Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Barnehageplass

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 30.05.2020

Du har rett til barnehageplass frå august dersom barnet ditt fyller eitt år seinast 31. august det året du søkjer. Fyller barnet eitt år i september, oktober eller november det året du søkjer, har du rett til barnehageplass frå den månaden barnet fyller eitt år. Du må søkje før fristen for hovudopptaket er gått ut.

Barnehagen skal i samarbeid med heimen ta i vare barnet sitt behov for omsorg og leik. Han skal fremje læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal ta omsyn til:

 • Alder 
 • Funksjonsnivå 
 • Kjønn 
 • Sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Målgruppe

Barn 0 til 6 år som bur i eller flyttar til kommunen.

Vilkår

Retten til barnehageplass gjeld berre for barnehagar i kommunen der dere er busett.

Desse blir prioriterte ved opptak:

 • Barn med nedsett funksjonsevne.
 • Barn som barnevernstenesta har tatt over omsorga for. 
 • Barn som har behov for hjelpetiltak frå barnevernstenesta.

I tillegg kan barnehagane ha eigne opptakskriterium.

Lover

Barnehagelova og forskriftene sikrar eit likeverdig opptak mellom kommunal og privat barnehage. Prioritet ved opptak har barn med nedsett funksjonsevne og barn som det er fatta vedtak om etter barnevernlova §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde leddet, og etter barnehagelova § 13, har prioritet ved opptak.

Barnevernlova

Barnehagelova

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Rettleiing

Kommunen legg til rette for ein samordna opptaksprosess for å sikre likebehandling av barn og av offentlege og private barnehagar. Søknad om barnehageplass må fyllast ut på eige skjema som er felles for alle barnehagane. Du sender eitt skjema for kvart barn du søkjer for.

Har barnet ditt rett til prioritet, må fråsegn frå sakkunnig instans leggjast ved søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen til hovudopptaket er 1. mars kvart år.

Sakshandsaming

Tildeling av plass skjer i samsvar med dei fastsette opptakskriteria som gjeld for barnehagen. Ved det årlege hovudopptaket får du skriftleg varsel om, og i kva for ein barnehage, du har fått tilbod om plass. Har du ikkje fått oppfylt førsteønskjet, har du rett til å bli sett på venteliste ved denne barnehagen.

Ved supplerande opptak i løpet av barnehageåret får søkjarar frå ventelista plass først. Tildeling skal skje skriftleg. Blant søkjarane som ikkje får tilbod om plass ved supplerande opptak, er det berre søkjarar med rett til prioritet som blir informerte om at andre har fått tilbod om plassen.

Klage

Ved hovudopptaket kan du klage på avslag på søknad om barnehageplass. Får du verken første- eller andreønskjet ditt oppfylt, kan du òg klage og be om ei skriftleg grunngiving. Ved supplerande opptak kan du berre klage dersom du har rett til prioritert plass. Klagefristen er normalt tre veker frå du tok imot svar på søknaden. Klagen sender du til den avdelinga som sende svarbrevet.

Er kommunen samd i at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønskte plassen, skal barnet få tilbod om første ledige plass etter at barn med høgare prioritet har fått tilbod om plass. Er kommunen usamd i klagen, går saka vidare til klagenemnda i kommunen.

Er du misnøgd med barnehagetilbodet, kan du ta dette opp med barnehagen. Blir ikkje synspunkta dine høyrde, kan du klage skriftleg til kommunen.

Anna informasjon

Barn med særlege behov
Barn med særlege behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til dette. Retten til spesialpedagogisk hjelp skal vurderast på sjølvstendig grunnlag, ut frå barnet sitt behov for hjelp. Retten til spesialpedagogisk hjelp er ikkje avhengig av at barnet går i barnehage.

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom det har særlige behov for det. Dette gjeld uavhengig av om de går i barnehage.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gje barn tidleg hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklege og sosiale ferdigheiter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgjevning.

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn busett i kommunen. (…), jf. Barnehagelova §19a Rett til spesialpedagogisk hjelp.

