Hopp til innhold Hopp til søk

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 16.11.2018

Har du nedsett funksjonsevne og ønskjer å ta del i fysisk aktivitet, kan du søkje NAV om hjelpemiddel til dette. Du treng ikkje å vere medlem i ei idrettsforeining, drive organisert sport eller vere svært aktiv for å få eit aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemiddel til å drive aktivitet åleine eller saman med andre, og du kan få hjelpemiddel som er spesielt utvikla for å aktivisere rørsleapparatet dersom du ikkje kan gjere bruk av ordinære aktivitetshjelpemiddel.

Du får ikkje hjelpemiddel til hobbyaktivitetar, vanleg sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemiddel omfattar også ortopediske hjelpemiddel som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandørar av ortopediske hjelpemiddel som har rammeavtale med NAV, tilpassar og utleverer slike aktivitetshjelpemiddel. Du søkjer på same måte som for andre ortopediske hjelpemiddel.

Ordninga er rammefinansiert. Dette inneber at det ikkje kan delast ut fleire hjelpemiddel når den årlege løyvinga (ramma) er brukt opp.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Forskotsskatt (næringsinntekt for enkeltperson)

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 16.11.2018

Driv du eit enkeltpersonføretak eller er eigar (deltakar) i eit ansvarleg selskap (ANS), skal du betale skatt av det verksemda tener. Skatten skal betalast på forskot til skatteoppkrevjaren i kommunen fire gonger i året. Størrelsen på forskotsskatten blir fastsett av Skatteetaten og er berekna ut frå overskotet i verksemda året før.

Skatteoppkrevjaren vil sende deg innbetalingsblankettar for betaling av forskotsskatten. Er du nyetablert, må du melde frå til Skatteetaten om verksemda di slik at du kan få tilsendt innbetalingsblankettane. Dette gjer du ved å endre skattekortet ditt og gi opp kor stort overskot (eller underskot) du ventar det første året.

Målgruppe

  • Personar som driv enkeltpersonføretak
  • Personar som er eigar (deltakar) i ansvarleg selskap

Vilkår

Dersom du ikkje betaler ein termin av forskotsskatten innan fristen, kan kommunen krevje at du betaler inn forskotsskatten for heile året. Du vil få eit varsel om tvangsinnkrevjing av det uteståande beløpet. Det vil komme på forseinkingsrenter frå forfall og fram til betaling skjer.

Betaler du ein ubetalt termin så fort som mogeleg, unngår du tvangsinnkrevjing av forskotsskatten for heile året. Du unngår også betalingsmerknad og kan betale dei seinare terminane til vanleg forfall.

Lover

Skattebetalingslova kap. 6 (Forskotsskatt - personlege og upersonlege skattytarar)

Skattebetalingsforskrifta del II (Forskot på skatt og avrekning)

Rettleiing

Forskotsskatten forfell til betaling fire gonger i året:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Skatteoppkrevjaren sender deg innbetalingsblankettar før kvart forfall med konto- og KID-nummer.

Skjer det endringar som påverkar inntekta i verksemda, kan du endre skattekortet.

Kontakt oss