Hopp til innhold Hopp til søk

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Oppretta: 10.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Framlegg til forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 30. august.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

NVE gjev konsesjon til Midtfjellet Vindkraft AS

NVE gjev konsesjon til Midtfjellet Vindkraft AS

Oppretta: 14.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

NVE gav i dag Midtfjellet Vindkraft AS konsesjon for bygging av vindmøller i Fitjar. NVE gav samstundes konsesjon til alle prosjekta i Austevoll inkludert Selbjørn. Søknaden for Langevåg vart avslått. Grunngjevinga er at desse anlegga vil styrkja kraftbalansen i Sunnhordland der det i dag er underskot på kraft.

NVE sin pressemelding:

Både ja og nei til vindkraft i Sunnhordland

NVE gir fem konsesjonar og eit avslag til vindkraftverk i Sunnhordland. Selbjørn, Stolmen, Kvalvåg og Store Kalsøy vindkraftverk i Austevoll kommune og Midfjellet vindkraftverk i Fitjar kommune har fått løyve. NVE har i vedtaka lagt vekt på forsyningssikkerheit og kraftbalansen i Sunnhordlandsregionen. NVE avslår søknaden til Langevåg vindkraftverk i Bømlo kommune.

Fem løyve og eit avslag på vindkraftsøknader i Austevoll, Fitjar og Bømlo kommunar. Sjå større kart.
Sunnhordland har i dag kraftunderskot. Vindkraftverka som har fått konsesjon, vil samla kunne produsere om lag 600 GWh elektrisitet i året. Det svarar til staumbruken til om lag 30 000 husstandar. Kraftproduksjonen vil vere eit monaleg bidrag til å betre kraftbalansen i Sunnhordlandsregionen.

Ulempene ved desse vindkraftverka er først og fremst visuelle. I tillegg vil dei få verknader for friluftsliv, kulturminne og bustader og andre bygg. Vindkraftverka gir miljøvennleg kraftproduksjon og kan gi eit viktig bidrag til elektrisitetsproduksjonen i Noreg. Vedtaka vil vere eit bidrag til å nå Regjeringa sitt mål om 30 TWh fornybar energi innan 2011. NVE meiner difor at samfunnet må godta enkelte lokale ulemper.
Austevold kommune går ikkje inn for å bygge Selbjørn vindkraftverk. - Når NVE likevel gir konsesjon, har vi lagt avgjerande vekt på behovet for auka kraftproduksjon i regionen, seier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

NVE har i sitt avslag til Langevåg vindkraftverk lagt vekt på verknadene tiltaket har på natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap, nærføring til vei og mogelege støyulemper for bustader og bygg.

NVE gir samtidig konsesjon til ein 300 kV kraftleidning frå Midtfjellet til Børtveit i Fitjar og Stord kommunar. Kraftleidningen skal knyte Midtfjellet vindkraftverk til kraftnettet. Denne løysinga vil styrke forsyningssikkerheiten og gjere det mogeleg å etablere meir kraftproduksjon i regionen.

Kontakt oss