Hjelpa kan bli gitt direkte til barnet eller i gruppe.

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp må ha behov som skil seg frå/er meir omfattande enn det som er vanleg i høve til barn på same alder. I ei vurdering er det aktuelt å sjå på barnet si utvikling, læring, evner og føresetnader.

Foreldre melder behov for spesialpedagogisk hjelp. Det er ingen frist for melding. Det er å tilrå at meldinga er skriftleg. Barnehage, PPT, helsestasjon eller andre offentlege instansar kan gje hjelp og rettleiing.

Før kommunen gjer vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal pedagogisk psykologisk teneste/PPT utarbeida sakkunnig vurdering om barnet har behov for slik hjelp, og kva hjelp som bør gjevast.

Foreldre har rett til å gjera seg kjent med/koma med uttale i høve til innhald i sakkunnig vurdering før kommunen gjer vedtak. Dei skal også gje samtykke til at det vert gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehagelova §19b. Dersom foreldra ikkje gjev samtykke, kan vedtak ikkje fattast.

Avgjersle om spesialpedagogisk hjelp er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova, og foreldra har klagerett. Klageinstans er Fylkesmannen, jf. barnehagelova §9b. 

Barn med nedsett funksjonsevne
Kommunen skal sikra at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Plikta til tilrettelegging omfattar ikkje tiltak som etter grundig vurdering inneber for stor byrde for kommunen.

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbodet skal ivareta barn som ikkje får behova sine dekka gjennom den generelle tilretteleggingsplikta som barnehagane har. Kommunen si plikt gjeld tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunna gjera seg nytte av barnehageplassen. Tilrettelegginga kan vera av fysisk eller organisatorisk art. Kortvarig funksjonsnedsetting, som til dømes beinbrot, er ikkje omfatta kommunen si tilretteleggingsplikt.

Foreldra melder behov for tilrettelegging av barnehagetilbodet til sitt barn. Det er ingen frist for melding. Det er å tilrå at meldinga er skriftleg. Barnehagen kan gje hjelp og rettleiing.

Skjema finn du her.

Kommunen fattar vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet til barn med nedsett funksjonsevne etter barnehagelova §19g Barn med nedsatt funksjonsevne.

Dersom individuell tilrettelegging i barnehage medfører uforholdsmessig byrde, kan kommunen i unntakstilfelle tilby barn plass i ein annan barnehage enn det føresette ønskjer. Avgjersle om særleg tilrettelegging grunna nedsett funksjonsevne er enkeltvedtak etter forvaltningslova, og foreldra har klagerett. Klageinstans er Fylkesmannen, jf. barnehagelova §9b.

Barnehagar
Det er fem barnehagar i Fitjar kommune.

Ein av desse er kommunal; Fitjarstølane barnehage.    

I tillegg har ein følgjande private barnehagar:

Foreldre med låg betalingsevne kan søkja kommunen om reduksjon i foreldrebetaling.  Søknadsskjema og retningsliner for søknad om reduksjon i foreldrebetaling finn du her.  Dette skjema må skrivast ut og underteiknast, og saman med vedlegg sendast til kommunen.

 

Søknad om barnehageplass barnehageåret 2018 / 2019

 • Barn som fyller eitt år innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad innan fristen for hovudopptaket rett til å få plass i barnehage innan august.
 • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er busett.
 • Retten gjeld i kommunen, ikkje i ein bestemt barnehage.
 • For barn med rett til prioritet er det inga nedre aldersgrense.

Regjeringa ynskjer å gje fleire barn rett på barnehageplass. Departementet har utvida retten til barnehageplass. Det betyr at barn fødd i september, oktober og november vil ha rett til barnehageplass den månaden dei fyller eitt år.

 1. Kommunen kan oppfylla retten til barnehageplass på tre måtar:

 2. Barnet får første ynskje oppfylt

 3. Barnet får andre ynskje oppfyltBarnet får eit tilbod i annan barnehage

Kontakt oss