artikkel fin du her

Les meir

Matrikkelbrev gnr. 90/1

Oppretta: 17.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Matrikkelbrev for gnr. 90/1 - Midtfjellet ligger her

Les meir

Nytt norskkurs vinteren 2013

Oppretta: 08.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Info om nytt norskkurs vinteren 2013 finn du her

Les meir

Ordføraravtale for alarmtelefon for barn og unge

Oppretta: 08.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Ordføraren i Fitjar kommune har signert Ordføraravtalen for alarmtelefonen for barn og unge (tlf: 116 111).

Ordføraravtalen er ein avtale mellom Alarmtelefonen for barn og unge og landets ordførarar. Ordførarane påtar seg å vere ambassadørar og omtale Alarmtelefonen for barn og unge der det er naturleg. Det er særs viktig at tenesta vert kjent over alt i heile landet.

Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111 - er ein gratis nødtelefon for born og unge som lever med vald, overgrep og omsorgssvikt. Vaksne som er bekymra for born og unge som lever under slike vilkår kan også ringe.

For meir informasjon om Alarmtelefonen for barn og unge, sjå nettsida deira: www.116111.no

Les meir

Visuelle kunstfag - nytt tilbod i kulturskulen

Oppretta: 05.11.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Anne Lene Østvold Jordåen

 

Frå januar 2013 startar kulturskulen opp med eit nytt tilbod – ”Visuelle kunstfag” .  ”Visuelle kunstfag” er eit samleomgrep på både teikning, maling, keramikk, tekstil og anna visuell kunst, i vår undervisning har me valt å ha fokus på teikne og maleteknikkar.

 

Lærar i dette faget blir Toril Berger Falk (som også er dramalærar). Torill har arbeidd mykje med visuelle kunstfag og har mellom anna illustrert barneboka «Eddy Edderkopp».

Undervisinga vert tysdagar kl. 17.30, det er ennå litt usikkert kva lokale undervisinga skal vera i, men det vil vera på plass ved oppstart i januar.

I fyrste omgang har me berre resursar til å starta opp med ei gruppe – det vert difor tilbod til elevar frå 5. trinn og oppover.

I tillegg til vanleg elevbetaling (kr 1270.- i semesteret)  kjem ei lita materialutgift på kr 100.- i semesteret.

Søknadsfrist er 15. desember 2012.

Søk plass her

Les meir

Planstrategi 2012 - 2015

Oppretta: 04.10.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Planstrategi for Fitjar kommune 2012 -2015 ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 3. oktober - 5. november 2012.

Dokumenta finn du her:

Planstrategi

Plandokument

 

 

 

Les meir

Tiltaksplan for Fitjarfjellet

Oppretta: 04.07.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tiltaksplan for Fitjarfjeller er no klar.   Planen kan og sjåast i Kundetorget på rådhuset.
Planen finn du her

Les meir

Meld frå om Pærebrann

Oppretta: 21.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Les meir

Informasjon om kurs i Helsetorgmodellen. Planlagt til oktober 2012

Oppretta: 14.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

HSH med ny vidareutdanning i KOLS.

Ei kartlegging viste at helsepersonell både i kommunar og sjukehus treng meir kunnskap og kompetanse på pasientar med KOLS. - No kjem HSH med ei ny vidareutdanning innan fagfeltet, seier førstelektor Astrid Berland ved HSH. Målet med den nye vidareutdanninga er å auke helsepersonell sine kunnskapar, slik at dei møter KOLS-pasientar på ein fagleg forsvarleg måte. Også leger er målgruppa for kurset/deler av kurset.

- Vidareutdanninga startar opp i oktober, og me samarbeidar godt med Tysvær kommune og Helse Fonna, fortel Berland. Utdanninga utgjer 7,5 studiepoeng    og går over seks dagar i høgskolebygget i Haugesund. Den nye vidareutdanninga skal bidra til at helsepersonell kan observere og setje i verk tiltak for å gi god oppfølging og betre livskvalitet for pasientar med KOLS. – Like viktig er å førebyggje at komplikasjonar oppstår, samt bidra til å fremme pasientane si meistringsevne og helse, seierførstelektor og prosjektleiar for den nye vidareutdanninga i HSH, Astrid Berland

Les meir

Infofoskriv frå Stord/Fitjar Landbruks- og Miljøkontor våren 2012

Oppretta: 23.05.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Infofoskriv frå Stord/Fitjar Landbruks- og Miljøkontor våren 2012 finn du her

Les meir

Tilskuddsportalen for lag og organisasjonar.

Oppretta: 16.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tilskuddsportalen for lag og organisasjonar.

Fitjar Kommune abonnerar no på Tilskuddsportalen. Ein får månadsvis informasjon om kor det er råd å søkja midlar til ulike føremål og kortid søknadfristane er. Lag og organinsajonar i Fitjar får gratis tilgong til Tilskuddsportalen ved å registrere seg på skjemaet som fylgjer http://lf-tilskudd.scan4news.com/register/?kom=fitjar.

Dersom noko er uklårt er det berre å kontakte kulturkontoret for nærare informasjon

Les meir

Regionalt næringsfond 2012. Tildeling bedrifter - nyetableringar

Oppretta: 11.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Informasjon om Regionalt næringsfond 2012 ( tildeling bedrifter - nyetableringar) finn du her

Les meir

Vedteken skulerute 2012/2013

Oppretta: 06.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Skuleruta for 2012/2013 er vedteken i Utval for oppvekst og omsorg 16.02.2012. Lenke til skuleruta finn du her

Les meir

Informasjonsmøte om fjerning av Sitkagran i Fitjarøyane

Oppretta: 28.02.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fjerning av sitkagran i Fitjarøyane

Fitjarøyane har store område med kystlynghei som er ein trua kulturlandskapstype. Fitjarøyane er 1 av dei 20 verdifulle kystlyngheiområda som er med i Direktoratet for naturforvaltning si registrering i 2009. Dei seinare åra har interessa  for å sette istand kulturlandskapet i øyane vore aukande blant eigarane, noko både kommunen, fylket og Direktoratet for naturforvaltning har støtta. Ein av utfordringane når kystlynghei skal settast istand er sitkagrana som vart planta fra-50 talet og nokre ti år framover. Denne er i dag hogstmoden, men er vanskeleg og kostbar  å få tatt ut. I tillegg spreier den seg i landskapet.

Dette er grunnlaget for at prosjektet «Fjerning av sitkagran i Fitjarøyane» vart satt i gang i 2010. Fleire grunneigarar  ynskjer å fjerne gran frå sin eigedom og er i gang med konkrete tiltak. Fitjar kommune har med støtte  frå Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning, til no løyvd tilskot til konkrete tiltak på 5 av øyane.

Samordna uttak av sitkagran

Det viser seg å være ei stor utfordring for prosjektet å få frakta vekk trevirke som vert hogd frå øyane. Denne utfordringa er grunnlaget for at Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor har tatt tak i problemstillinga og utarbeida ein plan for gjennomføring. Forslaget er at Interesselaget for Fitjarøyane går inn som eigarar av prosjektet. Ei  arbeidsgruppe som består av representanter for grunneigarane, styret i Interesselaget og frå SFLMK som tar prosjektansvar. Det er søkt om tilskot til tiltaket frå Direktoratet for naturforvaltning gjennom ordninga «Tilskot til utvalte kulturlandskap». Det vert sendt ut anbod til aktuelle aktørar som ynskjer å gje tilbod på hogst og/eller uttak. Grunneigarar som vil nytte sjansen til å være med på dette prosjektet må ta kontakt med Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor.

Informasjonsmøte for prosjekt i Fitjarøyane vert torsdag 1 mars kl 19.00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Prosjektplan Sitkagran finn du her

Prosjektplan samordna uttak av Sitkagran fin du her

Les meir

Etablerarkurs

Oppretta: 05.02.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Les meir

Eigedomsskatt

Oppretta: 24.01.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune vil i perioden 24.01 - 24.02 utføre taksering av nybyggbygg (bustadhus, fritidsbustader, garasjer o.a.) teke i bruk i 2011.
Taksering skjer utan nærare melding.  For spørsmål om takseringa ta kontakt med Fitjar kommune 53458504.

 

Les meir

Litla Kråko - kunngjering av planvedtak

Oppretta: 27.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommunestyre godkjente reguleringsplan for Litla Kråko i møte 23.11.2011 i sak PS 65/11.  Vedtaket er gjort i medhald av plan og bygningslova § 12- 12.

Les meir

Betalingssatsar SFO frå 01.01.2012

Oppretta: 27.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommunestyre fastset betalingssatsane for SFO. Sist regulert i kommunestyret 14.12.2011.

Les meir

Kommuneplan Fitjar kommune

Oppretta: 21.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Ny frist for høyringsuttale til kommuneplanen er sett til 20.01.2012. 

Les meir

Stord kommune overtek skatteoppkrevjarfunksjonen for Fitjar kommune.

Oppretta: 18.11.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Les meir

Resultat frå kommunevalet 2011 Fitjar kommune

Oppretta: 13.09.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Ant. stemmeberett: 2,152    Valgdeltakelse: 72.38%  

 

Les meir

Tannklinikken i Fitjar

Oppretta: 06.07.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tannklinikken er stengt inntil videre.  Ved behov kan ein ta kontakt med tannklinikken på Stord, tlf. 53 40 95 50

Les meir

REGIONALT NÆRINGSFOND 2011 TILDELING BEDRIFTER - NYETABLERINGAR

Oppretta: 15.04.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Samarbeidsrådet for Sunnhordland forvaltar midlar til utvikling gjennom Regionalt Næringsfond.

Fondet er finansiert av Hordaland fylkeskommune og skal medverka til å realisera fylkeskommunale mål for utvikling, særleg innan kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i næringslivet og tilrettelegging for dette.

Les meir

Skulerute 2011/2012

Oppretta: 14.04.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Skuleruta for neste skuleår er no endeleg fastsett. Den viser elevane sine skuledagar skuleåret 2011-12;  ferie og fridagar gjennom året går også fram av skuleruta.

Les meir

Eigedomsavgifter 1. termin 2011

Oppretta: 15.03.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Eigedomsavgiftene for termin 1/11 vil ikkje være klare for utsending før i slutten av mars.

Les meir

Tid for å søkja plass i kulturskulen

Oppretta: 11.03.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Det er no tid for å søkja plass i Fitjar kulturskule. Søknadsfrist er 1. april.

Elektronisk søknadsskjema finn du her

Les meir

Nye Rimbareid – utgreiing om utbyggingsløysingar

Oppretta: 03.02.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Norconsult  no levert sin rapport med utgreiing av ulike utbyggingsløysingar for Rimbareid barne- og ungdomsskule.

Tysdag 8.feb vert det frå Norconsult si side ein gjennomgang og orientering om rapporten som del av møtet i Utval for Oppvekst og omsorg.  

For å leggja best mogeleg til rette for at mange kan få denne orienteringa med seg, vert denne lagt på slutten av møtet - ca kl 1500.

I dei neste vekene vil så utgreiinga verta politisk handsama i Utval og kommunestyre.

Les meir

Informasjon frå Barne-, ungdoms- og familieetaten

Oppretta: 19.01.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Konsultasjonsteam for vold og seksuelle overgrep.

Les meir

Støttekontakter

Oppretta: 22.09.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune treng støttekontakter, gjerne ungdom, som kan ta oppdrag ein ettermiddag i veka. Me har funksjonshemma ungdom som treng følgje til ulike aktivitetar.  Du bør helst vera 18 år og disponera bil. Den som vert tilsett må leggje fram politiattest av ny dato. Du får løn etter avtale, utgiftdekking og kjøregodtgjersle.  For meir opplysningar kontakt helse- og sosialsjef Anne Berit Hovstad Johansen tlf 53 45 85 00

 

Les meir

Innspel til kommuneplanarbeid

Oppretta: 21.06.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Revisjon av Fitjar kommuneplan, arealdelen, vert med dette meldt starta. Det er no høve til å kome med innspel til endra arealbruk. Frist for å kome med innspel er 31. august 2010

Les meir

-

Konkurranse - "Vann i fokus"

Oppretta: 15.06.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Vann-Nett er på jakt etter dine bilder og inviterer til fotokonkurranse om vann.

Alle er avhengig av vann: naturen, byer og tettsteder, strømprodusentene, industrien, landbruket, fiskeri, transport, til bading og ulike friluftsaktiviteter. Vi vil gjerne ha bilder av vannet der du er eller har vært! Bilder av vann i bruk eller bilder av vann som viser tegn på bruk.

Les meir

Biblioteket

Oppretta: 07.06.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Siste opningsdag før ferien vert fredag 25.juni kl.10.00-13.00.
Biblioteket har mykje god sommarlektyre i hyllene. Sommarlån frå 7.juni.
Ferielukking til og med veke 31, så sørg for å ha nok lesestoff til ferien.

Les meir

Rapport nybygg og rehabilitering Rimbareid skule

Oppretta: 04.06.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Ei plannemnd har ei tid vore i arbeid med utgreiing og vurdering av situasjonen ved Rimbareid barne- og ungdomsskule.  Plannemnda har no utarbeiddein rapport, og denne er no til politisk hansaming.  Utval for oppvekst og omsorg handsama saka 1. juni, kommunestyre skal handsame planen 16. juni.

Rapporten finn du her.

Les meir

Fly i låg høgde over kommunen

Oppretta: 31.05.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Dei neste vekene vil Norges geologiske undersøkelse gjennomføra omfattende geofysiske undersøkelser i  vårt område. Undersøkelsene vil bli utført ved at innleigde fly krysser over området i aust- vest retning og i en høyde på mellom 60 og 100 meter. Måleprofilene er med 250 meters mellomrom.

Arbeidet vil starta i dei nordligaste områda, Sogn og Fjordane vil dermed vera området som blir undersøkt først, og deretter Hordaland.  Arbeidet vil truleg starte i veke 22 - altså komande veke

Les meir

JUBILEUMSBOKA

JUBILEUMSBOKA

Oppretta: 07.05.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

er å få kjøpt i Kundetorget på Rådhuset!  Pris kr. 400,-.

Bestill gjerne på e-post på kundetorg@fitjar.kommune.no eller på telefon 53 45 85 00.

Boka kan og kjøpast gjennom nettbutikken, den finn du her.

Les meir

Manifest mot Mobbing

Oppretta: 23.02.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar ungdomsråd har siste året hatt ein del fokus på arbeid mot mobbing. Rådet har saman med Stord ungdomsråd m.a. vore med å arrangert "Kjetil og Kjartan-show," ei framsyning som har fokus på arbeid mot mobbing.

I forlenging av dette arbeidet har ungdomsrådet laga eit lokalt manifest mot mobbing.

Les meir

Skuleruta 2010 - 2011

Oppretta: 27.01.2010 – Sist oppdatert 19.11.2018

Vedteken skulerute for skuleåret 2010 - 2011

Les meir

Informasjon om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Fitjar kommune

Oppretta: 28.09.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

For å ivareta forskriftskrav, vil feietenesta i Fitjar kommune bli noko endra i høve til tidlegare år. Tidlegare år har det vore praktisert feiing kvart år, og tilsyn har vore utført dersom huseigar har bede om dette, eller ved ny installering av eldstad, eller endring av eldstad.

Les meir

Informasjon om smitteverntiltak og lokale konsekvensar

Oppretta: 01.04.2020 – Sist oppdatert 08.04.2020

Sist oppdatert 08.04.2020  Kl. 14.00

  

dag, onsdag. april, har me heller ikkje fått melding om nye smittetilfelle i kommunen. Til no er det sju personar i Fitjar som har fått påvist smitte etter testing.

 

All informasjon som ligg i tekstennedanfor er framleis aktuell.  Det siste nye og det som er oppdatert ligg lengst framme i teksten. I dag er det dei fireførste punkta som er nye eller oppdaterte.

 

Meir informasjon om koronaviruset og smittevern finn du her: www.helsenorge.no

 

Smittestatus i Fitjar

Det er pr. 8. april registrert sju personar i Fitjar som har fått påvist koronasmitte etter testing. 

 

 

Kommunen sine idrettsanlegg vert opna med tydelege smittevernprosedyrar

Kriseleiinga i Fitjar har avgjort at dei kommunale idrettsanlegga kan opnast for bruk.  Det gjeld kunstgrasbanen, ballbingane og løpebanen på idrettsparken. Fotballforbundet sine koronavettreglar, som byggjer på Helsedirektoratet sine nasjonale retningslinjer, skal følgjast.  Sidan det i Fitjar er registrert mange smittetilfelle i forhold til folketalet, har kriseleiinga avgjort at det skal vera ein vaksen (over 18) til stade på aktivitetane. Det skal ikkje vera meir enn 5 personar totalt i kvar gruppe og desse skal heile tida halda ein avstand på min. 2 meter.  

 

På kunstgrasbanen vert det opna for at 4 grupper, med 5 deltakarar på kvar, kan vera på banen samtidig.  I ballbingane skal det kun vera ei gruppe om gangen. 

