Hopp til innhold Hopp til søk

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 16.11.2018

Har du nedsett funksjonsevne og ønskjer å ta del i fysisk aktivitet, kan du søkje NAV om hjelpemiddel til dette. Du treng ikkje å vere medlem i ei idrettsforeining, drive organisert sport eller vere svært aktiv for å få eit aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemiddel til å drive aktivitet åleine eller saman med andre, og du kan få hjelpemiddel som er spesielt utvikla for å aktivisere rørsleapparatet dersom du ikkje kan gjere bruk av ordinære aktivitetshjelpemiddel.

Du får ikkje hjelpemiddel til hobbyaktivitetar, vanleg sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemiddel omfattar også ortopediske hjelpemiddel som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandørar av ortopediske hjelpemiddel som har rammeavtale med NAV, tilpassar og utleverer slike aktivitetshjelpemiddel. Du søkjer på same måte som for andre ortopediske hjelpemiddel.

Ordninga er rammefinansiert. Dette inneber at det ikkje kan delast ut fleire hjelpemiddel når den årlege løyvinga (ramma) er brukt opp.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Omsorgsbustad

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 16.11.2018

Omsorgsbustad er ein bustad for deg som er avhengig av hjelp i kvardagen på grunn av sjukdom, funksjonsnedsetting, alder eller andre helsemessige årsaker.

Bustaden er tilpassa for rørslehemma og tilrettelagd for at du skal kunne ta imot heildøgnsomsorg. Bustaden skal vere din eigen heim. Du betaler husleige og får heimetenester på same vilkår som for andre heimebuande.

Kommunen har eit avgrensa tal på omsorgsbustader, og du kan derfor bli sett på venteliste.

Målgruppe

  • Pleietrengande eldre
  • Kronisk sjuke
  • Personar med varig funksjonsnedsetting

Vilkår

Du må:

  • ha behov for tilpassa bustad for å kunne bu i eigen heim
  • ha behov for kontinuerleg oppfølging av helsepersonell
  • bu eller opphalde deg i kommunen
  • sjølv ønskje omsorgsbustad

Lover

Helse- og omsorgstenestelova § 3-7 (Boliger til vanskelegstilte)

Verdigheitsgarantiforskrifta

Pasient- og brukarrettslova § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp frå kommunen si helse- og omsorgsteneste)

Pasient- og brukarrettslova kap. 7 (Klage)

Rettleiing

For å få omsorgsbustad sender du søknad til kommunen. Treng du hjelp, kan kommunen fortelje kva søknaden bør innehalde og hjelpe deg med å søkje. Dersom ein annan søkjer på vegner av deg, må vedkommande ha fullmakt frå deg.

Sakshandsaming

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mogeleg. Dersom svar på søknaden ikkje kan bli gitt innan éin månad, skal du få ei skriftleg grunngiving og opplysningar om når kommunen ventar å kunne svare deg.

Du vil få eit skriftleg svar på søknaden frå kommunen. Blir søknaden godkjend, men kommunen ikkje har ledig omsorgsbustad, vil du bli sett på venteliste. Får du avslag på søknaden, må kommunen grunngi avslaget.

Klage

Du kan klage på avgjerda til kommunen etter pasient- og brukarrettslova. Fristen er fire veker frå du tok imot svarbrevet. I klagen gjer du greie for kva du ønskjer endra, og grunngir dette. Kommunen kan gi rettleiing ved behov.

Klagen sender du til den avdelinga som sende svarbrevet. Dei vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Dersom avgjerda ikkje blir endra, sender kommunen saka vidare til Fylkesmannen.

Kontakt oss