Hopp til innhold Hopp til søk

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Oppretta: 10.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Framlegg til forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 30. august.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Spørjeskjema til aktuelle bedrifter/næringsliv i Fitjar

Spørjeskjema til aktuelle bedrifter/næringsliv i Fitjar

Oppretta: 07.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Dette spørjeskjemaet er ein del av "Forprosjekt næringsutvikling i Fitjarøyane", som Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor har ansvaret for. Prosjektet som m.a. vert støtta av Fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling, har nye næringar og arbeidsplassar knytt til kystlandskapet vårt som måletsjing. For å skikssera gode tiltak for auka bruk, samstundes som kulturlandskapet vert teke vare på, ønskjer me å vite kva samarbeid som kan vera mogleg mellom næringsliv/bedrifter og eigere/brukere i Fitjarøyane.

Det har tidlegare vore fast busetting på 40 av desse øyane, noko som viser att i eit spanande kulturlandskap med kystgardar, innmark og lyngbeite. Dette øyriket er rekna som nasjonalt verdifullt pga kystlyngheiane (vart i 1986 føreslått som nasjonalt verneområde). I dag er det m.a. hytter, gardsbruk, som vert nytta som fritidsbustad, samstundes er det no fast busetting på fire av øyane. Båtturismen har auka dei siste åra. Nokre øyar er i sterk attgroing, samstundes som skjøtsel av lynghei og beiting har hatt ein auke.


Det er ei målsetting og ha ein aktivitet som tek vare på dette verdifulle kulturlandskapet i øyane.

SFLMK har tidlegare sendt ut spørjeskjema til eigarar og brukarar av landbrukseigedomar og fritidsbustader i same området. Eit spørsmål var rett mot kjøp av varer og tenester.

Spørjeskjema
Voner du vil nytta litt tid på å svara på spørsmåla under (trykk på lenka til spørreundersøkinga)

Eller fyll ut eit spørjeskjema   til
SFLMK, Postboks 83, 5418 Fitjar.
Spørjeskjemaet kan du og få ved å venda deg til Fitjar kommune.

Svarfrist : fredag 14.september

Ta kontakt med underteikna om du har spørsmål!


SFLMK
Aase Nøttveit

asno@fitjar.kommune.no  
Fitjar kommune: 534 58500

Kontakt oss