 

Kriseleiinga ber om at dei nasjonale retningslinjene vert respekterte.  Dersom det kjem meldingar om at dei ikkje vert følgde, vil det bli vurdert å stenga anlegga att.

 

Her kan du sjå Norges Fotballforbund sine koronavettreglar:Koronavettreglar 

Gradvis opning av samfunnet

Regjeringa kunngjorde i går gradvis lette i smitteverntiltaka som har virka dei siste vekene.  Nedanfor er det lista opp kva endringar som vert sett i verk og kva tid:

 

Forbodet mot overnatting på hytter vert oppheva 20. april.
Gjenopna barnehagane  frå 20. april og seinast 27. april.
Gjenopna 1.-4. trinn i grunnskulen og SFO frå 27. april
Det er unntak for plikta til å gå på skulen for barn i risikogruppa og for barn som lever saman med familiemedlemmar i risikogruppa.
Framleis fjernundervisning for elevar frå 5. – 10. trinn
Gjenopna vg skule for elevar på VG2 og VG 3 som føl eit yrkesfagleg løp

 

Det skal lagast nasjonale kriterier for korleis ein skal handtera smittespreiing i barnehagar og skular før gjenopning.

 

Gjenopning for helsefaglege verksemder med ein-til ein kontakt t.d. fysioterapeutar og psykologar m.m. frå 20. april.
Gjenopning av tenester med ein til ein kontakt som frisørar og hudpleiarar m.m. frå seinast 27. april

 

Før gjenopning skal  det utarbeidast smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet

 

Framleis strenge smitteverntiltak

 

Dei strenge generelle smitteverntiltaka må halda fram.
Treningssentera vil framleis vera stengt.

 

For info: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

 

 

Bandtvang for hundar

Fitjar kommune vil minna om bandtvang for hundar.  Etter hundelova gjeld generell bandtvang frå 1. april – 20. august.  Fitjar kommune har eiga forskrift til hundelova som inneber bandtvang for visse område heile året.  Forskrifta kan du sjå her:  https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2010-06-16-912

 

 

Brukarar av kommunen sine heimetenester

Dersom brukarar av kommunen sine heimetenester kjenner symptom til Covid 19,  eller er i karantene /isolasjon, må heimetenestene få melding om dette før dei skal skal komma på besøk.  I slike tilfelle skal det setjast inn ekstra smitteverntiltak.  Heimetenestene  må varslast om dette på vakttelefon 415 41 201 mellom kl. 07.00 og 21.00.

 

Frivilligsentralen får lesebrett for utlån

Gjensidigestiftelsen har gitt Fitjar Frivilligsentral kr. 16.000,- i tilskot til innkjøp av lesebrett for utlån til Havnahuset og sjukeheimen.  Lesebretta er sett i bestilling og skal gjerast klar til bruk så snart dei er komme på plass.  Lesebrett er eit fint tilbod som kan gje kjærkommen kontakt med familie og vener i ei tid der mange opplever meir einsemd enn til vanleg.

 

 

Lesebrett til Havnahuset og sjukeheimen

Det er no kjøpt inn fire lesebrett som kan brukast av dei som bur på Havnahuset og sjukeheimen.  I desse tider, då det er vanskeleg å få kontakt med sine næraste, skal lesebretta vera til hjelp for å bøta litt på dette.  Det er leveringstid på lesebrett om dagen, men det er meininga at tilbodet skal komma på plass første veka etter påske.

 

Lesebretta vert betalte av Knut K. Rydlands` Legat,  som vart oppretta for vel 100 år sidan.  Knut K. Rydland var født i 1864 på Rydland.  Han reiste til Amerika og vart der resten av livet.  Legatet som han opprettaskulle brukast til gamleheim i Fitjar.  Dei som for tida er med i styret for legatet er  Lars Rydland, Rasmus Fitjar og Roald Drønen.  Styret  har  avgjort at ein del av legatet kan brukast til dette føremålet.

 

Fitjar kommune  takkar for denne gåva som vil vera til stor glede for dei som bur på heimane og deira pårørande.

 

 

Fitjar kyrkje

I påskehelga sender Fitjar kyrkje gudstenester direkte på YouTube.  Kyrkja vert og open for inntil 10 personar om gangen nokre dagar i påskehelga.  Meir om dette kan du lesa på Fitjar kyrkje si heimeside.  www.kyrkja.no/fitjar    

 

Fungerande rådmann

Rådmann Olaug Haugen har teke påskeferie.  John Karsten Raunholm vil fungera som rådmann og leiar i kriseleiinga i denne tida.  John Karsten kan kontaktast på tlf. 975 01 370 eller e-post jora@fitjar.kommune.no  .

 

Ta vare på kvarandre

Alle kommunane i Sunnhordland oppmodar innbyggjarar om å halda seg i heimkommune heile påskeveka. Dette gjeld også ved bruk av campingvogn, bubil og fritidsbåt. Ta i bruk naturen og friluftsområda me har i kommunane. Følg styresmaktenesine tilrådingarmellom anna må de alltid sørge for god handhygiene, og at de held litt større avstand til kvarandre. 

 

 

Hald avstand

Folkehelseinstitttet kjem med råd om at ved å halde avstand, avgrensar me overføring av korona (covid-19)

• God hand- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i andletet 
• Personar som bur saman kan gå om einannan som normalt 
• Unngå handhelsing, samt kyssing og klemming
• Hald avstand til andre, både på jobb, ute og andre stadar du oppheld deg. 
• Avrgens kor mange personar du har nær kontakt med

 

Koronalegevakta i Sagvåg har nye opningstider: Kvardagar 8-15:30, laurdag/sundag    9-14, påskeaftan 8-15:30 og helgedagar 9-14

Koronalegevakta er mottak for koronarelaterte spørsmål som elles hadde gått til fastlege eller legevakt.  Personar med symptom og sjukdom knytt til luftvegssymptom som gjer at dei elles ville tatt kontakt med fastlege eller legevakt skal heretter ta kontakt her. Telefonen vert handtert av helsepersonell.  Koronasentralen skal overta all aktivitet som er knytt til det pågåande utbrotet, og vil ta seg av vegleiing på telefon, testing og konsultasjonar. 

Det er viktig at folk tek omsyn til bruk av koronamottaket, slik at dei kan få hjelpa flest mogleg som treng det.  

Ikkje møt opp utan å ha ringa for avtale først!  Kontakttelefonar:

• Kommunal koronatelefon: 53 49 66 66
• Sunnhordland Interkommunale legevakt: 116 117
• Ved akutte hendingar: 113

 

Besøk på Havnahuset

Den siste tida har det vore ei vaktordning som har hatt kontroll med ferdselen inn og ut av Havnahuset i samband med besøk og liknande.  For å styrka smittevernet på huset har kriseleiinga avgjort at denne ordninga skal opphøyra.

 

Dørene på Havnahuset er stengdeDei som arbeider der, og dei som bur der har nøklar og kan komma seg ut og inn ved behov. 

 

Det er framleis ope for besøk, men kun etter avtale med bebuar/pårørande.

 

Ynskje om besøk kan meldast på vakttelefon 957 78 979.

 

Telefonven

Fitjar Frivilligsentral tilbyr telefonven.  Ring 971 43 785 om du ynskjer nokon å snakka med.  Telefonen er open mellom kl. 10.00 – 15.00.  Personar mellom 18 og 80 år som vil være telefonven kan melda seg som telefonven på www.fitjar.frivilligsentral.no  .  

 

 

Fylkesmannen har gitt FMV medhald i klagen

Fylkesmannen i Vestland har behandla og gjort vedtak i klagen frå 

Fitjar Mekaniske Verkstad AS. Klagen er teken til følgje og kravet frå kommunen om eksternt vakthald og reinhald på brakkeriggen i Årskog er sett til side.  Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.  Fylkesemannen sitt vedtak og pressemelding frå rådmann og ordførar i Fitjar kan du sjå under nyhende på kommunen si heimeside.

 

 

 

 

 

 

Stor heider til dei som arbeider på Fitjar bu- og behandlingssenter

Etter ein krevjande periode med karantene og ekstraordinært smittevern har ingen av dei som bur på sjukeheimen fått symptom på koronasmitte.  Karanteneperioden er noover. Dei som arbeider på sjukeheimen, med Iren Hamborg og  Kari Bjelland Vik i spissen, likeeins smittevernlege Waleed Brisam og helsesjef Anne Økland, har utført ei bragd som har fått dette til.

 

Det vart  20.03.20  oppdaga smitte av koronavirus hos ein tilsett på sjukeheimen. Alle dei 10 som bur på somatisk avdeling vart sett i karantene på romma, medan fleire av dei tilsette måtte i heimekarantene.  Dette førte til ein svært utfordrande situasjon, både for å få nok folk på jobb, og for å hindra smittespreiing.  

 

Fitjar kommune vil retta ei stor takk til dei tilsette som har vist effektiv og profesjonell handlekraft, kreativitet og engasjement  i denne alvorlege situasjonen.

 

 

Biblioteket har no tilbod om smittesikkert boklån

Fitjar folkebibliotek låner ut bøker på bestilling. Henting etter avtale. Mulighet for heimkjøring for dei som ikkje kan hente sjølv. Bestilling av bøker på:

 

✓ Tlf. 53458513 (torsdag kl.12-15 og måndag kl.10-12). 
✓ Messenger  

 

Meir informasjon på www.fitjarbibliotek.no/

 

 

 

 

 

 

 

Utanlandske arbeidarar på Fitjar

Dei siste åra har det vore mange utanlandske arbeidarar som har hatt opphald på Fitjar.  Nokre av dei har jobba her i bygda, medan andre har hatt arbeid i nabokommunen. 

 

I desse dagar er her og mange utlendingar som arbeider på FMV.  Desse har komme før det vart innført restriksjonar på innreise til landet.  Nokre av dei bur på brakker ved FMV medan andre bur i private hus rundt i bygda.  Desse vil de nok treffa på i butikkar og andre stader.  Me vil oppmoda til å visa Fitjarbygda sin varme og raushet i møte med desse som er med og bidreg til viktig verdiskaping i bygda.

 

Det er berre dei 50 arbeidarane som er  i karantene på brakker i Årskog som har restriksjonar på ferdsel og sosialisering.

 

 

 

 

Ferdsel i fjell og utmark under koronapandemien

For å hindra smittespreiing vil me be om at du er forsiktig og held deg til tiltaka nedanfor når du ferdast i fjellet og naturen elles:

 

• Hald avstand på to meter til dei du treff på og vil prata med

 

• Ikkje bruk gapahukane og borda som er sett ut

 

• Lat vera å skriva deg i turbøkene som er lagt ut

 

• Tenk på smittespreiing når du opnar og lukkar grinder

 

• Gjer elles det du kan for å hindra smittespreiing

 

Bruk råda frå Folkehelseinstituttet om sosial distansering for å hinda smittespreiing: https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhi-presiserer-rad-om-sosial-distansering/

 

 

 

Auka kapasitet på smittevernkompetanse

Fitjar kommune har den siste tida fått ansvar for fleire tunge saker som krev mykje tid for smittevernlegen.  No har me fått auka kapasiteten på dette fagområdet med å leiga inn meir kompetanse på smittevern.  Kommunen fått ei god ordning gjennom ein avtale med den erfarne legen Odd Kvamme. Han vil gjera teneste hos oss ei tid framover.

 

 

 

 

 

Fitjar kommune takkar

Me vil retta ei stor takk til Engevik & Tislevoll, Kværner Stord og Fitjar vidaregåande skule for at dei har gitt kommunen smittevernutstyr.  Dette utstyret kjem svært godt med i ei tid der det kan vera vanskeleg å få tak i slikt.

 

 

Fitjar Mekaniske Verkstad

Kommunen har gjort vedtak etter § 4-1 i smittevernlova.  Vedtaket gjeld krav til karantene- og smittevern i samband med at utanlandske arbeidarar kjem til Fitjar.  Avgjerder og pressemeldingar i tilknytningtil saka er lagt ut som eigne artiklar på kommunen si heimeside.

 

 

Endring i drifta ved helsestasjonen i Fitjar

For å redusera faren for smittespreiing er det innført endringar i drifta ved helsestasjonen frå 25. mars.  Du kan lesa meir om endringane i eigen artikkel på kommunen si heimeside.

 

 

 

Treng du nokon å snakka med

 

Ta kontakt med nokon du har tillit til, eller søk hjelp her:

• Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
• Kirkens SOS: 22 40 00 40
• Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (nettside http://www.116111.no)

 

 

 

 

 

Forbod mot overnatting i hytter utanfor bustadkommunen

 

Kommunane har ingen rolle i forvaltninga av hytteforskrifta, og kan heller ikkje gje dispensasjon frå forskrifta.  Fitjar kommunekjem difor ikkje til å svara på spørsmål eller behandla søknader som gjeld denne forskrifta.

Heile forskrifta kan du lesa på lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294?q=forbud%20hytte 

Det som gjeld hytter i forskrifta er dette:

På fritidseigedom i ein annan kommune enn der ein er folkeregistrert  er det forbod mot å  overnatta.  Forbodet gjeld både hytteeigar og andre.   Opphald på dagtid er tillate.  Desse to unntaka gjeld:  

1. Strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn som er nødvendig for å avverga store materielle skadar er tillate.
2. Personar som er i karantene etter § 2 i forskrifta, fordi dei deler husstand med ein som er bekrefta smitta av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatta i fritidseigedom i annan kommune i perioden den smitta er i isolasjon etter § 4 i forskrifta.

For dei unntaka som er nemnt i forskrifta treng ein ikkje å søkja om lov.  Det vert ikkje opna for å søkja om dispensasjon for andre forhold. Riksadvokaten har i eit rundskriv til politidistrikta i landet fastsett at brot på forskrifta normalt skal straffast med kr. 15.000 i bot eller subsidiært fengsel i 10 dagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kven må halda seg heime?

Folkehelseinstituttet opererer med tre kategoriar for kven som skal halda seg heime:

1. Generelt  

Dersom du har symptom på forkjøling skal du halde deg heime til ein dag etter at du har vorte frisk.  Dei du bur saman med kan framleis gå ut, men følgja med på eigne symptom.  Dette gjeld og for helsepersonell.

 

2. Heimekarantene.  Sjå meir på: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

 

3. Heimeisolasjon. Sjå meir på:  https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

 

Reservepersonell til helsevesenet

Landet er i krise p.g.a. av Koronavirussmitte. Me gjer alt me kan for å førebyggja at innbyggjarar og tilsette vert sjuke. Men me veit at pandemien vil utfordra helsevesenet vårt også her i Fitjar. Som ein del av beredskapen planlegg me no i tråd med nasjonale tilrådingar for eit høgt antalsjuke med behov for hjelp, og at også eige helsepersonell kan verta sjuke. Difor må me byggja opp ein reservekapasitet.

 

Fitjar kommune går i dag ut med denne førespurnaden:

 

Er du utdanna helsepersonell, eller med praksis frå helsevesenet, og ikkje arbeider i helsevesenet i dag ? Bur du i Fitjar og ønskjer å tilby di hjelp i  helse- og omsorgsteneste og berørte administrative tenester i Fitjar  i denne situasjonen ? Dersom du er villig til det ber me deg fylla ut vedlagte skjema, og senda det til Fitjar kommune metrengdeg@fitjar.kommune.no . Du vil då verta sett opp på liste over reservepersonell.

Me er svært takksame for alle som kan stilla opp !

 

Her kan du melda deg til teneste: Klikk her

 

 

Legesenteret 

Venterommet på legesenteret er stengt. Kontoret vert opna for dei som har fått avtale om time.  

 

Det er no råd å få konsultasjon med fastlege gjennom videooverføring på mobiltelefon eller PC.  Dei som får avtale om dette vil få instruksjon frå legekontoret  om korleis ein går fram.  Ta kontakt på telefon som vanleg for å gjera avtale.

 

For tida vert det ikkje rekna gebyr på faktura frå legekontoret.

 

Risikogrupper

Eldre over 65  år og pasientar med risikofaktorar som hjarte/karsjukdomar, diabetes, lungesjuke, kreft og høgt blodtrykk bør halda seg mest mogeleg innandørs  i heimen.

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen er stengt for publikum, utanom for dei som har avtale. Opningstida på telefon er kl. 8.30 - 15.00.  Helsestasjonen kan ein nå på tlf.nr. 480 48 730. 


Fitjar rådhus

Fitjar rådhus er stengt for publikum grunna smittevern. Opningstida for telefonen i kundetorget er kl.9.00 – 15.00.

Kommunen si kriseleiing har tilhald på rådhuset, men held no dei daglege møtenevia digitale løysingar.  Kriseleiinga vil oppmoda til at digitale hjelpemidlar vert brukt der det kan avgrensa smittespreiing.

Ein del av dei tilsette har gått over til heimekontor.  Desse vil vera tilgjengeleg på e-post og telefon som vanleg. 

