Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Sosial- og Barnevern

Stengt publikumsmottak hjå NAV

Grunna fare for spreiing av koronavirus har me stengt publikumsmottaket.

NAV vil ha møte / samtale med deg på telefon eller video/skype.

Publikumsmottaket vert sengt for drop in samtalar frå 12.03.20 – 15.04.20.

Du kan nå oss på følgjande telefonnr:

Magnhild Grov            48054332

Ann Siri Knapstad       46815664

Bjørnar Jakobsen       99508863

Terje Haga                    41286834

Sunniva Sande             90478038              

Vibekke Carruthers    90479830

Vebjørn Bjørkås          45839653

Silje Devik                    47719898

Ida Nitter Havro          41282636


Du kan også nå oss på nav.no.

Dei som ikkje kan søkje sosialhjelp digitalt kan søkje pr telefon.


Sosialkontortenesta.

Sosialkontoret i Fitjar er lokalisert i NAV kontoret i Fitjar sentrum.  Der kan du tinga time hjå saksbehandlar tlf. 55 55 33 33

Postadresse. NAV Fitjar, postboks 24, 5418 Fitjar.

Dei sosiale tenestene ved kontoret er :

  • Økonomisk rådgjeving
  • Økonomisk stønad til livsopphald
  • Kvalifiseringsprogram
  • Råd og rettleiing
  • Hjelp til midlertidig bu tilbod
  • Hjelp i høve rusproblematikk/speleavhengigheit.

For ytterlegare opplysningar sjå www.nav.no

Lover og forskrifter: Lov om sosiale tenester.

Dei andre sosiale tenestene er: Støttekontakt, Avlasting, Praktisk bistand (heimehjelp) og Omsorgsløn, desse vert omtala under heimetenestene.

Barnevernstenesta

Fitjar kommune har eit interkommunal barnevernkontor saman med Bømlo og Stord.  Har du spørsmål eller henvendingar, eventuelle bekymringsmeldingar til barnevernet må du ta kontakt her.

Kontoret ligg under Stord kommune tlf. 53 49 66 00.

Postadresse: Sunnhordland Interkommunale Barnevernteneste, postboks 304, 5402 Stord.

Barnevernsvakta kan nås på telefon 91 91 44 30 kvardager kl. 15:30 - 08:00 og heile døgnet helg- og høgtidsdagar.

Føremålet med akuttberedskap er akutte situasjonar, slik at det som kan venta til kontortid/ordinære bekymringsmeldingar eller andre drøftingar knytt til dette, skal tas med mottaksvakta på dagtid, som før.

Nyttige lenkjer:

Nettside for førebygging av vald i barndommen: valdsfri.no 

Lovverk og forskrifter: Lov om Barnevernstenester.

Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat):  http://www.bufetat.no

På Bufetat sine nettsider finn du blant anna informasjon om Adopsjon, Barnevern, Familievernkontor og Tilskottsordningar.

Familievernkontoret på Stord.

Familievernkontoret er ei gratis teneste og gjev hjelp til par, familiar og einskildpersonar som har samlivs- og andre relasjonsvanskar.  Til dømes samlivsbrot, mekling og saker som gjeld barnefordeling og samvær med born.

Kontoret ligg på Stord og dekkjer fleire kommunar. Det er ein avdeling under Bufetat Region Vest.

Kontoret kan kontaktast på tlf. 466 19160.

Besøksadresse: Torget 10, 5411 Stord.

Lovverk og forskrifter: Lov om barn og foreldre.

Krisesenter for kvinner, menn og barn

Krisesenteret er eit lavterskeltilbod til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjonar. Alle på krisesenteret har teieplikt. Krisesenteret har hemmeleg adresse.

Krisesenteret Vest IKS har tre avdelingar som dekker 17 kommunar. Sentera er lokalisert i Haugesund, Stord og Odda.

Krisesentera har ansatte med kompetanse på mishandlingsproblematikk og fagpersonell med kompetanse innan områda: barn og ungdom, Pedagogikk, Psykiatri og fleirkulturell forståing.

Gå inn på Krisesenter Vest IKS si nettside for meir informasjon.

  Krisesenteret på Stord

Kvinner og born utsatt for vold i nære relasjonar kan kontakte krisesenteret på Stord.

Tlf: 53 41 12 12

E-post: britt.helen@krisesenteretstord.no

  Krisesenteret i Haugesund

Menn som er utsatt for vold i nære relasjonar kan kontakte krisesenteret i Haugesund, då det ikkje er eit tilbud til desse på Stord.

Tlf: 52 77 98 84

E-post: maylise@haugesundkrisesenter.no

 

Helsenorge.no - den offentlege helseportalen

Oppretta: 22.06.2011 – Sist oppdatert 25.03.2014

Helsenorge.no er ein vegvisar til helsetenester og informasjon om helse, sjukdom, behandling og rettigheitar.

Les meir

Kontakt oss