Hopp til innhold Hopp til søk

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 17.11.2018

Har du nedsett funksjonsevne og ønskjer å ta del i fysisk aktivitet, kan du søkje NAV om hjelpemiddel til dette. Du treng ikkje å vere medlem i ei idrettsforeining, drive organisert sport eller vere svært aktiv for å få eit aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemiddel til å drive aktivitet åleine eller saman med andre, og du kan få hjelpemiddel som er spesielt utvikla for å aktivisere rørsleapparatet dersom du ikkje kan gjere bruk av ordinære aktivitetshjelpemiddel.

Du får ikkje hjelpemiddel til hobbyaktivitetar, vanleg sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemiddel omfattar også ortopediske hjelpemiddel som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandørar av ortopediske hjelpemiddel som har rammeavtale med NAV, tilpassar og utleverer slike aktivitetshjelpemiddel. Du søkjer på same måte som for andre ortopediske hjelpemiddel.

Ordninga er rammefinansiert. Dette inneber at det ikkje kan delast ut fleire hjelpemiddel når den årlege løyvinga (ramma) er brukt opp.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Samhandlingsreforma

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 08.08.2016

Målet med samhandlingsreforma er å førebyggje meir, behandle tidlegare og samhandle betre:

  • Reforma skal medverke til at ein førebyggjer helseplager framfor berre å reparere plager som allereie har oppstått. 
  • Pasientar og brukarar skal få tidleg og god hjelp når dei treng det, så nært der dei bur som mogeleg.
  • Reforma skal medverke til at ulike ledd i helsetenesta jobbar betre saman.

Tenestene skal ha god kvalitet, høg pasienttryggleik, låg ventetid og vere mest mogeleg tilpassa den enkelte brukaren.

Kva betyr samhandlingsreforma for deg?

  • Lettare å få helsehjelp lokalt
  • Bistand til koordinering av behandling og oppfølging
  • Breiare tilbod i kommunen
  • Betre oppfølging av deg som har kroniske lidingar
  • Fleire tilbod for deg som ønskjer hjelp til å leggje om levevanar som kan føre til sjukdom, for eksempel å endre kosthald, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken
  • Meir fokus på helsefremjande arbeid i nærmiljøet

Reforma blir innført gradvis med startskot 1. januar 2012. I første omgang vil samhandlingsreforma gjelde somatiske lidingar, og etter kvart vil den også i større grad omfatte psykiatri og rus.

Målgruppe

Innbyggjarar i kommunen som treng helse- og omsorgstenester.

Vilkår

Samhandlingsreforma er ikkje ei teneste i seg sjølv, men eit samleomgrep for fleire tenester innan helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Lover

Lov om folkehelsearbeid § 4 (Kommunens ansvar for folkehelsearbeid)

Helse- og omsorgstenestelova § 3-4 (Kommunens plikt til samhandling og samarbeid)

Kontakt oss