 

Aarrangement og samlingar, ute og inne

Helsedirektoratet har i medhald av § 4-1 innført forbod mot og stenging av arrangement. Forbodet gjeld for heile Noreg. Sjå meir info på www.helsenorge.no.


Fitjar kommune ber om at alle arrangement, både offentlege og private, vert avlyst eller utsett uavhengig av tal på deltakarar.

 


Betaling i barnehage og SFO 

Foreldre, som for ei tid mistar tilbod om barnehage og SFO, skal sleppa å betala for denne tida.  For å spara mykje administrativt arbeid ber kommunen om at faktura som alt er sendt ut vert betalt.  Korreksjon vert gjort på neste fakturering. 

 


NAV-kontoret
NAV-kontoret på Fitjar er stengt for besøk med personleg frammøte. Kontoret er likevel bemanna og kan kontaktast på telefon og e-post.

Sjå melding frå NAV under nyhende på kommunen si heimeside for å finna direktenummer til dei tilsette på NAV. 


Fitjar bu- og behandlingssenter er stengt for besøkjande, inkludert pårørande
Grunna fare for spreiing av Koronavirus, ser me det no som naudsynt å stengja sjukeheimen for besøkjande.

Nære pårørande kan gjera avtale med sjukeheimen ved kritisk sjukdom.



Tilbod om barnehage, og skule/SFO for barn under 12 år av tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar
Kommunen har etablert tilbod om barnehage, og  skule/SFO til barn under 12 år av tilsette i samfunnskritiske funksjonar. Tilbodet gjeld berre for barn der begge foreldra er i målgruppa.  

Dei funksjonane som kan kvalifisera for dette er:

• Styring og kriseleiing
• Forsvar
• Lov og orden
• Helse og omsorg
• Redningsteneste
• IKT-tryggleik i sivil sektor
• Natur og miljø
• Forsyningstryggleik
• Vatn og avlaup
• Finansielle tenester
• Kraftforsyning
• Elektroniske kommunikasjonstenester
• Transport
• Satelittbaserte tenester
• Apotek

Dei som meiner dei er kvalifiserte, og har behov for dette tilbodet, kan ta kontakt med den barnehagen/skulen som barnet soknar til.


Fjernundervisning i barne- og ungdomsskule 
Kommunen har starta opp med fjernundervisning for dei barna i grunnskulen som vert heime. 

Nærare informasjon om tilbodet vert sendt til barn og foreldre frå kvar enkelt skule.


Andre tiltak

• Kommunen deltek ikkje på eksterne møte
• Alle planlagde politiske møte er utsett inntil vidare

Kommunen sender spesiell informasjon til utvalde grupper ved behov


Fitjar kommune kan få behov for frivillige til ulike oppdrag i tida som kjem. Dei som har lyst til å vera med kan melda frå til Fitjar Frivilligsentral. 


Meir informasjon om koronavirus og smittevern er å finna på:

Les meir

Pressemelding frå Fitjar kommune

Oppretta: 01.04.2020 – Sist oppdatert 01.04.2020

Klagesak Fitjar Mekaniske Verkstad AS (FMV)

 

Fitjar kommune har i dag fått følgjande vedtak frå Fylkesmannen i Vestland :Sjå vedtak

 

 

Vedtak 

Fylkesmannen opphever vedtaket 27.03.2020, ref. 2020/200, så langt det gjelder pålegg om engasjering av eksternt vaktselskap, og pålegg om engasjering av eksternt rengjøringsbyrå. Med unntak av disse endringene stadfestes vedtaket fullt ut.

 

 

FMV sende inn klage på to av punkta i kommunen sitt vedtak. Det gjeld krav om eksternt vakthald og eksternt reinhald ved karanteneriggen i Årskog.

 

Fitjar kommune meiner smittevernlegen sine vurderingar, som låg til grunn for vedtaket, var på sin plass for å ivareta så godt smittevern som råd. Det som Fylkesmannen har vurdert er om den delen av kommunen sitt vedtak som sette krav om eksternt vakt/reinhald var uforholdsmessig inngripande for verksemda i forhold til effekten når det gjeld smittevern. Her har Fylkesmannen komme fram til ein annan konklusjon enn kommunen, og gitt FMV medhald. Denne delen av kommunen sitt vedtak er dermed oppheva og avgjerda er endeleg.

 

Alle andre krav i vedtaket står framleis ved lag, noko som vil sei at verksemda sjølv må syta for vakthald og reinhald i tråd med dei krava som kommunen sette i vedtaket.

 

Fitjar kommune har respekt for norske lover og dei ulike organa som forvaltar desse. Kommunen tek difor fylkesmannen si avgjerd til etterretning.

 

Avtalane som kommunen har inngått med eksterne aktørar på vakt og reinhald kan seiast opp på dagen, og det er gjort med verknad f.o.m  i morgon 02.04.20.

 

Kommunen har gjennom smittevernlova fått stort ansvar for å ivareta liv og helse for dei som oppheld seg i Fitjar. Under det som kan bli den mest krevjande folkehelseutfordringa globalt dei siste 100 åra, vil Fitjar kommune halda fram med å vera tydeleg og setja smittevern høgt.

 

 

Venleg helsing

 

Olaug Haugen 

Rådmann i Fitjar kommune

Tlf. 975 05 266

 

 

 

Harald Rydland

Ordførar i Fitjar kommune

Tlf. 913 47 802

 

 

 

Les meir

Pressemelding frå Friluftsrådet vest

Oppretta: 01.04.2020 – Sist oppdatert 01.04.2020

Grunna koronakrisen starter Telltur-sesongen 2020 med  nye utfordringar!!  Gjennomføring av årets tellturer kan du lese i pressemeldinga frå Friluftsrådet her

Les meir

Pressemelding frå ordførar og rådmann i Fitjar kommune

Oppretta: 27.03.2020 – Sist oppdatert 28.03.2020

Pressemelding

Avgjerda finn du her: Avgjerd

 

Fitjar kommune gjorde den 25. mars vedtak etter smittevernlova § 4-1.  Saka gjeld krav om karantene og smittevern i samband med at Fitjar Mekaniske Verksted AS tek inn utanlandske arbeidarar som må sitja 14 dagar i karantene før dei kan ta til i arbeid.  I vedtaket sette kommunen m.a. krav om eksternt reinhald og vakthald på brakkeriggen der arbeidarane oppheld seg i karantenetida.  Alle krava i vedtaket er sett på bakgrunn av faglege vurderingar som er gjort av smittevernlegen.

 

Fitjar Mekaniske Verkstad AS har no klaga på den delen av vedtaket som gjeld krav om eksternt reinhald og vakthald.  Klagen skal behandlast på ordinært vis og skal først innom kommunen for vurdering, før den vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.  Før klagen er handsama opprettheld kommunen sine krav.   For å sikra at vedtaket vert sett i verk omgåande har kommunen no avgjort å ta i bruk smittevernlova sin § 4-1  tredje ledd, der det vert opna for at kommunen kan setja i verk vedtaket på den ansvarlege (som vedtaket rettar seg mot) si rekning.

 

Dette inneber at kommunen engasjerer vaktselskap og reinhaldsaktør som kan gå inn og ivareta krava i vedtaket frå laurdag 28. mars og inntil vidare.   

 

 

Lovteksten lyder slik:

Har kommunestyret eller Helsedirektoratet truffet vedtak om tiltak etter første eller andre ledd som den ansvarlige ikke retter seg etter, kan kommunestyret sørge for at tiltakene blir satt i verk. Kommunestyret kan sørge for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige. Tiltakene gjennomføres for den ansvarliges regning, kommunen hefter for kravet om vederlag.

 

 

 

Grunngjeving for avgjerda kan de lesa meir om i det vedlagte dokumentet.

 

 

 

Venleg helsing

 

 

Harald Rydland

Ordførar i Fitjar kommune

Tlf. 913 47 802

 

 

Olaug Haugen

Rådmann i Fitjar kommune

Tlf. 975 05 266

Les meir

Pressemelding frå ordføraren i Fitjar

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 25.03.2020

Pressemelding frå ordføraren i Fitjar

 

Fitjar Mekaniske Verkstad er ei stor og viktig bedrift i Fitjar.  For å halda produksjonen oppe vil dei no få inn fleire utanlandske arbeidarar for ein periode. Sidan me er midt inne i ein stor pandemi er Fitjar kommune kontakta for å vurdera m.a. karantene- og smittevernforhold.  Kommunen behandlar saka på eit fagleg grunnlag etter nasjonale retningslinjer og smittevernlova.   Dei nasjonale retningslinjene seier at det ikkje er juridiske hindringar for at EØS-borgarar med arbeidsløyve kan komma inn i Noreg.  Kommunen skal vurdera om karantene- og smittevernforhold vert ivareteke på ein tilfredsstillande måte. 

 

I ei tid med strenge restriksjonar og nærast unntakstilstand over alt, har eg som ordførar fått sterke reaksjonar frå mange innbyggjarar i Fitjar på denne saka. Det vert gjeve utrykk for at dette skapar frykt i bygda.  Eg har forståing for fleire av innbyggjarane sine reaksjonar. 

 

Helsetenestene i Fitjar er alt hardt pressa. Mellom dei tilsette på sjukeheimen er det påvist koronasmitte. Dette medfører at andre tilsette må vera i karantene, og fleire tilsette må til for å driva sjukeheimen med strengare smitteverntiltak. Legekontoret slit og med å ha full bemanning, på grunn av karantene og sjukemelding. 

 

For å spara det lokale helsevesenet har ikkje folk frå andre stader lov til å overnatta på hyttene sine her i Fitjar. Andre verksemder i regionen har sendt mange utanlandske arbeidarar heim i denne tida.  I følge Folkehelseinstituttet har me ikkje nådd nivå 3 i pandemien enno. Me kan framover risikera enno fleire smitta og sjuke.  

 

Som ordførar meiner eg det er viktig å ta vare på næringslivet vårt. Likevel er me no inne i ei tid der me alle vert oppmoda til å gjera alt me kan for å hindra smittespreiing og ekstra belastning på det lokale helsevesenet.  På bakgrunn av dette reknar eg med at FMV og  andre næringsdrivande vil bidra i dugnaden. Sjølv om det ikkje er noko juridisk i vegen for å ta inn arbeidsfolk frå andre stader, oppmodar eg til at verksemdene gjer det dei kan for å finna andre løysingar. Dette kan t.d. vera å godta at ferdigstilling av prosjekt må utsetjast noko i tid.

 

Ordføraren i Stord, Gaute S. Epland, stiller seg bak det som er teke opp her. Epland viser til at Kværner har vist vegen for korleis bedrifter bør ta ansvar i situasjonen me står i, og sende tidleg heim sine innleigde utanlandske arbeidstakarar. Det er mange stordabuar som er opptekne av denne saka og har vendt seg til ordføraren med si bekymring. Fitjar og Stord har felles legevakt og samarbeid på andre område innan helse. Innafor næringslivet er det og mykje samkvem mellom kommunane. Det som skjer i den eine kommunen, vil såleis i stor grad påverka den andre, ikkje minst i situasjonen me no står i med handtering av korona-pandemien. 




Venleg helsing
Harald Rydland
Ordførar i Fitjar kommune
Tlf. 913 47 802

Les meir

Karantene for utanlandske arbeidstakarar. Vedtak etter smittvernloven 4-1 for Fitjar Mekaniske Verksted AS.

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 25.03.2020


Vedtak etter  smittvernloven 4-1 for Fitjar Mekaniske Verksted AS. 

 
Sjå vedtaket i PDF her: Vedtak                                                    


Fitjar Mekaniske  Verksted AS (FMV)  planlegg mottak av om lag 100 arbeidarar frå Polen,  Jfr epost av 18.03.20.  Vi har i dag 25.03.20 mottatt melding om mottak av 50 personar. Desse skal i 14 dagars karantene. Karantene  skje på opphald i rigg på Årskog industriområde i Fitjar.

 

Vi viser til dykkar epost av 18.03,  vårt brev av 20.03.18, og dykkar svar av 23.03 og 25.03.

Viser også til kommunen og smittevernlege si synfaring i går 24.03.20 på riggen for karantene, og møte med dykk i etterkant.  Vi gav dykk konkrete råd i møtet og ved epost i etterkant.

 

Fitjar kommune vurderte at dykkar informasjon av 23.03 ikkje var tilstrekkjeleg  for å møta krava om tilstrekkjeleg smittevern i ei tid med Koronaepidemi.  Folkehelseinstituttet sine krav om karantene

 

Vi har i dag 25.03 mottatt utdjupane dokumentasjon frå  Fitjar Mekaniske Verkstad AS, og denne er noko meir konkret og utfyllande. Likevel vurderer kommunen og smittvernlege at tiltaka ikkje er tilstrekkelege for å oppretthalda eit forsvarleg smittevern på riggen der om lag 50 personar skal opphalda seg i karantene i 14 dagar.

Utfordring til bedrifta er å:

-          Sikra ein tilfredsstillande hygienstandard på riggen som skal nyttast til karantene for arbeidarar i 14 dagar inkludert tilrettelegging for tiltak for individuelle hygiene hjå arbeidarane som bur på riggen.

-          Sikra matleveranse til arbeidarane som bur i karantene, slik at ein opprettheld FHI sine karantenekrav, og reduserer ferdsel mellom riggen og sentrumsbutikkane.

-          Leggja til rette for  ferdsel rundt riggen, og avgrensa dette mot dei  meir folkerike område i kommunesenteret.

 

Kommunestyret har vedtakskompetanse etter smittvernlova.  Pga av saka sin karakter med mottak av 50 arbeidarar frå utlandet på kort varsel frå bedrifta, hastar det å fatta vedtak. Rådmann er gitt hastekompetanse etter delegasjonsreglement  frå kommunestyret 21.12.2016, og rådmannen har delegert mynde til kommunelegen.

I henhold til Smittevernloven §1-5 skal inngrepet vera forholdsmessig. Kommunen vurderer dette slik:

-          Norge er midt inne i ein pandemi med Koronavisrus. Nasjonale styresmakter set strenge restriksjoner for smittvern for befolkningen. Når det kjem mellom 50-100 arbeidearar  frå  Polen til ein liten kommune som Fitjar må det setjast strenge smittverntiltak inn, for både å kunna medverka til at arbeidarane sjølv held seg friske, at det ikkje vert spreiss smitte frå karanteneriggen til dei befolkningstette og sentrumsnære områda i Fitjar, og at evt. smitta arbeidarar ikkje legg stort beslag på helseressursar lokalt og i spesialisthelsetenesta. Eit utbrot av Koronavirus vil kunna medføra ei overbelastning på helsevesnet og vera ein risiko for folkehelsa.

-          Samla sett er fordelande med vedtaket  for arbeidarane og lokalsamfunnet vesentleg større en ulempene for bedrifta.

 

«Fitjar kommune v/ rådmann og smittevernlege fattar følgjande vedtak etter Smittvernloven §4-1 Jfr 5-1

 

Vedtaket gjeld for den perioden Fitjar Mekaniske  Verksted AS  tek imot utanlandske arbeidarar frå EØS området under koronaepidemien

Fitjar kommune set følgjande krav til Fitjar Mekaniske  Verkstad AS  for evt. mottak av inntil 100 arbeidarar  frå Polen i perioden 25.3.20  og utover.


Krav til smittverntiltak på systemnivå


Fitjar kommune krev framlagt følgjande dokumentasjon frå FMV innan kl. 20.00 25.03, i tillegg til det vi har mottatt 23.3 og 25.3

 • Eigenerklæring frå den enkelte arbeidar at han er frisk og utan symptom på luftvegsinfeksjon.
 • Avtale om reinhald av rigg med underleverandør
 • Avtale med vaktselskap om heildøgnsvakthold  eller 07- 23.00 ved rigg for å unngå gruppesamlingar og vandring av folk i karantene til sentrum.

Krav til karantenelokalitet

 • I rigg for karantene skal dei bu på enkeltrom i små grupper med max 5 rom i nærleiken av kvarandre.
 • Fellesrom og garderobar skal stengast
 • Vaskerom skal nyttast av kun ein person om gangen
 • Det er forbudt å oppholde seg fleire på samme rom pga av avstandskrav.
 • ·         Mat skal køyrast til riggen og fordelast til kvar bebuar sitt rom.
 • Handling på butikk skal organiserast av bedrifta som felles innkjøp og distribusjon, og tilkøyring til riggen. Dette for å forhindra størst mogeleg grad av forflyttning av folk mellom riggen og sentrumsbutikkane.
 • Det skal gjennomførast reingjering av lokaliteten sitt gangareal; trappeoppgang, vaskerom, kontaktflater dagleg  samt dagleg håndtering av matavfall og  tilført nye håndklær av reinhaldsbyrå.  Vask av beboerrom skal skje anna kvar dag.

