Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Offentleg ettersyn - PlanID 201702 - Detaljregulering for Svartasmoget avfallsanlegg gnr. 50/170 m.fl.

Oppretta: 16.10.2019 – Sist oppdatert 28.10.2019

Fitjar kommune ved Utval for plan og miljø, har i sak 58/19 den 01.10.2019 gjort vedtak om å leggje Detaljregulering for Svartasmoget Avfallsplass gnr/bnr 50/170 m.fl., ut til offentleg ettersyn.  Dette i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.  

Framlegg til detaljregulering gjeld samanslåing av 2 eldre reguleringsplanar og vidare utvikling av avfallsanlegget.  Detaljreguleringa har planID 1222_201702.

 

Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 15.10 til 26.11.19.  Skriftlege merknader skal sendast til Fitjar kommune, P.b. 83, 5418 Fitjar, eller fitjar@fitjar.kommune.no

 

Informasjonsbrev høyringsinstansar

Møtebok for sak PS 58/19, handsama i utval for plan og miljø 01.10.2019

Vedlegg:

Løyve av 2018.11.30

Føresegn SIM KS

DReg Svartasmåget

Omtale SIM 25.02.19

Uttale - Oppstartsmelding - Detaljregulering

Fråsegn til oppstart av planarbeid for Svartasmåget avfallsanlegg

Vurdering KU-forskrifta, rev. 09.01.18

Dir. for Mineralforvaltning, 25.05.18

Direktoratet for mineralforvaltning, 04.06.18

Fiskeridirektoratet, 28.05.18

Kystverket, 14.06.18

Statens vegvesen, 23.05.18

Kontakt oss