Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde

Oppretta: 07.02.2020 – Sist oppdatert 10.02.2020

Det kan no søkjast tilskot til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det vert drive næringsmessig beitedrift.  Søknadsfristen er 1. mars 2020.

Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda.

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 5 uker på utmarksbeite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskudd.

 Tilskudd kan tilsvarende gis til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

 Generelt kan det gjevast tilskot til alle typar tiltak som fremjar beiting i eit område, men i hovudsak skal tiltaka vere stasjonære.

Døme på aktuelle tiltak:

 

  • Sanke- og skiljeanlegg
  • Bruer dimensjonert for dyr og folk
  • Ferister
  • Elektronisk overvakingsutstyr

Fleire døme finn du på s. 5 i vedlagt pdf Forvaltning av forskrift..

Prioriteringar for 2020

  • Investeringar i teknologi knytt til beitebruk
  • Faste installasjonar og kostnadskrevjande investeringar
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

Tilskotssatsen vert tilpassa søknadsmengda.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke

Kontakt oss