Krav til smittverntiltak på individnivå

 • Det skal være dispenser for såpe på kvart rom for å sikre god håndhygiene. Hender skal vaskast føre ein forlet rommet og når ein kjem attende.
 • Det er forbudt å oppholde seg flere på samme rom.Det er krav til avstand mellom bebuarane på  min 2 meter.
 • Det skal være informasjonsplakater om håndhygiene og hosterutiner på polsk på alle rom
 • Folk kan gå tur, helst åleine og med avstand på 2 meter dersom ein går fleire. Aldri over 5 samla.

Lokalitet for isolasjon

 • Ved symptom på akutt luftvegssjukdom som feber, hoste eller tung pust, skal den tilsette opphalda seg på rommet sitt og  isolerast.  Arbeidsgjervar skal kontaktast på telefon av den berørte.
 • Dersom arbeidstakar må ha legetilsyn kontaktar han legekontor i Fitjar, legevaktsentral eller legevakt 116117. Dersom arbeidstakar må fraktast til lege skal det skje med sikker transport i samråd med legetenesta.
 • Arbeidsgjevar har eit ansvar for å sjå til at den tilsette har mat og det som den har behov for, sikrar at vedkommande får naudsyn helsehjelp om behov oppstår. Dette inneber at ein har kontinuerleg kontakt med den som er blitt sjuk.
 • Arbeidsgjevar har ansvar for at den som eventuelt har vore i nærkontakt med vedkommande som er blitt sjuk innan 24 t før symptom, skal vidareførast i karantene. Dette inneber at arbeidsgjevar må oppretthalde same tilbod og regime nye 14.dagar.

 

 

Fitjar kommune har ikkje økonomisk ansvar for konsekvensane av dette vedtaket.»

 

Vedtaket kan i hht. Smittvernloven klagast på Jfr § 8-3.  Klageinstans er fylkesmannen i Vestland.

 

 

Olaug Haugen                                                                       Shaie Waleed Brisam

Rådmann                                                                               Smittvernlege

Les meir

Endringar i drifta av Fitjar Helsestasjon

Oppretta: 25.03.2020 – Sist oppdatert 27.03.2020

Grunna korona-pandemien er det gjort endringar i høve tilbodet hjå jordmor, helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom. Endringane er gjort for å minske risiko for smitte, jf. råd og anbefalingar frå Helsedirektoratet. Me oppmodar alle til å følgje nasjonale smittevernsråd og reglar for karantene. Har du generelle spørsmål om Korona, ring Koronalegevakt: 534 96666. Følg elles folkehelseinstituttet (www.fhi.no)  sine sider for oppdatert informasjon til ein kvar tid.

Endringane som gjeld finn du her

Les meir

Tolking av regelverk for tilskot til sjukdomsavløysing knytt til Korona

Oppretta: 24.03.2020 – Sist oppdatert 24.03.2020

Landbruksproduksjon er ei samfunnskritisk oppgåve, og landbruksdirektoratet har oppdatert informasjon om tilskot til avløysing ved sjukdom.

Det er fortsett eit krav om sjukemelding, enten i form av digital sjukmelding, sjukmelding på papir eller annan hensiktsmessig vis, for at det skal kunne gis tilskot til avløysing av bonden pga. sjukdom. NB! - NAV har no opna for at legar kan sjukmelde pasientar etter telefonkonsultasjon.

Les meir

Kulturminnefondet ynsker søknader!

Oppretta: 23.03.2020 – Sist oppdatert 23.03.2020

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes: -hus og bygningar, -båter og fartøy , -hageanlegg og kulturlandskap.

Les meir

PRESSEMELDING OM KORONASMITTE

Oppretta: 20.03.2020 – Sist oppdatert 20.03.2020


PRESSEMELDING                                                                                        20.03.20                                                                                                                   

 

FØRSTE KORONASMITTA ER PÅVIST I FITJAR KOMMUNE

 

Det første tilfellet av koronasmitte i Fitjar kommune er no påvist. Saka er av ein slik art at det set kommunen i ein krevjande situasjon. Den som er smitta har sitt arbeid på Fitjar bu- og behandlingssenter (FBB) som er sjukeheimen, og var på arbeid der førre helg. I løpet av helga vart vedkommande dårleg, og ho har ikkje vore på jobb etter dette.  Testing for koronasmitte vart gjennomført. I ettermiddag kom resultatet av testen som viste at vedkommande er smitta. 

 

Fitjar bu- og behandlingssenter (FBB)  som er den einaste sjukeheimen i Fitjar, har 21 enkeltrom i bruk. Desse er fordelt på to avdelingar, ein for demens og ein for somatisk. Den tilsette som er koronasmitta har kun vore i arbeid på somatisk avdeling.


Fitjar kommune har etablerte smittevernrutiner , og oppdaterte planar for smittevern og pandemi.  Desse er i bruk som grunnlag for det vidare arbeidet.  Smittverntiltak i tråd med FHI sine krav gjennomført i kveld : Tilsette som har vore i kontakt med den smitta er sett i karantene, pasientar får si behandling isolert til sine einerom,  smittesporing pågår.  Vidare arbeider kommunen aktivt med å finna personell som kan gå inn i plassen for dei tre som no må setjast i karantene. Sjukeheimen har ikkje adgang for andre enn pasientar og tilsette, og slik har det vore sidan førre søndag.

 

Kommunen sine eigne leiarar, smittvernlege og fagfolk, i samråd med andre faginstansar, vil driva sjukeheimen med smittevernregime i tråd med Folkehelseinstituttet sine forskrifter. Kommunen har oppretta kontakt med Fylkeslegen og Fylkesberedskapssjefen  i Vestland.

 

Pasientane på sjukeheimen i Fitjar får godt stell og omsorg, også i denne situasjonen. Og pårørande er informerte.

 

For meir informasjon om saka kan de ta kontakt med rådmann Olaug Haugen på tlf.  975 05 266

 

 

Les meir

Informasjon frå NAV Fitjar

Oppretta: 13.03.2020 – Sist oppdatert 13.03.2020


Grunna fare for spreiing av koronavirus har me stengt publikumsmottaket.

NAV vil ha møte / samtale med deg på telefon eller video/skype.

 

Publikumsmottaket vert sengt for drop in samtalar frå 12.03.20 – 15.04.20.

 

Du kan nå oss på følgjande telefonnr:

Magnhild Grov            48054332

Ann Siri Knapstad       46815664

Bjørnar Jakobsen        99508863

Terje Haga                    41286834

Sunniva Sande             90478038              

Vibekke Carruthers    90479830

Vebjørn Bjørkås          45839653

Silje Devik                     47719898

Ida Nitter Havro          41282636

Du kan også nå oss på nav.no.

 

Dersom du ikkje har høve til å søkje sosialhjelp kan me ta imot søknad pr telefon.

Les meir

Informasjon om Koronasmitterestriksjonar

Oppretta: 13.03.2020 – Sist oppdatert 13.03.2020

For å førebyggja- og avgrensa smitte, verna sårbare grupper og oppretthalda naudsynt kapasitet i kommunale tenester,

innfører Fitjar kommune, med heimel i smittevernlova § 4-1 tiltak.

Fitjar kommune har sett krisestab som er leia av rådmannen.

Les meir

Fitjar folkebibliotek

Oppretta: 12.03.2020 – Sist oppdatert 19.03.2020

Biblioteket held stengt inntil vidare.  Det same gjeld meirope bibliotek.  Lånte media skal behaldast til biblioteket opner att.  Alle lån vert forlenga til 15. april  Det blir ikkje sendt ut purringar. 

Les meir

Galleri Losjen utsetter Maren Sofie Strømme si utstilling "Ein ny vår"

Oppretta: 12.03.2020 – Sist oppdatert 13.03.2020

Utstillinga, som skulle ha offisiell opning laurdag 14.mars, er utsett på ubestemt tid

Les meir

Film om Korona-viruset

Oppretta: 04.03.2020 – Sist oppdatert 04.03.2020

Mange born og unge har spørsmål om Koronaviruset.   På https://youtu.be/v1W249tl1vA finn  du informasjonsfilm som Helsedirektoratet har laget.  I filmen svarer legen i Helsedirektoratet på spørsmålene fra Hermine på 13 år.  Filmen egner seg godt til å vise i klasser og med  foreldre.

Les meir

Viktig melding!!

Oppretta: 03.03.2020 – Sist oppdatert 03.03.2020

Informasjonstelefon om Korona-virus 815 55 015 og Folkehelseinstituttet si informasjonsside, www.fhi.no

Om du trur du kan vera smitta, ring fastlegen, eventuelt legevakta på tlf. 116 117. 

Les meir

Lokal informasjon om Koronavirus - epidemi

Oppretta: 28.02.2020 – Sist oppdatert 28.02.2020

Dei første tilfellet av Koronaviruset er no stadfesta i Noreg. Helse Fonna, Stord sjukehus og kommunane i Sunnhordland førebur arbeidet med å gje informasjon til innbyggjarane og kunna gje god og rett hjelp til dei få som eventuelt vert alvorleg sjuke, dersom Covid 19 vert eit problem hjå oss.

 

Det er influensavirus som vil råka folk i Sunnhordland framover dei neste vekene og ikkje Korona. Vanleg influensautbrot er venta å vera på det høgste i mars dette året.

I Fitjar har ein vaksinert mange i risikogruppa. Helsepersonell har og teke vaksine.

 

Les meir

Folketalsutvikling

Oppretta: 27.02.2020 – Sist oppdatert 27.02.2020

Folketalsutvikling i Fitjar kommune 4. kvartal 2019

Les meir

Orientering om tilskotsordningar til verna kulturminne i Vestland

Oppretta: 25.02.2020 – Sist oppdatert 25.02.2020

Fitjar kommune har redusert omfanget på stillinga innan kultur, og formannskapet vedtok i førre  møte 19.02.20 prioritering av arbeidsoppgåver. 
Saka til formannskapet som viser kommunen sine innsatsområde innan kulturfeltet finn du her 

Les meir

Skattelistene for 2020

Oppretta: 21.02.2020 – Sist oppdatert 21.02.2020

Skattetakstlistene for 2020 er lagt ut til offentleg ettersyn i i 6 veker frå  21.02.2020.   Lista finn du her

Frist for å klage er 8. april 2020.

Klagen skal vera skriftleg, grunngjeven og underskrive og vert å senda Fitjar kommune, Pb. 83, 5418 Fitjar eller fitjar@fitjar.kommune.no

Les meir

Fitjar kommune rapporterer eit godt økonomisk resultat for 2019.

Oppretta: 13.02.2020 – Sist oppdatert 13.02.2020

Fitjar kommune har skapt eit godt økonomisk resultat for 2019, med eit mindreforbruk på 6,1 mill. kr.

Vi har nytta våre økonomiske ressursar i tråd med budsjettet, til kommunen sine store velferdsoppgåver og til lokal samfunnsutvikling.

Les meir

Nytt eldreråd i Fitjar

Oppretta: 03.02.2020 – Sist oppdatert 03.02.2020

Det nye eldrerådet i Fitjar har no konstituert seg og er klart til å gå laus på oppdraget sitt. 

Etter kommunelova skal det oppnemnast eldreråd i alle kommunane i landet.

Kommunestyret i Fitjar oppnemnde i haust medlemer til eldrerådet for dei neste fire åra. 

Les meir

Skulerute for skuleåret 2020-2021

Oppretta: 07.01.2020 – Sist oppdatert 19.02.2020

Skuleruta for Fitjar kommune for skuleåret 2020-2021 finn du her. 

Saka er handsama administrativt etter fullmakt frå rådmannen.

Les meir

Leige av husvære

Oppretta: 06.01.2020 – Sist oppdatert 06.01.2020

Familie med 3 barn ynskjer å leiga eit hus i Fitjar kommune.   Huset må ha 3 soverom. Ta kontakt med kundetorget på tlf. 53 45 85 00 for meir informasjon.

Les meir

Stadsanalyse for Fitjar sentrum

Oppretta: 13.12.2019 – Sist oppdatert 13.12.2019

Fitjar kommune fekk hausten 2019 utarbeidd ein stadsanalyse for Fitjar sentrum.  Stadsanalysen er delfinansiert av Hordaland fylkeskommmune og vart utført av arkitektkontoret Pir II frå Trondheim/Oslo.

 

Les meir

Folketalsutvikling

Oppretta: 21.11.2019 – Sist oppdatert 21.11.2019


Pr. 01.10.19 er me 3.195 Fitjarbuarar.

3. kvartal - 10 fødde, 6 døde. 1 innvandra. 30 flytta inn og 36 flytta ut av kommunen.

Då er me blitt 1 færre i løpet av 3. kvartal.

Les meir

Nye vegadresser i Fitjar

Oppretta: 21.11.2019 – Sist oppdatert 21.11.2019

Fitjar kommune vil halda fram arbeidet med nye vegadresser i kommunen. Me prioriterer arbeidet med adresser for bustadar, og no er det austsida av Fitjar sin tur. Me vil jobbe med å gje vegadresser på  strekningen frå Sandvikvåg til kommunegrensa til Stord i perioden 15 januar – 1 mars 2020.

Les meir

Ny ladestasjon i Fitjar sentrum

Oppretta: 15.11.2019 – Sist oppdatert 15.11.2019

Fortum ladestedet er testa og i drift i Fitjar sentrum på rådhusplassen i samband med miljøgata. Fitjar kommune har fått Enova-støtte til hurtiglading på 200.000 til dette prosjektet. Fortum har fått støtte til lynlading frå Hordaland Fylkeskommune. 

Les meir

Strøsand til eldre og rørslehemma

Oppretta: 15.11.2019 – Sist oppdatert 15.11.2019

Eldre over 70 år og rørslehemma kan få grtis strøsand av Fitjar kommune, som eit fallforebyggjande tiltak.

 

Les meir

Invitasjon til måltidsfellesskap ved Fitjar seniorsener

Oppretta: 12.11.2019 – Sist oppdatert 12.11.2019

Middag frå kjøkenet ved FBB blir servert onsdagar kl. 15 00, frå og med 20.11.2019 ved Fitjar Seniorsenter. 

 

Pris: kr 120,- for middag og dessert. Fakturaordning. Siste middag før jul vert 18.12., da med julemat, (kr 200,-)

Les meir

Taksering av nye skatteobjekt

Oppretta: 12.11.2019 – Sist oppdatert 12.11.2019

I perioden november 2019 til januar 2020 vil det bli føretatt taksering av nye skatteobjekt som er komen til i løpet av 2019. Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg, verk og bruk og frådelte tomtar. Ved taksering av bustadar og fritidsbygg vert det berre nytta utvendig synfaring.

Les meir

Rådmannen sitt framlegg til budsjett

Oppretta: 29.10.2019 – Sist oppdatert 01.11.2019

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 -2023 er idag sendt formannskapet for politisk handsaming i formannskapsmøte onsdag 6. november. 


Rådmannen presenterer budsjettet i kommunestyret 4. november.

 

Les meir

Frivilligprisen 2019

Oppretta: 22.10.2019 – Sist oppdatert 25.10.2019

Styret i Fitjar Frivilligsentral ber om forslag til årets kandidat.

”Prisen skal gis til ein initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine idear og pågangsmot har betra trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til eit meir ope, aktivt og trygt samfunn”. 

 

Les meir

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Oppretta: 21.10.2019 – Sist oppdatert 21.10.2019

Bufdir har utarbeida ein rettleiar med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger, som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeida.

Les meir

Søk sosialhjelp digitalt

Oppretta: 11.10.2019 – Sist oppdatert 11.10.2019

Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimefrå heile døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søkje sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløysingar som Buypass eller Comfides.

 

Les meir

Pressemelding få Nasjonalt senter for e-helseforskning

Oppretta: 08.10.2019 – Sist oppdatert 08.10.2019

Inngyggere i nye Vestland fylke deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom.

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Les meir

Sunnhordland Interkommunale Barnevern

Oppretta: 23.09.2019 – Sist oppdatert 23.09.2019

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste har oppretta beredskapsvakt for barnevern. Beredskapsvakta kan kontaktast ved akutte hendingar
på tlf 91 91 44 30 og er open kvardagar 15:30-08:00 og heile døgnet helg- og heilagdagar.

Les meir

Det nye kommunestyret

Oppretta: 11.09.2019 – Sist oppdatert 12.09.2019

Opptelling etter valet 2019 syner at det nye kommunestyret vert slik:

 

Kristeleg folkeparti

Harald Rydland

Bård Inge Sørfonn

Rune Helland

Rolf Atle Rolfsnes

Turid Marie Lambach Fitjar

Astrid Koløen Prestbø

 

Høgre

Jo Kjetil Strand

Arne Prestbø

Kristine Kleppe Dalen

 

Senterpartiet

Kristian Skumsnes

Karen Elisabet Rydland Sæbø

Grete Marit Veka Maraas

 

Arbeidarpartiet

Kjell Nesbø

Angunn Bårdsen

Ole Andre Ertsås Westerheim

 

Fremskrittspartiet

Sigurd Andre Maraas

Frank Solli

 

Valprotokoll kommunestyret finn du her

Valprotokoll fylkestinget finn du her

Les meir

Nytt frå SIM

Oppretta: 29.08.2019 – Sist oppdatert 29.08.2019

Frå januar 2020 vert det innført ny henteordning for glas- og metallemballasje i SIM - kommunane.  Den nye ordninga vil medføre ein auke i gebyret for abonnentane.

