Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Arbeidsgjevaravgift

Alle som har folk tilsett i si teneste, skal svara arbeidsgjevaravgift av løn og anna godtgjersle som vert utbetalt til dei tilsette og som skal lønsmeldast.

Det same gjeld den som engasjerer nokon til å utføra eit oppdrag, når oppdraget ikkje er å sjå på som ein lekk i sjølvstendig næringsverksemd for oppdragstakar.

Skattefrie institusjonar, foreiningar, offentlege etatar, private personar mm. skal betala arbeidsgjevaravgift når dei er arbeids- eller oppdragsgjevar. Det finst einskilde unntak, som vert omtalte seinare.

  • Satsar for utrekning av arbeidsgjevaravgift
  • Foretak som må nytta høgaste sats arbeidsgjevaravgift
  • Utrekning av arbeidsgjevaravgift
  • Om arbeidsgjevaravgift for køyregodtgjersle
  • Om unntak frå avgiftsplikta
Avgiftsgrunnlaget
Her viser me til folketrygdlova § 23 - 2, som m.a. seier følgjande:

Løn og anna godtgjersle
Arbeidsgjevar skal betala avgift av brutto løn og anna godtgjersle for arbeid og oppdrag i og utanfor tenesteforhold som han pliktar å lønsmelda. Arbeidsgivaravgifta vert fastsett i prosent av det beløp som skal lønsmeldast for vedkommande år.

Plikta til å betala arbeidsgjevaravgift gjeld sjølv om beløpet ikkje skal lønsmeldast på grunn av beløpet størrelse, jf. folketrygdloven § 23-2, 1. ledd.

Det skal ikkje betalast arbeidsgjevaravgift når arbeidet eller oppdraget er utført som ledd i sjølvstendig næringsverksemd. Av godtgjersle til medlemmer i styrer, representantskap, utval, råd og liknande skal det alltid betalast avgift som av lønsinntekt, jf. folketrygdlova § 23-2, 2. ledd.

Naturalytingar
Av naturalytingar og utgiftsgodtgjersler som skal dekkja utgifter i samband med arbeid, oppdrag eller verv som nemnt i skattelova § 5-10 (1) a og b, skal det betalast avgift i den utstrekning naturalytingane og godtgjerslene skal takast med ved utrekninga av forskotstrekk, sjå skattebetalingslova §§ 5 og 6, jf. folketrygdloven § 23-2, 3. ledd.

Pensjonar og pensjonsforsikringar
Det skal betalast arbeidsgjevaravgift av arbeidsgjevar - og det offentlege - sitt tilskot til livrente- og pensjonsordningar. Det same gjeld pensjon frå arbeidsgjevar når pensjonen har byrja å løpa etter 1. januar 1988, jf. folketrygdlova § 23-2, 4. ledd.

Fristar / forfall

Fristar og forfallsdatoar som gjeld for oppgåver og innbetaling av forskotstrekk, påleggstrekk og arbeidsgivaravgift:


Termin
OppgjersperiodeOppgåvefristForfall
.
1
januar og februar08. mars15. mars
2
mars og april08. mai15. mai
3
mai og juni08. juli15. juli
4
juli og august08. september15. september
5
september og oktober08. november15. november
6
november og desember15. januar15. januar

 

Kontakt oss