Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Miljøstatus på Stord

Stord og Fitjar på nett med Miljøstatus.

Miljøstatus er ein felles nettportal om miljøtilstanden i Stord og Fitjar kommunar. Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor er ansvarlege for nettsida og miljøkonsulent Ingunn Varanes er nettredaktør.

Ny Miljøinformasjonslov
Det er den nye Miljøinformasjonslova av 1. januar 2004, som krev at m.a. kommunane skal opplysa innbyggjarane m.fl. om miljøtilstanden. Nettportalen "Miljøstatus på Stord" vil vera ein særs viktig del av dette informasjonsarbeidet frå kommunane Stord og Fitjar.

Døropnar
Miljøstatus på Stordøya gjev deg den nyaste informasjonen om kommunane sin tilstand og utvikling innanfor natur- og miljøvern. Tenesta er til no bygd opp kring tre hovudtema som igjen er delt inn i undertema. Desse tre er; avfall og forsøpling, biologisk mangfald og friluftsliv. I tillegg vil du under 'våre saker' finna aktuelle tema, saker m.m. som er under arbeid. Det vil kontinuerleg bli lagt til nye tema og oppdatert stoff.

Vegvisar til andre Lenkjer
Når du går djupare inn i eit tema, vil du ferdast frå ein meir overordna og lettfatteleg presentasjon i byrjinga og ned til ein meir detaljert, konkret og fagleg omtale av temaet. På dei fleste temasidene finn du òg finna tilleggsinformasjon om gjeldande lover og forskrifter og referansar, med lenker til andre nettportalar som kan gje meir utfyllande informasjon.

Aktuelle brukarar
Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor vonar at nettportalen vert flittig brukt både av politikarar, administrasjon, skular, studentar, næringsliv, grunneigarar og alle andre som har interesse for Miljøtilstanden på Stordøya m.m.

Innspel m.m.
Dersom du har merknader, kommentarar, innspel, tids m.m. til Miljøstatus på Stord, ta kontakt med Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor
Lenke til Miljøstatus på Stord

Kontakt oss