For den minste dunken som er på 140 liter utgjer auken kr 125,-, for 660 liter er prisen kr 575,- pr. år pr. abonnent.

    

Les meir

Statistikk for Fitjar

Oppretta: 22.08.2019 – Sist oppdatert 22.08.2019

Her følgjer statistikk og framskrivingar for Fitjar kommune, m.a.

Folketalsutvikling

Samansetninga i ulike aldersgrupper, demografi

Næringsutvikling og sysselsetting

Pending og utviklingstrekk i Sunnhordland

Statistikkpakka er utarbeida av Hordaland fylkeskommune. og er eit viktig kunnskapsgrunnlag for vårt arbeid med ny kommuneplan.

Statistikken finn du her

Les meir

Informasjon frå Fitjar helsestasjon

Oppretta: 16.08.2019 – Sist oppdatert 16.08.2019

Innføring av telefontid, og felles e-post adresse.

Les meir

Klipp hekken

Oppretta: 08.08.2019 – Sist oppdatert 08.08.2019

Det nærmer seg skolestart og ein ber om at hekkar og buskar ved eigedomen din vert klippa, slik at bilistane ikkje overser skulebarn og andre gåande.

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/drift+og+vedlikehold/vegetasjonsrydding kan du lese meir om frisiktsoner

Les meir

Utstilling i Galleri Losjen Astrid Kjellevold

Oppretta: 23.05.2019 – Sist oppdatert 28.05.2019

Me har gleden av å presentere Astrid Kjellevold sine bilder i Galleri Losjen. 

Opningstider i utstillingsperioden:

Tysdag 28. - onsdag 29. og torsdag 30. mai: 17.00 – 19.00.  Stengt fredag 31. mai. Laurdag 1. juni og sundag 2. juni:  kl.13.00 – 16.00

Les meir

Erfaringskafe Stord DPS

Oppretta: 22.05.2019 – Sist oppdatert 28.05.2019

Det vert erfaringskafe onsdag 29 mai på Stord DPS/BUP i Aulaen.  kl 11:00-13:00.

Kafeen er åpen for alle borgere i Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes kommune - og venner/kjente.

Tilbudet er gratis og uten påmelding.

Program og meir informasjon finn du her

Les meir

Parkering i Sjøsbrekka

Oppretta: 10.05.2019 – Sist oppdatert 10.05.2019

Så lenge det er omkjøring i sentrum vil det vere skilta med  "Parkering forbudt" i Sjøsbrekka då parkering der medfører problem med fri vegbane for utrykningskjøretøy.

Ein kan nytta parkering ved rådhuset, bedehuset,  Rimbareid skule,  på kaien ved Larsen, bak Fitjartuen og ved Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Les meir

Informasjon frå Varsling24

Oppretta: 02.05.2019 – Sist oppdatert 07.05.2019

Fitjar kommune bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggjarane i eit geografisk område om hendingar via SMS.  Informasjonen vert m.a. nytta ved vannavstenging, stenging av veg, ved evakuering, generelle servicemeldingar eller andre tilhøve som krev rask informasjon.

Les meir

Spørjeundersøking blant hytte og fritidsbustader

Oppretta: 25.04.2019 – Sist oppdatert 26.04.2019

Samarbeidsrådet for Sunnhordland /Visit Sunnhordland arbeider i saman med kommunane for å gjera regionen meir berekraftig som reisemål. I Sunnhordland er det mange hytter, og hytteeigarar er viktige for reiselivet i regionen.

Les meir

Tilskotsmidlar til lokale trafikksikringstiltak

Oppretta: 24.04.2019 – Sist oppdatert 24.04.2019

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikksikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid.  Kommunar, skular barnehager, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av trafikantretta tiltak.

Les meir

Fitjar kulturskule

Oppretta: 03.04.2019 – Sist oppdatert 03.04.2019

Det er tid for å søkje plass i Fitjar kulturskule for skuleåret 2019/2020.  Kulturskulen har pr. i dag ledige plassar på song, slagverk, drama/teater, visuelle kunstfag og barnedans (4-6 år). Om ein ynskjer plass på andre tilbod, er det lurt å søkje no, slik at ein står på venteliste når det vert ledige plassar.

Søknadsskjema finn de her: https://nofitjar.speedadmin.dk/

Les meir

Fotoutstilling i Galleri Losjen Øyvind Hjelmen

Oppretta: 01.04.2019 – Sist oppdatert 08.04.2019

Galleri Losjen viser  utstiliinga "LYS OG SKUGGE" som er eit samarbeid mellom fotograf Øyvind Hjelmen og forfattar Per Jan Ingebrigtsen. Opningstider: Tirsdag 9. april og Onsdag 10. april  kl. 13.00-15.00. Vidare opningstider vert publisert snart.

Les meir

Innbyggjarpanelet har gjeve si første tilbakemelding

Oppretta: 01.03.2019 – Sist oppdatert 01.03.2019

I arbeidet med planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel har me oppretta eit innbyggjarpanel som skal gje innspel til innhaldet i planen. Innbyggjarpanelet er sett saman av 13 lag- og organisasjonar og næringslivsrepresentantar i Fitjar. Dei hadde sitt første møte 19.02.19.  Her er deira innspel til forslaget til planprogram for kommuneplanen. Lenke til innspelet.

Les meir

Dialogmøte nye Vestland fylke

Oppretta: 01.02.2019 – Sist oppdatert 02.04.2019

I løpet av dei neste vekene skal fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane saman med påtroppande fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune ut på dialogmøteturné for å møte innebyggjarar, lag, næringsorganisasjonar og representantar frå dei ulike kommunane.  Alle er velkomne. 

På Stord vert det informasjonsmøte 29. april.  Meir om programmet finn du her

Les meir

Framlegg til skulerute på Fitjar 2019-2020

Oppretta: 06.11.2018 – Sist oppdatert 25.11.2019

Utkast til skulerute for Fitjar kommune 2019-2020 vert no lagt ut på høyring.

Les meir

DSB inviterer kommuner, fylkesmenn, etater, frivillige organisasjoner og andre til å bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap!

Oppretta: 23.10.2018 – Sist oppdatert 23.10.2018

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? I dag lanserer DSB, i samarbeid med Oslo kommune, kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Les meir

Endra opningstidar hos NAV Fitjar

Oppretta: 27.09.2018 – Sist oppdatert 27.09.2018

Frå og med måndag 01.10.18 er det nye opningstider hos NAV som følgjer: Ope for drop-in måndag, onsdag og fredag kl. 12:00 - 14:00. 

Les meir

Chat for barn og ungdom

Oppretta: 24.05.2018 – Sist oppdatert 24.05.2018

PIO-senteret har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten kan man anonymt, enkelt og trygt snakke med unge voksne i PIO-senteret.

Den er åpen hver tirsdag og onsdag klokken 16-20.

Les meir

Smil-midlar

Oppretta: 04.05.2018 – Sist oppdatert 04.05.2018

Ved ordninga ”Særskilde miljøtilskot i jordbruket” kan det bl.a søkjast om tilskot til:

 • Istandsetting av kulturlandskap eller område med spesielt biologisk mangfald
 • Istandsetting og tilrettelegging av stiar og ferdselsvegar
 • Istandsetting av kulturminne og verneverdige bygningar
 • Planlegging og tilrettelegging av tiltak

 

Les meir

Pressemelding frå Flexit - tilbakekaller baderomsvifte

Oppretta: 27.04.2018 – Sist oppdatert 27.04.2018

Flexit tiltakekaller eldre versjoner av baderomsviften "Silent Eco". 

Berørte vil få erstatta produktet med ein ny modell.

 

Les meir

Bli med å halde Fitjar reint!

Oppretta: 19.04.2018 – Sist oppdatert 20.04.2018

Fitjar kommune oppmodar innbyggarane om å engasjere seg i rydding av strender og nærområde. Det fins ulike ordningar der ein mellom anna kan få  info om kor ein skal kvitte seg med avfallet. Det fins og dugnadsordningar for lag og organisasjonar der ein kan få økonomisk kompensasjon for arbeidet.

Les meir

Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018

Oppretta: 10.04.2018 – Sist oppdatert 10.04.2018

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland. 

I desse dagar vert om lag 70 000 hordalendingar frå 18 år til dei eldste heimebuande inviterte til å svare på spørsmål relatert til folkehelse. Til skilnad frå ei helseundersøking skal Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018 finne ut korleis helsa er fordelt i fylket og kva faktorar som påverkar helsa lokalt. For å få svar på dette blir det stilt spørsmål om sjølvopplevd helse, om korleis du trivst, korleis du lever og korleis du opplever nærmiljøet ditt.

Les meir

Statskog-Millionen

Oppretta: 09.04.2018 – Sist oppdatert 10.04.2018

I fjor var det oppstartsår og 66 aktiviteter landet rundt fikk støtte. I år skal vi opp i marsjfart med Statskogmillionen.

Det betyr at rundt 150 organisasjoner vil få 10 000,- eller 5 000,- til å bygge friluftsliv og bruk av norsk natur – og

dermed gi et bidrag til bedre folkehelse.

Det er kanskje ikke all verdens til summer, men det betyr at ordningen også retter seg mot småprosjektene som

ofte faller utenfor slike støtteordninger. Her kan det altså være både stort og smått som får bidrag. Vår erfaring er at frivilligheten får mye ut av slik støtte!

Les meir

Registrering av vassforsyningssystem

Oppretta: 06.04.2018 – Sist oppdatert 06.04.2018

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet.

Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.

Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no.

Les meir

TellTur 2018

Oppretta: 26.03.2018 – Sist oppdatert 26.03.2018

Pressemelding:

Søndag 25. mars (Palmesøndag) blir det oppstart av turregistreringssystemet TellTur i vår region.  Image result for bilete frå fitjarfjellet

 Det er Friluftsrådet Vest som administrerer dette populære turprosjektet, sammen med sine medlemskommuner og noen av turlaga i distriktet.   

 

 

 

 

Lenke til Telltur i Fitjar:  http://www.telltur.no/friluftsradet-vest/fitjar/.

 

Les meir

Lag din eigen digitale postkasse !

Oppretta: 15.03.2018 – Sist oppdatert 15.03.2018

Fitjar kommune har sidan 2016 nytta tenesten SvarUT ved utsending av brev, dette vil sei at brev vert sendt via Digital postkasse.

Fitjar kommune oppmodar no om at DU skaffar deg digital postkasse kor du mottek brev frå kommunen, andre offentlege og private etater og verksemder.  Melding om digital sending vert sendt direkte til din mobil eller e-post, uansett kor du er. 

 

Les meir

Betre tverrfagleg innsats

Oppretta: 08.03.2018 – Sist oppdatert 08.03.2018

Kommunane Bømlo, Fitjar og Stord har teke i bruk samarbeidsmodellen Betre tverrfagleg Innsats (BTI) som metode og arbeidsverktøy i arbeidet for barn og unge som har det vanskeleg.

Les meir

Prøveprosjekt tekstil i Fitjar opphøyrer

Oppretta: 08.03.2018 – Sist oppdatert 08.03.2018

SIM orieterer med dette om at prøveprosjektet med henting av tekstil i Fitjar vert avslutta 8. april.  Dette med bakgrunn i at SIM frå 9. april går over til ny transportør og ny henteordning i heile SIM-området.

Les meir

Informasjon frå Fitjar kommune

Oppretta: 02.03.2018 – Sist oppdatert 02.03.2018

Fitjar kommune sender ut informasjon til sine innbyggjarar via "varslemeg.no". På følgjande lenke https://varslemeg.no/ kan du sjekke det som er registrert på deg, evnt. registrere nummeret ditt dersom du ikkje allerede er registret.    Du vil då kunne motta relevant informasjon frå Fitjar kommune.

Les meir

Oppfordring: Les breva dine på nett!

Oppretta: 23.02.2018 – Sist oppdatert 14.03.2018

Fitjar kommune brukar i større og større grad elektronisk utsending av brev for å kommunisere med eigne innbyggjarar.  Brev til verksemder og organisasjonar blir sendt via Altinn.  Dette gjer tryggare og meir effektive tenester for både avsendar og mottakar. Samstundes gjer det ein klår miljøgevinst, ved at det gjer mindreforbruk av papir og ikkje er avhengig av transport.

Skaffar du deg digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, vi du sjå at stadig fleire offentlege verksemder sender post der. Då treng du kun å halda deg til éin felles digital postkasse frå det offentlege. Dessutan får du posten din raskare fordi du slepp å venta på postgangen, posten blir lagra på ein og same stad og me sparar miljøet.

Kommunen har i desse dagar sendt ut informasjon om takstgrunnlaget for eigedomsskatten til alle grunneigarar i kommunen. Mykje av innhaldet i breva er til informasjon om rettighetar og saksgang som kommunen er pålagt å informere om, men som mottakar ikkje nødvendigvis ynskjer eller treng å skrive ut. Breva er difor sendt digitalt, og kan opnast av mottakar i Altinn, same stad som ein får sjølvmeldinga. Alle som har motteke brev i Altinn får varsel på SMS eller e-post om informasjon om korleis ein kan logge inn og lese brevet. Breva kan lagrast der så lenge du ønskjer. 

I anledning utsendinga oppmodar me innbyggjarane våre om å opne korrespondansen i Altinn, slik at du slepp å få tilsendt brev i posten.

Les meir

Treffpunkt - møteplass for barn og unge i Sunnhordland

Oppretta: 16.02.2018 – Sist oppdatert 16.02.2018

Treffpunkt er eit tilbod, i regi av kreftforeninga, til barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorleg sykdom i familien, eller som har opplevd av noen som står dem nær er død.

Informasjon om tilbodet finn du her

Treffpunkt treng og friviljuge til å driva Treffpunkt i Sunnhordland.   Informasjon om dette finn du her.

Les meir

Ny tid for kontrollutvalet er torsdag 8. mars, kl. 09.00.

Oppretta: 14.02.2018 – Sist oppdatert 20.02.2018

Les meir

Brøyting og strøing vinterstid.

Oppretta: 26.01.2018 – Sist oppdatert 26.02.2018

Kommunen minnar om vakttelefon for veg, vatn og avløp 952 29 950 ved spørsmål om brøyting og strøing på vinterstid. Dette er ein døgnopen telefon som tek imot meldingar om feil på det kommunale veg-, vatn- og avløpsnettet som ikkje kan venta til neste dag.

 

Les meir

Kommunal vigsel

Oppretta: 23.01.2018 – Sist oppdatert 14.05.2018

I slutten av juni 2017 endra Stortinget ekteskapslova, og vigselsmynde vart overført frå domstolane til kommunen.

Vilkår og rettleiing

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Det vil seie at de må sende inn ein del papir:

 • Eigenerklæring
 • Forlovarerklæring
 • Erklæring om skifte dersom du har vore gift før
 • Melding om endring av namn dersom du skal bytte namn

Alle desse skjema får du hos Skatteetaten. Behandlingstida er to–tre veker, så ver ute i god tid før bryllaupet.

 

Les meir

Nav Fitjar informerer om nye kurs som startar opp på vårparten.

Oppretta: 09.01.2018 – Sist oppdatert 09.01.2018

Akvakulturoperatur kurs startar opp 22.01.18 – 08.06.18. Arbeidsnorsk med praksis startar opp 12.02.18- 22.07,18.
Ta kontakt med NAV Fitjar for ytterlagare informasjon, eller sjå www.nav.no
Ope måndag - onsdag - fred 10-14 for drop in, elles ope mand-fred 08-1530 for avtalar.

Les meir

Fitjar kommune skårer høgt i Dagen Næringsliv sitt "Kommune NM"

Oppretta: 10.08.2017 – Sist oppdatert 10.08.2017

Kommune-NM er ei kåring av Norge sine mest bærekraftige og attraktive kommunar. I løpet av dei neste vekene vil Dagens Næringsliv publisere ei rekkje artiklar og reportasjar basert på undersøkelsen. Kåringa er gjennomført av NHO og Menon Economics.  Fitjar kommune skårar høgt i denne kåringa med plass nr. 60 av 428.

Les meir

Lokal forskrift for tildeling av plass i sjukeheim mv.

Oppretta: 29.06.2017 – Sist oppdatert 29.06.2017

Kommunestyret vedtok i møte 21.06.2017 lokal forskrift om rett til plass i sjukeheim.

Les meir

Årsmelding for Fitjar kommune 2016

Oppretta: 23.06.2017 – Sist oppdatert 23.06.2017

Årsmelding for Fitjar kommune var handsama i Fitjar kommunestyre 21. juni 2017. 

