Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kommuneplan for Fitjar

Fitjar kommunestyre stadfesta kommuneplan for Fitjar, Arealdelen 2011 - 2022, i møte 20.06.2012 sak PS 35/12.  Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova si § 11-15. Stadfestingsvedtak 
Føresegner 
Kart 

Link til kommuneplankartet via PlanGis finn du her

Kart og reguleringsplaner

Fitjar sine kart finn du på Kommunekart.com. Inne på sidene kan du søkje både i Grunnkart, Arealbruk og Flybilete.  I tillegg kan du også søkje i Regulerings-/Bebyggelses-planar som gjeld eigedomen din.

For å få info må det peikast i eigedomen, og så trykke blå knapp «Meir info» som kjem fram i boksen midt i kartet. Dersom ein vil vite noko om reguleringsplan, må ein vidare trykke på «Reguleringsplaner» og så Blå knapp «WebPlan». Då vert det lenkja til WebPlan (planregistert), der ein kan få fram både plankart og bestemmelsar som pdf.

Alle gjeldande reguleringsplanar/arealplanar i kommunen finn du her

Kart frå Kommunekart.com er informasjon til innbyggjare i Fitjar og andre interesserte.  Kommunekart finner du og som App som kan lastes ned via Appstore (Iphone/Ipad) eller GooglePlay (androide)

For søknad om tiltak etter Plan- og bygningslova må kart bestillast saman med naboliste i ein  ”kartpakke”. Denne kan bestillast via vår elektroniske løysing, som du finn her

Er eigedommen stor, til dømes eit gardsbruk, er det bra om du også oppgjev kor på eigedomen tiltaket er.   

Beredskap

Kommunane Stord og Fitjar lagde felles risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) i 2008.  Analysen blei revidert i 2014.

Les analysen her

Kommunestyret vedtok 21.12.2016 risiko- og sårbarheitsanalyse for Fitjar brann og redning.

Les analysen her

Budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtok 19. desember 2018 budsjett for 2019, og økonomiplan 2019-2022.


Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022

 

 

 

 

Planstrategi 2016-2019

Fitjar kommunestyre vedtok i møte 17.10.2018 sak PS 50/18 - Planstrategi 2016-2019 med tidsplan for perioden.

Planstrategi 2016-2019 finn du her 

Oversikt planar finn du her

Lokale forskrifter

Les lokale forskrifter her

Omsorgsplan

Omsorgsplan 2014 - 2020 blei vedteke i kommunestyret i juni 2014.

Les planen her

Radikalisering - rettleiar

Saman med lokalt politi har kommunane Bømlo, Fitjar og Stord utarbeidd denne rettleiaren, som er meint til å gje kunnskap om korleis me kan førebyggje, møte og følgje opp valdeleg ekstremisme.

Rettleiaren inneheld informasjon om kva teikn ein skal sjå etter om ein mistenker radikalisering, korleis ein skal gå fram, samt informasjon om vald, ekstremisme, og hatkriminalitet.

 Rettleiaren finn du her

 

Strategisk næringsplan

"Strategisk næringsplan" høyrest kanskje keisamt ut, men verkelegheita er spanande. Det skuldast at me prøver å sjå inn i framtida, og forma den.

Les planen her

Trafikksikringsplan

Trafikksikringsplanen kan du lese her

Prosjektark kan du lese her

Innspel høyring kan du lese her

Innspel oppstart kan du lese her

Ulykkesoversikt kan du lese her

Årskog museum

Fitjar kommunestyre vedtok 19. juni 2014 plan for Årskog museum.

Les planen her 

Kommunalteknisk VA-norm for Fitjar kommune

VA-norm for kommunaltekniske VA-anlegg Sunnhordland, datert 27.04.15

Les normen her

 

 

Kontakt oss