Hopp til innhold Hopp til søk

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 16.11.2018

Har du nedsett funksjonsevne og ønskjer å ta del i fysisk aktivitet, kan du søkje NAV om hjelpemiddel til dette. Du treng ikkje å vere medlem i ei idrettsforeining, drive organisert sport eller vere svært aktiv for å få eit aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemiddel til å drive aktivitet åleine eller saman med andre, og du kan få hjelpemiddel som er spesielt utvikla for å aktivisere rørsleapparatet dersom du ikkje kan gjere bruk av ordinære aktivitetshjelpemiddel.

Du får ikkje hjelpemiddel til hobbyaktivitetar, vanleg sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemiddel omfattar også ortopediske hjelpemiddel som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandørar av ortopediske hjelpemiddel som har rammeavtale med NAV, tilpassar og utleverer slike aktivitetshjelpemiddel. Du søkjer på same måte som for andre ortopediske hjelpemiddel.

Ordninga er rammefinansiert. Dette inneber at det ikkje kan delast ut fleire hjelpemiddel når den årlege løyvinga (ramma) er brukt opp.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 16.11.2018

Brann- og feiarvesenet skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i heilårsbustader. Som fyringsanlegg reknar ein mellom anna eldstad, pipe, sotluke eller feieluke, røykrøyr og brannmur. Kor ofte brann- og feiarvesenet feiar eller utfører tilsyn, avheng mellom anna av kva slags oppvarmingssystem du har og kor ofte du fyrer.

Feiing og tilsyn skal medverke til å:

  • unngå pipebrann og brann i bygningar
  • avgrense forureining og helsefare
  • redusere fyringsutgifter

Ved eit tilsyn vil feiaren:

  • gå gjennom heile fyringsanlegget, sjekke branntryggleiken og kontrollere om pipa treng feiing
  • kontrollere brannslokkingsutstyr, røykvarslarar og rømmingsvegar
  • gi informasjon om brannvern og korrekt fyring

Eig du ein fritidsbustad der det er behov for feiing eller tilsyn, kan du avtale dette med brann- og feiarvesenet.

Målgruppe

Eigar av og bebuar i bustad med fyringsanlegg.

Vilkår

Ved tilsyn må du vere heime når brann- og feiarvesenet kjem, slik at du kan vise feiaren rundt i bustaden. Kan du ikkje sjølv vere heime, må ein annan som kjenner bustaden godt vere til stades.

Ved feiing må du:

  • gi tilgang til huset for feiing via feieluke og fjerning av sot frå sotluke
  • setje fram godkjend metallstige ved feiing frå tak
  • ikkje bruke eldstaden på feiedagen og stengje spjeld og ventilar

Har du sett inn ny eldstad eller gjort endringar på fyringsanlegget, må du melde frå om dette til brann- og feiarvesenet.

Lover

Brann– og eksplosjonsvernlova kap. 3 (Kommunars plikter og fullmakter)

Forskrift om brannførebygging kap. 2 (Førebyggande plikter for eigaren av byggverk)

Forskrift om brannførebygging kap. 4 (Kommunens førebyggande plikter)

Rettleiing

Du får varsel om feiing og tilsyn i forkant. Viss tidspunktet ikkje passar, må du snarast mogeleg kontakte brann- og feiarvesenet for å avtale nytt tidspunkt.

Har du ikkje gjort klart for feiing når feiaren kjem, vil ikkje feiinga bli utført.

Sakshandsaming

Etter tilsyn vil du få ein tilsynsrapport. Dersom feiaren har oppdaga feil eller manglar som ikkje kan rettast på staden, vil rapporten beskrive kva du må rette og gi ein frist for tilbakemelding. Gir du ikkje tilbakemelding om når forholda skal rettast eller har blitt retta, kan brann- og feiarvesenet gi deg pålegg om retting.

Klage

Er du usamd i det som står i tilsynsrapporten eller oppfattar noko som uklart, bør du ta kontakt med brann- og feiarvesenet.

Kontakt oss