Les meir

DIGITAL RADIO ERSTATTAR FM I 2017

Oppretta: 09.06.2017 – Sist oppdatert 09.06.2017

Kva tyder dette for deg? Det digitale radioskiftet for dei riksdekkjande kanalane blir gjennomførte fylkesvis. Mange lokalradioar sender som før på FM. Du kan høyre
på digitale radiosendingar via DAB+, internett og tv.

Les meir

Fitjar kommune gratulerer Fitjar mekaniske med oppdrag.

Oppretta: 30.05.2017 – Sist oppdatert 30.05.2017

Reiarlaget Cetus AS frå Vea på Karmøy i dag har kontrahert ein 65 m topp moderne pelagisk nordsjøtrålar frå Fitjar Mek. Veksted AS. Skipet er designa og utvikla av Salt Ship Design AS på Leirvik etter tett og godt samarbeid med reialaget, og signeringa skjedde  i dag 24. mai 2017. (kjelde Fitjarposten)

 

http://www.fitjarposten.no/13113-13113-lokalt-fiskebatsamarbeid-til-meir-enn-200-millionar

Les meir

Me feirer den positive utviklinga i næringslivet i Fitjar

Oppretta: 24.05.2017 – Sist oppdatert 30.05.2017

 

Lerøy-Sjøtroll Kjærelva byggjer verdens beste og største settefiskanlegg. Midtfjellet Vindpark har gjort investeringsbeslutning på fortetting i vindparken. Fitjar kommune gratulerer!

Les meir

Etablerarfondet 2017

Oppretta: 16.05.2017 – Sist oppdatert 16.05.2017

 2015 oppretta Hordaland fylkeskommune ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for. For 2017 har fylkeskommunen løyvd kr. 792 000 til det regionale etablerarfondet i Sunnhordland.



Les meir

Kommunale kreftsjukepleiarar.

Oppretta: 07.05.2017 – Sist oppdatert 07.05.2017

Fitjar Kommune har to kreftsjukepleiarar som kan gi råd og vegleiing til kreftsjuke i kommunen. Dette kan gjelde både for den kreftsjuke og familien rundt. Kreftsjukepleiar vil kunne komme heim til deg etter avtale og gi hjelp, støtte og vegleiing i ein vanskelig situasjon. Kreftsjukepleiar kan og vere ein mellommann mellom for eksempel fastlege, sjukehus, barnehage, skule mm. og syta for at den sjuke og familien rundt får den hjelpa dei har behov for.

 

Les meir

Nytt frå NAV

Oppretta: 06.04.2017 – Sist oppdatert 06.04.2017

Frå 3. april 2017 skal NAV ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Dersom du ynskjer å snakke med din kontaktperson må du ha timeavtale.

Det betyr at du frå 3. april vil få svar på alt du lurer på ved å ringe 55 55 33 33, eller ved å skrive til NAV på www.nav.no/skrivtiloss  Her kan du òg bestille timeavtale med din rettleiar. NAV har også chat på facebook for foreldrepengar.

www.nav.no er open heile døgnet, og der får du svar frå dei som handsamer saken din. Dette sikrar at du får rett informasjon, og det vil korte ned ventetid.

Les meir

Står du oppført med rett adresse??

Oppretta: 04.04.2017 – Sist oppdatert 04.04.2017

Fitjar kommune informerer med dette om at når vegadresse og husnummer er tildelt eigedomen må dei som har registrert annan postadresse hos folkeregisteret, slette denne då denne ikkje samsvarer med tildelt vegadresse.

Endring kan utførast ved å sende e-post til skatteetaten.no, følgje denne lenken http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Melding-om-ny-eller-endret-postadresse/, eller få veiledning på tlf. 80080000 dersom du ikkje har tilgang til eller bruker internett.

Les meir

Telefonsentral og timebestilling via sms ved legesenteret

Oppretta: 28.03.2017 – Sist oppdatert 30.03.2017

Grunna forsinkelse på ny telefonsentral til nye Fitjar legesenter må ein inntil vidare bruke Rådhuset legekontor sitt nummer, 53497105.

 

Ein kan også bestille time eller faste reseptar ved å sende sms til 2097 med teksten: FITJAR fødselsdato, ditt namn, grad av hast (unngå sensitiv informasjon i meldinga).

Les meir

Fitjar Legesenter

Oppretta: 21.03.2017 – Sist oppdatert 30.03.2017

Legane i Fitjar flytter over i nytt  legesenter frå 27.03.17. Det nye Fitjar Legesenter finn ein i dei  ombygde  tannlegelokala i Fitjar bu- og beh. senter, adresse Gamle Havnavegen 2.   

Les meir

Nye funksjonar på Fitjar kommune si heimeside

Oppretta: 20.02.2017 – Sist oppdatert 20.02.2017

På Fitjar kommune si heimeside er det kome 2 nye funksjonar. "Kom med di sak" og " Fix gata mi" som du finn nede til venstre på sida.

Les meir

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS

Oppretta: 06.02.2017 – Sist oppdatert 06.02.2017

Regjeringa ynskjer å gje fleire barn rett på barnehageplass. Departementet har difor utvida retten til barnehageplass.

Les meir

LEGEVAKTA FLYTTAR 1.FEBRUAR 2017

Oppretta: 24.01.2017 – Sist oppdatert 24.01.2017

Den 1.februar flyttar legevakta inn i Legevaktbygget som ligg like ved Stord sjukehus

Les meir

Betre mobildekning

Oppretta: 03.01.2017 – Sist oppdatert 03.01.2017

Nokre område i Fitjar har framleis dårleg mobiltelefonidekning, både utandørs og innandørs. Ny teknologi frå mobiltelefonileverandørane kan gje deg betre dekning.

 

Les meir

Kulturprisen 2016 til Temagruppa til Fitjar sokneråd

Oppretta: 08.12.2016 – Sist oppdatert 08.12.2016

Onsdag 7. desember vert det einstemming vedteke at kulturprisen 2016 skulle gå til Temagruppa til Fitjar sokneråd, som består av
Eli Simonsen, Hildegunn Aadland, Anne Britt Tornes og Benedicte Meyer.  Fitjar kommune gratulerer så mykje med ein velfortent pris!

 

Les meir

Bestill legetime via SMS

Oppretta: 24.11.2016 – Sist oppdatert 24.11.2016

Begge legekontora i Fitjar kommune tilbyr no time- og reseptbestilling via SMS, app eller via Internett.

 

Les meir

Vinnarar av kommunen sine topptrim og telltur konkurransar

Oppretta: 16.11.2016 – Sist oppdatert 16.11.2016

Kommunen har hatt ein konkurranse for alle sine tilsette der alle som var med på topptrimmen hadde moglegheit  til og vinne eit gåvekort på Mx Sport Larsen pålydande 500.- Vinnaren av denne konkurransen vart Elisabeth Kjærland.

Kommunen vil gje premie til dei som brukar telltur i kommunen. Vinnaren av denne vart Martin Eikeland som vann gåvekort på 500.- på Mx Sport Larsen

Les meir

GRATIS HPV-VAKSINE TIL KVINNER FØDD I 1991 ELLER SEINARE

Oppretta: 15.11.2016 – Sist oppdatert 15.11.2016

 

Unge kvinner er tilrådd vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksina kan førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft.
Frå hausten 2016 får kvinner fødd i 1991-1996 tilbod om gratis HPV-vaksine. Jenter som er fødd i 1997 eller seinare har fått tilbod om vaksinering i 7.klasse, som del av barnevaksinasjonsprogrammet.
Dersom desse av ulike grunnar ikkje har fått vaksina, kan også dei få tilbodet.
Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser som vert gjeve i løpet av 6-12 mnd, og må startast opp innan utgangen av 2018.

 

Les meir

Invitasjon til fagkurs i samfunnsentreprenørskap vintaren 2016/2017

Oppretta: 10.10.2016 – Sist oppdatert 10.10.2016

Kommunar og bygder/stader som arbeider aktivt med lokal utvikling er oftast dei som lukkast best når det gjeld både nærings- og folketalsutvikling. Dette høgskulekurset gjev skreddarsydd og praktisk kunnskap om effektivt lokalt utviklingsarbeid.

Les meir

Stor rift om å bli medlem i Fitjar ungdomsråd

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 11.10.2016

Torsdag  6. oktober vart ungdomskuleelevane  på Rimbareid og elevane på Fitjar Vgs samla  for å få orientering om ungdomsrådet. Oppmøte var svært godt på Rimbareid skule, på Fitjar Vgs var det noko færre elevar til stades.

Les meir

Kunngjøring av tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 07.10.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur.

Les meir

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødd 1991 - 1996

Oppretta: 07.10.2016 – Sist oppdatert 07.10.2016

Alle kvinner fødd 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Folkehelsa tilrår vaksina til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft som følgje av HPV-infeksjon.

Les meir

Nytt norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre interesserte

Oppretta: 19.09.2016 – Sist oppdatert 19.09.2016

Dersom det er interesse for det startar me opp med eit nytt norskopplæringskurs i oktober. Kurset vil gå føre seg på Rimbareid skule.

 

Les meir

Framleis bandtvang i beiteområde

Oppretta: 31.08.2016 – Sist oppdatert 31.08.2016

Fitjar kommune har gjennom lokal forskrift bandtvang i område der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar fram til 15. oktober.

 

Les meir

Positiv auke av innbyggjartalet

Oppretta: 19.08.2016 – Sist oppdatert 19.08.2016

Folketalet i Fitjar kommune har auka med 24 personer i 2 kvartal. Me er no totalt 3168 innbygjara i bygda vår.

Les meir

Førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme

Oppretta: 28.06.2016 – Sist oppdatert 12.12.2017

Saman med lokalt politi har kommunane Bømlo, Fitjar og Stord utarbeidd denne rettleiaren, som er meint til å gje kunnskap om korleis me kan førebyggje, møte og følgje opp valdeleg ekstremisme.

Rettleiaren inneheld informasjon om kva teikn ein skal sjå etter om ein mistenker radikalisering, korleis ein skal gå fram, samt informasjon om vald, ekstremisme og hatkriminalitet

Les meir

Liste over leverandørar av brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Oppretta: 07.06.2016 – Sist oppdatert 07.06.2016

Liste over leverandørar av brukarstyrt personleg assistanse (BPA) finn du her.

Les meir

MELD FRÅ OM MARIN FORSØPLING

Oppretta: 06.06.2016 – Sist oppdatert 06.06.2016

Les meir

Nytt i kampen mot brunsniglane

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 19.05.2016

Visste du at det er om våren det er lettast å bli kvitt brunsniglar?

Les meir

Medietilsynet informerer om overgangen frå FM radio til DAB

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

 Det ikkje er mange månadene til at lytting må skje på ein DAB+-radio eller via internett eller digital-tv, skriv Gudbrand Guthus i Medietilsynet.

 

Les meir

Brannfare i skog og utmark

Oppretta: 11.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

Fitjar kommune v/brannvesenet vil minne om at det i tida 15. april til 15. september er forbode å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

 

Les meir

Ny informasjon frå Fylkesmannen om lagring og bruk av hestegjødsel

Oppretta: 10.05.2016 – Sist oppdatert 11.05.2016

Ny artikkel frå Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland om kontroll og handtering av hestemøk:

 Veit du nok om lagring og bruk av hestegjødsel?

 

Les meir

Resultat frå folkerøystinga

Oppretta: 25.04.2016 – Sist oppdatert 26.04.2016

Røystestaden ved Fitjar kultur- og idrettsbygg er no stengt, og resultata frå rådgjevande folkerøysting føreligg.

 

Les meir

Rapport frå temadagar, Kystgard og kystlynghei på Straumøy, 2016

Oppretta: 25.04.2016 – Sist oppdatert 25.04.2016

Fredag 8. april var 15 personar samla på på Straumøy i Fitjarøyane.

Les meir

Bålreglene er endra. Pressemelding frå Norsk Brannvernforening

Oppretta: 13.04.2016 – Sist oppdatert 13.04.2016

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.  

Les meir

Fitjar folkebibliotek har fått ny heimeside

Oppretta: 08.04.2016 – Sist oppdatert 08.04.2016

Den nye heimesida finn du her

Les meir

Vedrørande Reisevaksinering

Oppretta: 17.03.2016 – Sist oppdatert 17.03.2016

Fitjar helsestasjon vil frå og med 1. april 2016 ikkje tilby reisevaksiner grunna bemanningssituasjonen pr no.

Les meir

Einige om omstillingsavtale

Oppretta: 16.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Kommunestyra har bestemt at kommunane skal inngå ein omstillingsvtale med arbeidstakarorganisasjonane ved ei kommunesamanslåing. Denne avtalen er no i hamn.

 

Les meir

Avtale om kommunereform

Oppretta: 28.01.2016 – Sist oppdatert 28.01.2016

Ordførarane i Stord og Fitjar signerte idag, kl. 12:30, avtale om kommunereform.

Avtalen finn du her

Les meir

Brøyting av vegar

Oppretta: 10.01.2016 – Sist oppdatert 10.01.2016

Fitjar kommune har ansvar for brøyting av kommunale vegar, medan Statens vegvesen syt for brøytinga av fylkes-, riks- og europavegar.


Les meir

Digital postkasse

Oppretta: 06.01.2016 – Sist oppdatert 06.01.2016

Fitjar kommune vil gradvis gå over til å senda brev til innbyggjarane via Digital postkasse. Brev til verksemder og organisasjonar vil bli sendt via Altinn.


Les meir

Feira jubilantar og nye pensjonistar

Oppretta: 18.12.2015 – Sist oppdatert 21.12.2015

Fitjar kommune ønskjer å gjera stas på medarbeidarar som har vore i kommunen i 25 år, og dei som går av med pensjon i løpet av året. Samlinga fant stad på Fitjar Fjordhotell 9. desember.

 

Les meir

Mandat og representantar er klare

Oppretta: 15.09.2015 – Sist oppdatert 15.09.2015

Valoppgjeret er no ferdig: Mandat er fordelt og representantar er kåra.

 

Les meir

Status for Øyaplanen.

Oppretta: 09.09.2015 – Sist oppdatert 09.09.2015

I tillegg til Øyaplanen er det to andre planar til høyring som heilt gjeld same tema som Øyaplanen:
Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland, som vil vera styrande for Øyaplanen.
Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger, som kan gje føringar for Øyaplanen.

Les meir

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117

Oppretta: 28.08.2015 – Sist oppdatert 02.09.2015

Frå 1. september vert det lettare å hugsa telefonnummeret til legevakta.  Då kan du ringja det sekssifra telefonnummeret 116  117 for å koma til legevakta same kvar du er i Noreg. Det er dette nummeret («hundre og seksten- hundre og sytten») som skal brukast for å kontakta legevakta heretter, og det er gratis.

Les meir

Folkevekst i Fitjar

Oppretta: 21.08.2015 – Sist oppdatert 21.08.2015

Me er no blitt 3120 Fitjarbuarar ! Ein folkevekst på 17 personar 2. kvartal. Totalt 27 første halvår. Det siste året har det vore ein auke på 80 personar. Me er stolte over at Fitjar er ein vekstkommune.

Les meir

Nye byggjereglar frå 1. juli

Oppretta: 29.06.2015 – Sist oppdatert 29.06.2015

Frå 1. juli vert byggjereglane forenkla. Kan du byggje utan å søkje?
 

Les meir

Nytt høgdereferansesystem

Oppretta: 25.06.2015 – Sist oppdatert 01.07.2015

Frå 3. juli blir høgdegrunnlaget endra til NN2000. Kva inneber dette for deg?

 

Les meir

Helene fekk draumen sin oppfylt

Oppretta: 22.06.2015 – Sist oppdatert 22.06.2015

MOT programmet byrjar no å bli godt innarbeid ved Rimbareid skule.
MOT handlar om å utvikle robuste ungdomar som bygger på MOT verdiane MOT til å leve.

Les meir

Fitjar kommune har tilsett ny kulturskulerektor.

Oppretta: 18.06.2015 – Sist oppdatert 18.06.2015

Den nye rektoren heiter Håvard Kroka. Han tek til i stillinga frå 1. august.
Me ynskjer han velkommen i skuleleiarteamet.

 

Les meir

Busetting av flyktningar i Fitjar

Oppretta: 02.06.2015 – Sist oppdatert 15.06.2015

Fitjar kommune har vedteke å busetja 30 – 32 flyktningar i åra 2015 – 2017.  

Les meir

Auke i folketalet på Fitjar

Oppretta: 19.05.2015 – Sist oppdatert 22.05.2015

Folketalet aukar stadig, i første kvartal med 10, til 3103. Auken består i netto tilflytting på 14, og eit negativt fødselsoverskot (fødde – døde) på 4.

Les meir

Har du ein god ide?

Oppretta: 08.05.2015 – Sist oppdatert 08.05.2015

Lurar du på om din ide kan utviklast til noko meir? Ynskjer du å etablera eiga bedrift? Treng du hjelp med utvikling av di bedrift? Fitjar Kommune invitera alle som har ein god idé til å ta kontakt med kommunen sitt næringsapparat. Ordførar Wenche Tislevoll og Astrid Kjellevold Steinsland frå Atheno kan bidra på ulike felt, innan ulike bransjar og i ulike fasar innan forretningsutvikling.

