Fitjar kommune

 

 

 

Medlemar

Varamedlemar

Agnar Aarskog

Thoralf Åge Røen

Anne-Line Innvær

Annar Westerheim

Kjell Magnar Helland

 

Gunn Marit Søreide

 

Lars Ove Rimmereid

Nina Irene Strand

Åse Toskedal Koløen

Grete Marit Veka Maraas

Lars Rydland

 

Harald Rydland

Svein Nøttveit

Helga Nøtland Auestad

Jostein Skram

Torunn Synnøve K. Aarskog

 

Rune Sandvik

Sigurd Johan Underhaug

Tor Henning Vestbøstad

Arne Prestbø

Wenche Tislevoll

 

Gisle Levåg

 

Benedicte Stephanie Meyer

Angunn Bårdsen

 

Bjørn Haaland

Torstein Grimen

Jostein Prestbø

 

Arne Vestvik Pedersen

Sigurd Andre Maraas

Odd Jarl Larsen

 

Åge Nesbø

Møteinnkalling

Utval:

Kommunestyret

Møtestad:

Kommunestyresalen

Dato:

24.10.2007

Tidspunkt:

16:00

 

Du blir med dette kalla inn til konstituerande kommunestyremøte.

Forfall vert å melda på tlf 53 45 85 00 til kundetorget, som syt for innkalling av vararepresentantar. Vararepresentantar møter berre etter spesiell innkalling.

 

Til orientering vil 1. og 2. varamedlem til partia alltid få tilsendt sakspapir, men møter kun etter særskilt innkalling.

 

Det ligg ikkje føre saksutgreiing og innstilling i sakene Ps 042/07 – 049/07.

Det er difor berre sak PS 041/07 som følgjer innkallinga.

 

 

 

 

Sak

Innhald

PS 041/07

Kommunestyrevalet 10. september 2007 - Godkjenning

PS 042/07

Val av formannskap

PS 043/07

Val av ordførar

PS 044/07

Val av varaordførar

PS 045/07

Val av Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker

PS 046/07

Val av Utval for oppvekst og omsorg

PS 047/07

Val av kontrollutval

PS 048/07

Val av valnemnd

PS 049/07

Val av 1 representant og 1 vararepresentant til Fylkeskrinsen i Kommunenes Sentralforbund (KS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnar Aarskog

 

Ordførar

 

 

Kristin Meland

 

Møtereferent

 

 


 

Fitjar kommune

 

Arkiv:               014

Saksmappe:      06/00166-71

Sakshandsamar:           Halvard Wiik

Dato:                26.09.2007

MØTEBOK

Kommunestyrevalet 10. september 2007 - Godkjenning  

 

Utval sak

Utval

Møtedato

041/07

Kommunestyret

24.10.07

 

Samandrag:

Det nyvalde kommunestyret skal som første sak på sitt konstituerande møte ta stilling til om kommunestyrevalet i kommunen skal godkjennast eller ikkje.

 

Saksopplysningar:

§ 13-4 i Vallova føreskriv at det er det nyvalde kommunestyret som skal gjera vedtak om kommunestyrevalet er gyldig.

 

Vidare føreset Vallova § 13-2 punkt 2 at event. klage på valet må fremjast skriftleg innan 7 dagar etter valdagen. Valstyret har ikkje motteke slike klagar.

 

§ 13-2 seier og at klage på sjølve valoppgjeret må fremjast innan 7 dagar etter at valoppgjeret er godkjent av kommunestyret.

 

Vurdering:

Fitjar Valstyre hadde møte 11. september 2007 og vedtok valoppgjeret slik det går fram av Møtebok for valstyre. I og med at det ikkje har kome merknader til valet frå noko hald, og heller ikkje i valstyret sitt godkjenningsmøte, er valstyret si møtebok å sjå på som ei tilråding til kommunestyret om å godkjenna kommunestyrevalet 2007 og valoppgjeret slik det ligg føre.

 

Møtebok for valstyret er tilgjengeleg i Kundetorget, og vil i tillegg verta lagt fram møtet.

 

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

I samsvar med Vallova §13-4 punkt 1 vedtek Fitjar kommunestyre at kommunestyrevalet 2007 i Fitjar er gyldig.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

 

 

 

 

Harry Herstad

 

Agnar Aarskog

 

Ordførar