Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommunale avgifter

Grunnlaget for fakturering av kommunale avgifter, er dei einskilde satsar som kommunestyret vedtek kvart år.

Spørsmål om, eller innvendingar mot, storleiken på ein faktura må rettast mot den aktuelle tenesteeininga.

Økonomiavdelinga er berre ansvarleg for fakturering og innkrevjing av alle kommunale avgifter og gebyr.

Avgiftstype: Forfallsdatoar:
.
Kommunale eigedomsavgifter 20.03, 20.06, 20.09, 10.12.
.
Månadlege rekningar som
husleiger, barnehage, SFO,
bu - og servicesenter,
praktisk bistand, hjelp i heimen
30. i kvar månad.
.
Andre rekningar Etter forfall på faktura.

Innfordring og purring
Kommunekassen purrar 2 gonger på ubetalte faktura. For kvar purring vert det lagt på eit purregebyr, kr. 56 ved første gangs purring og kr. 168 ved 2. gongs purring, ved for sein betaling. Det vert også rekna morarenter på 11,5 % p.a. fram til rekninga er betalt.

Eigedomsavgifter
For ubetalte eigedomsavgifter og festeavgifter har kommunen legalpant i eigedommen. Kommunen har for desse krava ein rett til å få dei dekka gjennom trekk i lønn eller trygd.

Dette betyr at ubetalte krav også kan verta innkrevd gjennom tvangssal av eigedommen eller bilen utan tinglysing av kravet. For krav som vert sende namsretten eller namsmannen, må skuldnar betala rettsgebyra. Der begjæring om tvangssal vert vedteke, kjem det eit tillegg på 10 rettsgebyr. Eit rettsgebyr er i dag kr. 860.

Fitjar kommune driv eigen inkasso på alle krav, så sant kravet ikkje blir betalt eller me kjem til ei avdragsordning med skuldnaren.

Kommunale eigedomsavgifter gjeldande frå 01.01.10
Vassavgift kr. 3.188,00
Kloakkavgift kr. 5.125,00
Feiing/branntilsyn kr. 500,00

Kalkulator for renovasjonsavgift i Fitjar kommune
Kalkulatoren finn du på SIM sine nettsider.

Slamgebyr
Informasjon finn du på SIM sine nettsider

Kontakt oss