Les meir

Prosjekt «Ledige landbruksbygg» - støtte til fagleg rettleiing.

Oppretta: 06.05.2015 – Sist oppdatert 06.05.2015

Stord og Fitjar Landbruk- og Miljøkontor  vil informera om at det står att nokre midlar i prosjektet og eigarar av ledige landbruksbygg bør nytta høve til å søkje om pengar til fagleg rettleiing med siktemål å skape ny næring. Dette gjeld både statusvurdering av bygningen, men også andre aktuelle utlegg knytt til forretningsutvikling.

Les meir

MOT – turneen vart ein suksess.

Oppretta: 21.04.2015 – Sist oppdatert 21.04.2015

Flotte ungdomar frå Rimbareid skule hadde innslag på konserten
Chand engasjerte alle og fekk respons frå salen.
Bård Flaarønning held eit engasjerande foredrag til ettertanke for alle.
 

Les meir

Feiing i Fitjar kommune

Oppretta: 16.04.2015 – Sist oppdatert 16.04.2015

Feiing foregår for tida i deler av Fitjar kommune.  Feinga vert utført av Stord Feiarvesen.  Dei sender kun varsel om feiing via SMS på "Varsle meg". 

Les meir

Det er no tid for å søkje plass i kulturskulen

Oppretta: 26.03.2015 – Sist oppdatert 26.03.2015

Tid for å søkje plass i kulturskulen

Meir informasjon om tilbod og søknadsskjema finn du her

 

 

Les meir

Takk til alle som kom på folkemøte måndag.

Oppretta: 24.03.2015 – Sist oppdatert 21.04.2015

Det var svært gledelig at så mange deltok med gode innspel og synspunkt. Ei særskild takk til Fitjar ungdomsråd som gjorde ein framifrå jobb. Innspela vert tekne med vidare i prosessen.

Les meir

Invitasjon til fagmøte om optimalisert bruk og lagring av husdyrgjødsel.

Oppretta: 17.03.2015 – Sist oppdatert 17.03.2015

Norsk Landbruksrådgiving Hordaland, i samarbeid med Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor og Fylkesmannen i Hordaland, inviterer gardbrukarar i Stord og Fitjar til fagmøte der hovudtema vert: Optimalisert bruk og lagring av husdyrgjødsel.     

Les meir

Størst vindkraftproduksjon på Fitjar.

Oppretta: 17.03.2015 – Sist oppdatert 17.03.2015

Ferske tal fra NVE viser at Midtfjellet, med sine 44 vindturbiner  i 2014, hadde størst produksjon av dei norske vindparkane med 317,3 GWh.
Midtfjellet Vindkraft står dermed for knappe 15% av den totale produksjonen av norsk vindkraft i fjor.

Les meir

Karriererettleiing på Vabakkjen

Oppretta: 16.03.2015 – Sist oppdatert 16.03.2015

Birgit E. Olsen Bratseth og Marie E. Isdahl er dei to nye karriererettleiarar som har  kontor i tredje høgda på Vabakkjen.

Les meir

Innskriving til skulen i Fitjar kommune

Oppretta: 03.03.2015 – Sist oppdatert 03.03.2015

Det vert innskriving av elevar som skal ta til hausten 2015

 

Les meir

"Ta i et tak" 2014-15 - brannforebyggende tiltak- tilskudd til el - kontroll

Oppretta: 03.03.2015 – Sist oppdatert 03.03.2015

Norsk kulturarv lanserer i samarbeid med Stiftelsen UNI ny «Ta et tak»- aksjon for 2014-15. Aksjonen tilbyr «nødhjelp» til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi. 

 

 

Les meir

Utlysing av kulturlandskapsprisen 2015

Oppretta: 20.02.2015 – Sist oppdatert 20.02.2015

Kulturlandskapsgruppa i Hordaland ber om kandidatar til Kulturlandskapsprisen for 2015. Tema 2015: Friluftsliv i jordbrukets kulturlandskap

 

Les meir

Frist for å søkja barnehageplass i Fitjar er 01.03.2015

Oppretta: 16.02.2015 – Sist oppdatert 16.02.2015

Les meir

Innbyggjarar i Fitjar kommune får kjernejournal

Oppretta: 16.02.2015 – Sist oppdatert 16.02.2015

1.mars vil 760.000 innbyggjarane i tilsaman 67 nye kommunar i Vest-Norge få kjernejournal. Viktige helseopplysningar vert samla i kjernejournal som både innbyggjarane og helsepersonell har tilgang til.  

 

 

 

 

Les meir

Folkemøte om kommunereform

Oppretta: 11.02.2015 – Sist oppdatert 11.02.2015

Det blir folkemøte om kommunereform i Fitjar kultur- og idrettsbygg måndag 23. mars kl. 19.00.

 

Les meir

Konkuranse om beste turbilde

Oppretta: 10.02.2015 – Sist oppdatert 10.02.2015

2015 er friluftslivets år og i det høve ønskjer Samarbeidsrådet for Sunnhordland å invitera til ein konkurranse der ein skal kåra årets beste turbilete i Sunnhordland.

Les meir

Stadfesting reguleringsplan Havn næringsområde

Oppretta: 27.01.2015 – Sist oppdatert 19.06.2015

Fitjar kommunestyre stadfesta i sak 75/14, den 17.12.2014, reguleringsplan for Havn næringsområde, gnr. 67/60 og deler av gnr. 65/47 - naustområde.

Les meir

Har du hatt hjarteoperasjon, hjarteinfarkt eller utblokking (PCI )?

Oppretta: 15.01.2015 – Sist oppdatert 15.01.2015

Regelmessig trening er viktig for eit godt liv !

Fleire kommunar i Sunnhordland tilbyr no trygg  «kom i gang»- trening for personar med hjartesjukdom.

Les meir

Helste innbyggjarane med nyttårstale

Oppretta: 05.01.2015 – Sist oppdatert 05.01.2015

Sundag 4. januar haldt ordførar Wenche Tislevoll sin nyttårstale til innbyggjarane, i samband med juletrefesten i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Her kan du lesa talen.

 

Les meir

Fitjar kommune ynskjer alle innbyggjarar eit riktig godt nyttår!

Oppretta: 31.12.2014 – Sist oppdatert 31.12.2014

Les meir

Fagforbundet Stord/Fitjar sitt kulturstipend 2014

Oppretta: 17.12.2014 – Sist oppdatert 20.12.2014

Fagforbundet Stord/Fitjar har oppretta kulturstipend for born og unge mellom 13 og 20 år busett i Stord eller Fitjar kommune. Stipendet kan og tildelast organisasjonar/lag som arbeider med målgruppa.

Les meir

Brøyting av vegar

Oppretta: 15.12.2014 – Sist oppdatert 10.01.2016

Fitjar kommune har ansvar for brøyting av kommunale vegar, medan Statens vegvesen syt for brøytinga av fylkes-, riks- og europavegar.

 

Les meir

Heidra pensjonistar og jubilantar

Oppretta: 05.12.2014 – Sist oppdatert 05.12.2014

Fitjar kommune, med ordførar Wenche Tislevoll i spissen, heidra torsdag medarbeidarar som har pensjonert seg og 25-årsjubilantar.

Les meir

Engesund Visningssenter får næringsprisen

Oppretta: 04.12.2014 – Sist oppdatert 04.12.2014

Engesund Visningssenter er med på å setja Fitjar på kartet og bidrar til å auka antal besøkjande til Fitjar, meiner Fitjar formannskap.

 

Les meir

Kulturprisen til Håkonargeneralen

Oppretta: 04.12.2014 – Sist oppdatert 04.12.2014

Bjørn Haaland får kulturprisen for sitt arbeid med Håkonarspelet gjennom mange år.

 

Les meir

Ope folkemøte om ny E 39 mellom Stord og Os.

Oppretta: 20.11.2014 – Sist oppdatert 24.11.2014

Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune inviterer til folkemøte om ny E39 mellom Stord og Os og nye fylkesvegsamband knytt opp mot denne.

Les meir

Ope folkemøte vedrørande ny E 39 mellom Stord og Os

Oppretta: 20.11.2014 – Sist oppdatert 20.11.2014

Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune inviterer til folkemøte om ny
E39 mellom Stord og Os og nye fylkesvegsamband knytt opp mot denne.

Les meir

Kulturskulen har ledige plassar på dans og drama/teater

Oppretta: 17.11.2014 – Sist oppdatert 24.11.2014

Kulturskulen har ledige plassar på dans og drama/teater frå 1. januar 2015.

Les meir

"Balle Frost og leiketøysbanditten"

Oppretta: 12.11.2014 – Sist oppdatert 12.11.2014

Fitjar kulturskule set opp musikalen "Balle Frost og leketøysbanditten" torsdag 27. november kl. 18.00, i kultursalen, Fitjar kultur og idrettsbygg. Det vert også framsyningar fredag 28. november og laurdag 29. november. Det er førehandssal av billettar hos Thea Træet, det vert og anledning til å kjøpa ved inngangen.

Les meir

Førebyggjande helseprosjekt "Trygg alderdom"

Oppretta: 23.10.2014 – Sist oppdatert 24.10.2014

Fitjar kommune skal i  samarbeid med Fitjar seniorsenter og Fitjar frivillegsentral,  starte opp med fallførebyggjande kurs i haust.

 

Les meir

Kulturlandskapsprisen 2014.

Oppretta: 15.10.2014 – Sist oppdatert 15.10.2014

Fylkesordfører Tom Christer Nilsen overrekte Kulturlandskapsprisen 2014 på kr 50 000,- til bonde Ole Gjermund Digernes frå Stord.

Les meir

Fotterapi - tilbod til heimebuande eldre i Fitjar

Oppretta: 17.09.2014 – Sist oppdatert 23.09.2014

Fitjar kommune har gjort avtale med autorisert fotterapeut Kristin Johanne Agdestein.

Les meir

Kost- og aktivitetsrettleiing

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 02.09.2014

Er du bekymra for barnet ditt si vektutvikling? Treng De hjelp til endring?

 

Les meir

All brenning av avfall er ulovleg

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 29.08.2014

I utgongspunktet er det forbode med open brenning og brenning av avfall i små omnar etter forureiningslova § 7. Unnatak er "vanleg" forureining (§8)

Les meir

Kurs for pårørande til demente

Oppretta: 29.08.2014 – Sist oppdatert 29.08.2014

Stord/ Fitjar demensforening er eit aktivt lokallag under Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Dei håpar på stor oppslutnad når dei saman med Lærings og Meistringssenteret og Seksjon for Spesialiset behandling i Haugesund Helse Fonna samt Stord kommune og Fitjar Kommune inviterer til kurs for pårørande til demente.

Les meir

Ledige plassar i kulturskulen på dans.

Ledige plassar i kulturskulen på dans.

Oppretta: 19.08.2014 – Sist oppdatert 19.08.2014

Kulturskulen har ledige plassar på dans for elevar som går på 5. trinn og oppover!

Søk her

 

Les meir

Pressemelding frå SIM

Oppretta: 17.07.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Pressemelding knytt til sal av SIM Næring og SIM Tank kan du lese her

Les meir

App for avfall

Oppretta: 30.06.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Last ned SIM sin nye app for avfall. I appen kan du få varsel om tøming, finna miljøsentralar, opningstider, hyttekonteinerar og meir.

Les meir

Minibibliotek på Larsenkaien

Oppretta: 20.06.2014 – Sist oppdatert 20.06.2014

Fitjar folkebibliotek har sett opp minibibliotek på Larsenkaien som eit plaster på såret for at biblioteket held sommarstengt.

Les meir

Fitjar kommune er endeleg på Facebook

Oppretta: 19.06.2014 – Sist oppdatert 19.06.2014

Fitjar kommune er endeleg kome på Facbook. Adressa er facebook.com/fitjarkommune

Les meir

Stor skogbrannfare

Oppretta: 18.06.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

110-sentralen melder om stor skogbrannfare i området Nord-Rogaland og Sunnhordland.

 

Les meir

Avfallsplan for hamner

Oppretta: 06.06.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

SIM og eigarkommunane er i ferd med å utarbeida felles avfallsplan for alle hamner i kommunane.

Les meir

Vitja Kongen

Oppretta: 21.05.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

I samband med grunnlovsjubileet vitja ordførar Wenche Tislevoll både Oslo rådhus og Det kongelige slott.

Les meir

Blir du varsla?

Oppretta: 12.05.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Fitjar kommune vil varsla deg ved tilhøve det er viktig at du som innbyggjar kjenner til. Systemet vil i tillegg bli nytta i krise- og beredskapssituasjonar, dersom du må evakuerast eller treng tidskritisk informasjon frå kommunen.

Les meir

Haaland ny rektor

Oppretta: 08.05.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Bjørn Haaland har takka ja til stillinga som rektor ved Rimbareid barne- og ungdomsskule. - Eg er svært nøgd med at Bjørn har teke på seg å vidareutvikla storskulen i Fitjar, seier skule- og oppvekstsjef John Karsten Raunholm.

 

Les meir

Betre resultat enn venta

Oppretta: 03.04.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Fitjar kommune fekk eit monaleg betre resultat enn budsjettert. Etter netto overføringar oppnådde kommunen eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 5 mill. kroner.

Les meir

Ny utsjånad på nettstaden

Oppretta: 27.03.2014 – Sist oppdatert 27.03.2014

Fitjar kommune har endra framsida på nettstaden. Korleis finn eg fram dit eg skal?

Les meir

Kursar seg i HMT

Oppretta: 11.03.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Kommunestyresalen var fullsett når 32 leiarar og verneombod måndag hadde fyrste dag av eit førtitimars kurs om helse, miljø og tryggleik.

 

Les meir

Ny interkommunal legevakt

Oppretta: 19.02.2014 – Sist oppdatert 17.07.2014

Kommunane Bømlo, Fitjar og Stord har slått saman legevaktordninga og etablert ein felles legevakt for innbyggjarane. Måndag 24. februar opnar den nye interkommunale legevaktstenesta dørene på Stord sjukehus.

Les meir

Hjortejakta 2013

Oppretta: 07.02.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det vart skutt 312 dyr på Stordøya under jakta i 2013, noko som gir ein fellingsprosent på 87.

 

Les meir på nettsidane til Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor.

Les meir

Skuleruta er klar

Oppretta: 06.02.2014 – Sist oppdatert 25.03.2014

Utval for oppvekst og omsorg vedtok 5. februar skuleruta for neste skuleår.

 

Les meir

Trygg kvardag

Oppretta: 13.12.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har laga ein ny nettstad som fortel korleis du enkelt kan førebyggja uhell heime hjå deg sjølv.

 

Les meir

Søgardsjøen

Oppretta: 11.12.2013 – Sist oppdatert 27.11.2014

Stadfestingsvedtak
Føresegner
Planomtalen
Kartet

 

Les meir

Tomtefeste innløysing

Oppretta: 21.11.2013 – Sist oppdatert 17.07.2014

Beskrivelse

Utbygd festetomt kan innløysast til prisar fastsette i gebyrregulativet i kommunen. I tillegg til innløysingssummen må det betalast dokumentavgift til Staten (2,5 % av kjøpesummen) og tinglysingsgebyr.

Ønskje om innløysing skal framsetjast skriftleg eller ved å fylle ut skjema på kommunen si heimeside. Når kommunen har motteke søknaden, blir det sendt faktura for den totale kostnaden. Saman med fakturaen følgjer fråsegn om sletting av festekontrakt. Den må underteiknast av festar(ane) og returnerast kommunen.

Når kjøpesummen er innbetalt og underteikna fråsegn er motteken av kommunen, blir skøyte sendt til tinglysing. Det tinglyste skøytet blir så sendt til tidlegare festar(ar), no eigar(ar) av tomta.

Innkrevjing av festeavgift blir stoppa frå betalingstidspunktet.

Lover

Tomtefesteloven

Rettleiing

Les meir

Skykkjeneset - Kråko

Oppretta: 01.07.2013 – Sist oppdatert 27.11.2014

Stadfestingsvedtak
Føresegner
Planomtale
Kart

Les meir

E-39 Vistvik - Engevik

Oppretta: 27.06.2013 – Sist oppdatert 27.11.2014

Stadfestingsvedtak
Planskildring
Reguleringskart

 

 

Les meir

Fylkesmannen i Hordaland søkjer verjer.

Oppretta: 14.05.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Informasjon om verje finn du her

Les meir

Kunngjering frå SIM

Oppretta: 10.05.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Representantskapet i SIM stadfesta på møtet 26. april 2013, at SIM har fått tildelt enerett gjennom "Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar", vedteken i alle eigarkommunane i 2007.

Les meir

Infoskriv frå Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor

Oppretta: 17.04.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Infoskriv frå Stord Fitjar Landbruks-og Miljøkontor finn du her 

 

Les meir

Forbod mot å gjera opp eld i skog og skogmark!

