Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Folkevalde i Fitjar kommune for perioden 2019 - 2023

E-post til kommunestyret sine medlemar i Fitjar kommune finn du her.

Kommunestyret
Kommunestyret skal vedta kommunebudsjett og økonomiplan, fastsetje overordna rammeplanar for den kommunale verksemda. Eksempel på slike rammeplanar kan vera organisasjonsplanar, personalplanar, reguleringsplanar og ulike sektorplanar.

Formannskapet
Formannskapet har hovudansvar for eigedomsforvaltning, næringsutvikling, samt løpende økonomisaker. Om formannskapet kan ein sei at dei er verksemda sitt folkevalde "styre" og næraste samarbeidsorgan for rådmannen.

 

Utval for plan og miljø
Utval for plan og miljø har sine hovudarbeidsområde innan planlegging, forvaltning og vern av naturressursar og kulturminner, byggesaksbehandling, drift av kommunen sine eigedomar, bygningar , tekniske anlegg og kultursaker.

Utval for oppvekst og omsorg
Utval for oppvekst og omsorg har hovudansvar for barnehagar, grunnskulen, helsestasjon, barnevern, musikkskole, vaksenopplæring, oppgåver innanfor sosiale tenester, psykiatri og eldreomsorg.

 

Kontrollutvalet
Kontrollutvalet fører tilsyn med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne.

Valnemnda

Arbeidsmiljøutvalet

Eldrerådet

Råd for funksjonshemma

Ungdomsrådet

   
   


Reglement
- Delegering til rådmannen
- Administrativ delegering
- Godtgjering til folkevalde
- Etiske retningsliner

Kontakt oss