Hopp til innhold Hopp til søk

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 14.11.2018

Har du nedsett funksjonsevne og ønskjer å ta del i fysisk aktivitet, kan du søkje NAV om hjelpemiddel til dette. Du treng ikkje å vere medlem i ei idrettsforeining, drive organisert sport eller vere svært aktiv for å få eit aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemiddel til å drive aktivitet åleine eller saman med andre, og du kan få hjelpemiddel som er spesielt utvikla for å aktivisere rørsleapparatet dersom du ikkje kan gjere bruk av ordinære aktivitetshjelpemiddel.

Du får ikkje hjelpemiddel til hobbyaktivitetar, vanleg sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemiddel omfattar også ortopediske hjelpemiddel som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandørar av ortopediske hjelpemiddel som har rammeavtale med NAV, tilpassar og utleverer slike aktivitetshjelpemiddel. Du søkjer på same måte som for andre ortopediske hjelpemiddel.

Ordninga er rammefinansiert. Dette inneber at det ikkje kan delast ut fleire hjelpemiddel når den årlege løyvinga (ramma) er brukt opp.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Adopsjon frå utlandet

Beskrivelse

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 14.11.2018

Å adoptere eit barn inneber å ta det til deg som ditt eige. Adoptivbarnet får dei same rettane som om det var ditt eige biologiske barn.

Målet med adopsjon er å gi barnet ein god og varig heim. Adopsjon skjer derfor først når ein er sikker på at det er best for barnet.

Utanlandsadopsjon skjer gjennom éin av dei tre godkjende adopsjonsorganisasjonane; Adopsjonsforum, InorAdopt eller Verdens barn. Dei vil gi deg råd om val av land og hjelpe deg gjennom prosessen.

Målgruppe

Du må vere mellom 25 og 45 år og ha ønskje om og evne til å adoptere eit barn. Aldersgrensene kan fråvikast i spesielle tilfelle.

Vilkår

For å kunne adoptere eit barn frå utlandet må du først søkje om førehandssamtykke frå norske styresmakter. Desse vilkåra blir stilte:

  • Du har god helse både fysisk og psykisk
  • Du har trygg og stabil økonomi
  • De har vore gifte eller sambuande i minimum to år dersom de er to som søkjer
  • Du bør ha spesielle ressursar i forhold til barn dersom du er einsleg søkjar.

Landet du ønskjer å adoptere frå kan ha eigne krav til deg, t.d. minimums- eller maksimumsalder, statsborgarskap, at du er gift, lengda på ekteskapet, utdanningsnivå, inntekt osb. Slike krav har adopsjonsorganisasjonen oversikt over. Givarlandet gir den endelege godkjenninga.

Rettleiing

Når du har søkt om førehandssamtykke, vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kontakte deg for ei utgreiing. Bufdir kan innhente opplysningar frå kommunen, men må først få eit samtykke frå deg.

Kommunen skal òg hjelpe til etter at barnet har komme til Noreg, slik at adopsjonen kan gjennomførast.

Klage

Får du avslag på søknad om førehandssamtykke, kan du klage. Klagefristen er tre veker frå du tok imot avslaget. Send klagen til regionkontoret du fekk avslaget frå. Dei vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Dersom avslaget ikkje vert endra, sender regionkontoret klagen din vidare til Bufdir sentralt som tek den endelige avgjørelsen.

Kontakt oss