Oppretta: 11.04.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Åpen eld i skog og mark er forbode frå 15. april til 15. september!   

Les meir

Tid for å søkja plass i kulturskulen

Oppretta: 16.03.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Det er no tid for å søkja plass i kulturskulen. For informasjon og søknadsskjema sjå her

Les meir

Byggjeforbod i Bøkjeneset

Oppretta: 27.02.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune v/ Utval for plan og miljø vedtok 06.02.2013 mellombels byggjeforbod for eigedommar i området Bøkjeneset/Storevik.
Vedtaket er gjort med grunngjeving at planspørsmålet ikkje er avklart for området, og inneber at det ikkje kan byggjast på ein måte som vil vanskeleggjera gjennomføring av planarbeidet. Vedtaket er gjort i medhald av § 13-1 i Plan- og bygningslova. Maksimal forbodsperiode er fire år jf. Pbl. § 13-2, med moglegheit for forlenging, før forbudet fell bort.

Behandling i Utval for plan og mljø finn du her

Les meir

Kunngjering kulturminneplan i Fitjar kommune

Oppretta: 04.02.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Synfaring/registreringvedk. kulturminneplan

Det vil bli oppstart av kulturminneregistrering

av eigedommar i Fitjar kommune frå 01.02.2013.

Berørte partar vert kun varsla ved denne

lysinga.

Les meir

INFORMASJON OM KULTURMINNEPLAN I FITJAR KOMMUINE

Oppretta: 30.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Informasjon om kulturminneplan finn du her

Les meir

FALSK TRYGGEHT PÅ TYNN IS

Oppretta: 22.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Artikkel fin du her

Les meir

Matrikkelbrev gnr. 90/1

Oppretta: 17.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Matrikkelbrev for gnr. 90/1 - Midtfjellet ligger her

Les meir

Nytt norskkurs vinteren 2013

Oppretta: 08.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Info om nytt norskkurs vinteren 2013 finn du her

Les meir

Ordføraravtale for alarmtelefon for barn og unge

Oppretta: 08.01.2013 – Sist oppdatert 25.03.2014

Ordføraren i Fitjar kommune har signert Ordføraravtalen for alarmtelefonen for barn og unge (tlf: 116 111).

Ordføraravtalen er ein avtale mellom Alarmtelefonen for barn og unge og landets ordførarar. Ordførarane påtar seg å vere ambassadørar og omtale Alarmtelefonen for barn og unge der det er naturleg. Det er særs viktig at tenesta vert kjent over alt i heile landet.

Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111 - er ein gratis nødtelefon for born og unge som lever med vald, overgrep og omsorgssvikt. Vaksne som er bekymra for born og unge som lever under slike vilkår kan også ringe.

For meir informasjon om Alarmtelefonen for barn og unge, sjå nettsida deira: www.116111.no

Les meir

Visuelle kunstfag - nytt tilbod i kulturskulen

Oppretta: 05.11.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Anne Lene Østvold Jordåen

 

Frå januar 2013 startar kulturskulen opp med eit nytt tilbod – ”Visuelle kunstfag” .  ”Visuelle kunstfag” er eit samleomgrep på både teikning, maling, keramikk, tekstil og anna visuell kunst, i vår undervisning har me valt å ha fokus på teikne og maleteknikkar.

 

Lærar i dette faget blir Toril Berger Falk (som også er dramalærar). Torill har arbeidd mykje med visuelle kunstfag og har mellom anna illustrert barneboka «Eddy Edderkopp».

Undervisinga vert tysdagar kl. 17.30, det er ennå litt usikkert kva lokale undervisinga skal vera i, men det vil vera på plass ved oppstart i januar.

I fyrste omgang har me berre resursar til å starta opp med ei gruppe – det vert difor tilbod til elevar frå 5. trinn og oppover.

I tillegg til vanleg elevbetaling (kr 1270.- i semesteret)  kjem ei lita materialutgift på kr 100.- i semesteret.

Søknadsfrist er 15. desember 2012.

Søk plass her

Les meir

Planstrategi 2012 - 2015

Oppretta: 04.10.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Planstrategi for Fitjar kommune 2012 -2015 ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 3. oktober - 5. november 2012.

Dokumenta finn du her:

Planstrategi

Plandokument

 

 

 

Les meir

Tiltaksplan for Fitjarfjellet

Oppretta: 04.07.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tiltaksplan for Fitjarfjeller er no klar.   Planen kan og sjåast i Kundetorget på rådhuset.
Planen finn du her

Les meir

Meld frå om Pærebrann

Oppretta: 21.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Les meir

Informasjon om kurs i Helsetorgmodellen. Planlagt til oktober 2012

Oppretta: 14.06.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

 

HSH med ny vidareutdanning i KOLS.

Ei kartlegging viste at helsepersonell både i kommunar og sjukehus treng meir kunnskap og kompetanse på pasientar med KOLS. - No kjem HSH med ei ny vidareutdanning innan fagfeltet, seier førstelektor Astrid Berland ved HSH. Målet med den nye vidareutdanninga er å auke helsepersonell sine kunnskapar, slik at dei møter KOLS-pasientar på ein fagleg forsvarleg måte. Også leger er målgruppa for kurset/deler av kurset.

- Vidareutdanninga startar opp i oktober, og me samarbeidar godt med Tysvær kommune og Helse Fonna, fortel Berland. Utdanninga utgjer 7,5 studiepoeng    og går over seks dagar i høgskolebygget i Haugesund. Den nye vidareutdanninga skal bidra til at helsepersonell kan observere og setje i verk tiltak for å gi god oppfølging og betre livskvalitet for pasientar med KOLS. – Like viktig er å førebyggje at komplikasjonar oppstår, samt bidra til å fremme pasientane si meistringsevne og helse, seierførstelektor og prosjektleiar for den nye vidareutdanninga i HSH, Astrid Berland

Les meir

Infofoskriv frå Stord/Fitjar Landbruks- og Miljøkontor våren 2012

Oppretta: 23.05.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Infofoskriv frå Stord/Fitjar Landbruks- og Miljøkontor våren 2012 finn du her

Les meir

Tilskuddsportalen for lag og organisasjonar.

Oppretta: 16.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tilskuddsportalen for lag og organisasjonar.

Fitjar Kommune abonnerar no på Tilskuddsportalen. Ein får månadsvis informasjon om kor det er råd å søkja midlar til ulike føremål og kortid søknadfristane er. Lag og organinsajonar i Fitjar får gratis tilgong til Tilskuddsportalen ved å registrere seg på skjemaet som fylgjer http://lf-tilskudd.scan4news.com/register/?kom=fitjar.

Dersom noko er uklårt er det berre å kontakte kulturkontoret for nærare informasjon

Les meir

Regionalt næringsfond 2012. Tildeling bedrifter - nyetableringar

Oppretta: 11.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Informasjon om Regionalt næringsfond 2012 ( tildeling bedrifter - nyetableringar) finn du her

Les meir

Vedteken skulerute 2012/2013

Oppretta: 06.03.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Skuleruta for 2012/2013 er vedteken i Utval for oppvekst og omsorg 16.02.2012. Lenke til skuleruta finn du her

Les meir

Informasjonsmøte om fjerning av Sitkagran i Fitjarøyane

Oppretta: 28.02.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fjerning av sitkagran i Fitjarøyane

Fitjarøyane har store område med kystlynghei som er ein trua kulturlandskapstype. Fitjarøyane er 1 av dei 20 verdifulle kystlyngheiområda som er med i Direktoratet for naturforvaltning si registrering i 2009. Dei seinare åra har interessa  for å sette istand kulturlandskapet i øyane vore aukande blant eigarane, noko både kommunen, fylket og Direktoratet for naturforvaltning har støtta. Ein av utfordringane når kystlynghei skal settast istand er sitkagrana som vart planta fra-50 talet og nokre ti år framover. Denne er i dag hogstmoden, men er vanskeleg og kostbar  å få tatt ut. I tillegg spreier den seg i landskapet.

Dette er grunnlaget for at prosjektet «Fjerning av sitkagran i Fitjarøyane» vart satt i gang i 2010. Fleire grunneigarar  ynskjer å fjerne gran frå sin eigedom og er i gang med konkrete tiltak. Fitjar kommune har med støtte  frå Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning, til no løyvd tilskot til konkrete tiltak på 5 av øyane.

Samordna uttak av sitkagran

Det viser seg å være ei stor utfordring for prosjektet å få frakta vekk trevirke som vert hogd frå øyane. Denne utfordringa er grunnlaget for at Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor har tatt tak i problemstillinga og utarbeida ein plan for gjennomføring. Forslaget er at Interesselaget for Fitjarøyane går inn som eigarar av prosjektet. Ei  arbeidsgruppe som består av representanter for grunneigarane, styret i Interesselaget og frå SFLMK som tar prosjektansvar. Det er søkt om tilskot til tiltaket frå Direktoratet for naturforvaltning gjennom ordninga «Tilskot til utvalte kulturlandskap». Det vert sendt ut anbod til aktuelle aktørar som ynskjer å gje tilbod på hogst og/eller uttak. Grunneigarar som vil nytte sjansen til å være med på dette prosjektet må ta kontakt med Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor.

Informasjonsmøte for prosjekt i Fitjarøyane vert torsdag 1 mars kl 19.00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Prosjektplan Sitkagran finn du her

Prosjektplan samordna uttak av Sitkagran fin du her

Les meir

Etablerarkurs

Oppretta: 05.02.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Les meir

Eigedomsskatt

Oppretta: 24.01.2012 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune vil i perioden 24.01 - 24.02 utføre taksering av nybyggbygg (bustadhus, fritidsbustader, garasjer o.a.) teke i bruk i 2011.
Taksering skjer utan nærare melding.  For spørsmål om takseringa ta kontakt med Fitjar kommune 53458504.

 

Les meir

Litla Kråko - kunngjering av planvedtak

Oppretta: 27.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommunestyre godkjente reguleringsplan for Litla Kråko i møte 23.11.2011 i sak PS 65/11.  Vedtaket er gjort i medhald av plan og bygningslova § 12- 12.

Les meir

Betalingssatsar SFO frå 01.01.2012

Oppretta: 27.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommunestyre fastset betalingssatsane for SFO. Sist regulert i kommunestyret 14.12.2011.

Les meir

Kommuneplan Fitjar kommune

Oppretta: 21.12.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Ny frist for høyringsuttale til kommuneplanen er sett til 20.01.2012. 

Les meir

Stord kommune overtek skatteoppkrevjarfunksjonen for Fitjar kommune.

Oppretta: 18.11.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Les meir

Resultat frå kommunevalet 2011 Fitjar kommune

Oppretta: 13.09.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Ant. stemmeberett: 2,152    Valgdeltakelse: 72.38%  

 

Les meir

Tannklinikken i Fitjar

Oppretta: 06.07.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Tannklinikken er stengt inntil videre.  Ved behov kan ein ta kontakt med tannklinikken på Stord, tlf. 53 40 95 50

Les meir

REGIONALT NÆRINGSFOND 2011 TILDELING BEDRIFTER - NYETABLERINGAR

Oppretta: 15.04.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Samarbeidsrådet for Sunnhordland forvaltar midlar til utvikling gjennom Regionalt Næringsfond.

Fondet er finansiert av Hordaland fylkeskommune og skal medverka til å realisera fylkeskommunale mål for utvikling, særleg innan kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i næringslivet og tilrettelegging for dette.

Les meir

Skulerute 2011/2012

Oppretta: 14.04.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Skuleruta for neste skuleår er no endeleg fastsett. Den viser elevane sine skuledagar skuleåret 2011-12;  ferie og fridagar gjennom året går også fram av skuleruta.

Les meir

Eigedomsavgifter 1. termin 2011

Oppretta: 15.03.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Eigedomsavgiftene for termin 1/11 vil ikkje være klare for utsending før i slutten av mars.

Les meir

Tid for å søkja plass i kulturskulen

Oppretta: 11.03.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Foto: Helga Rimmereid

Det er no tid for å søkja plass i Fitjar kulturskule. Søknadsfrist er 1. april.

Elektronisk søknadsskjema finn du her

Les meir

Nye Rimbareid – utgreiing om utbyggingsløysingar

Oppretta: 03.02.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Norconsult  no levert sin rapport med utgreiing av ulike utbyggingsløysingar for Rimbareid barne- og ungdomsskule.

Tysdag 8.feb vert det frå Norconsult si side ein gjennomgang og orientering om rapporten som del av møtet i Utval for Oppvekst og omsorg.  

For å leggja best mogeleg til rette for at mange kan få denne orienteringa med seg, vert denne lagt på slutten av møtet - ca kl 1500.

I dei neste vekene vil så utgreiinga verta politisk handsama i Utval og kommunestyre.

Les meir

Informasjon frå Barne-, ungdoms- og familieetaten

Oppretta: 19.01.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Konsultasjonsteam for vold og seksuelle overgrep.

Les meir

Støttekontakter

Oppretta: 22.09.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune treng støttekontakter, gjerne ungdom, som kan ta oppdrag ein ettermiddag i veka. Me har funksjonshemma ungdom som treng følgje til ulike aktivitetar.  Du bør helst vera 18 år og disponera bil. Den som vert tilsett må leggje fram politiattest av ny dato. Du får løn etter avtale, utgiftdekking og kjøregodtgjersle.  For meir opplysningar kontakt helse- og sosialsjef Anne Berit Hovstad Johansen tlf 53 45 85 00

 

Les meir

Innspel til kommuneplanarbeid

Oppretta: 21.06.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Revisjon av Fitjar kommuneplan, arealdelen, vert med dette meldt starta. Det er no høve til å kome med innspel til endra arealbruk. Frist for å kome med innspel er 31. august 2010

Les meir

-

Konkurranse - "Vann i fokus"

Oppretta: 15.06.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Vann-Nett er på jakt etter dine bilder og inviterer til fotokonkurranse om vann.

Alle er avhengig av vann: naturen, byer og tettsteder, strømprodusentene, industrien, landbruket, fiskeri, transport, til bading og ulike friluftsaktiviteter. Vi vil gjerne ha bilder av vannet der du er eller har vært! Bilder av vann i bruk eller bilder av vann som viser tegn på bruk.

Les meir

Biblioteket

Oppretta: 07.06.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Siste opningsdag før ferien vert fredag 25.juni kl.10.00-13.00.
Biblioteket har mykje god sommarlektyre i hyllene. Sommarlån frå 7.juni.
Ferielukking til og med veke 31, så sørg for å ha nok lesestoff til ferien.

Les meir

Rapport nybygg og rehabilitering Rimbareid skule

Oppretta: 04.06.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Ei plannemnd har ei tid vore i arbeid med utgreiing og vurdering av situasjonen ved Rimbareid barne- og ungdomsskule.  Plannemnda har no utarbeiddein rapport, og denne er no til politisk hansaming.  Utval for oppvekst og omsorg handsama saka 1. juni, kommunestyre skal handsame planen 16. juni.

Rapporten finn du her.

Les meir

Fly i låg høgde over kommunen

Oppretta: 31.05.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Dei neste vekene vil Norges geologiske undersøkelse gjennomføra omfattende geofysiske undersøkelser i  vårt område. Undersøkelsene vil bli utført ved at innleigde fly krysser over området i aust- vest retning og i en høyde på mellom 60 og 100 meter. Måleprofilene er med 250 meters mellomrom.

Arbeidet vil starta i dei nordligaste områda, Sogn og Fjordane vil dermed vera området som blir undersøkt først, og deretter Hordaland.  Arbeidet vil truleg starte i veke 22 - altså komande veke

Les meir

JUBILEUMSBOKA

JUBILEUMSBOKA

Oppretta: 07.05.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

er å få kjøpt i Kundetorget på Rådhuset!  Pris kr. 400,-.

Bestill gjerne på e-post på kundetorg@fitjar.kommune.no eller på telefon 53 45 85 00.

Boka kan og kjøpast gjennom nettbutikken, den finn du her.

Les meir

Manifest mot Mobbing

Oppretta: 23.02.2010 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar ungdomsråd har siste året hatt ein del fokus på arbeid mot mobbing. Rådet har saman med Stord ungdomsråd m.a. vore med å arrangert "Kjetil og Kjartan-show," ei framsyning som har fokus på arbeid mot mobbing.

I forlenging av dette arbeidet har ungdomsrådet laga eit lokalt manifest mot mobbing.

Les meir

Skuleruta 2010 - 2011

Oppretta: 27.01.2010 – Sist oppdatert 19.11.2018

Vedteken skulerute for skuleåret 2010 - 2011

Les meir

Informasjon om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Fitjar kommune

Oppretta: 28.09.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

For å ivareta forskriftskrav, vil feietenesta i Fitjar kommune bli noko endra i høve til tidlegare år. Tidlegare år har det vore praktisert feiing kvart år, og tilsyn har vore utført dersom huseigar har bede om dette, eller ved ny installering av eldstad, eller endring av eldstad.

Les meir

Kontakt oss