Fitjar kommune

 

Møteprotokoll

 

Utval:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker

Møtestad:

Kommunestyresalen

Dato:

19.06.2007

Tidspunkt:

16:00 -  19.00

 

 

Følgjande medlemmer møtte:

Anne Line Innvær, leiar

 

Annar Westerheim

 

Svein Nøttveit, nestleiar

 

Rune Sandvik

 

Harald Westerheim

 

 

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

 

 

 

Følgjande varamedlemmer møtte:

 

 

 

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Torgeir Steien, konst. Plansjef

Bente Haugland Oppedal, utvalssekretær

Atle Tornes, rådmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Line Innvær

Svein Nøttveit

Harald Westerheim

leiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente Haugland Oppedal

Utvalssekretær

 


Sakliste:

PS 060/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 061/07

Saker handsama etter delegering

PS 062/07

Reguleringsplan Sentrum

PS 063/07

Uttale reguleringsplan for 300 kV kraftline frå kommunegrensa Stord/Fitjar til Børtveit.

PS 064/07

2.gongs handsaming av revidert framlegg til reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark

PS 065/07

Prosjekt "Kartlegging og verdsetting av regionale område for friluftsliv i Hordaland" . Utkast til temakart - høyring

PS 066/07

Handlingsplan for brannvernet i Fitjar kommune

PS 067/07

Ymse

 

 

 

PS 060/07    Godkjenning av møteprotokoll

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker godkjenner protokollen frå sist møte.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007:

-------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007 (samr)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 061/07    Saker handsama etter delegering

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker tek delegeringssakene til vitring.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007:

Følgjande saker vert meldt:

DS 068/07 – 078/07

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007 (samr.)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

PS 062/07    Reguleringsplan Sentrum

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak:

Kommunestyret viser til saksopplysningar og vurdering, og vedtek at reguleringsplan for Fitjar sentrum, slik plankart med føresegner no ligg føre, vert stadfesta i samsvar med reglane i plan og bygningslova § 28- 2.

Kommunestyret sitt stadfestingsvedtak vert å kunngjera i samsvar med reglane i plan og bygningslova § 27- 2 nr 3.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007:

Atle Tornes orienterte i saka om dei ulike dokumenta/endringane i saka, og om motsegna frå Fylkesmannen.

Representanten  Anne Line Innvær (AP) kom med framlegg om å utsetje saka til møte 26.06.07.

Representanten Rune Sandvik kom med framlegg om å utsetje saka til ein har hatt avklaringsmøte med fylkeskommunen.

 

Røysting

Ved røysting av Anne Line Innvær sitt framlegg: 2 mot 3 røyster.

Ved røysting var Rune Sandvik sitt framlegg vedteke 3 mot 2 røyster.

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007 :

Saka vert utsatt til ein har hatt avklaringsmøte med fylkeskommunen.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 063/07    Uttale reguleringsplan for 300 kV kraftline frå kommunegrensa Stord/Fitjar til Børtveit.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Fitjar kommune har ikkje merknader til reguleringsplanen i Stord.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007:

 

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007 :(samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 064/07    2.gongs handsaming av revidert framlegg til reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Med heimel i plan og bygningslova si §7 dispenserer Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker frå vedteken arealbruk etter kommuneplanen, og viser elles til saksopplysningar og vurdering.

 

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker rår Fitjar kommunestyre til å gjera slikt  vedtak:

Fitjar kommunestyre stadfestar med heimel i plan og bygningslova sin § 27 – 2 nr 1 reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark, slik den no ligg føre med justert plankart og justert føresegner.

 

Vedtaket gjeld med følgjande atterhald:

Før utbygging tek til, skal det utarbeidast ein utbyggingsplan i samsvar med reglane i plan og bygningslova si § 28-2.

 

Fitjar kommunestyre sitt stadfestingsvedtak vert å kunngjere i samsvar med reglane i plan og bygningslova si § 27-2 nr 3

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================


 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007:

Atle Tornes orienterte om endringsforslag i saka.

 

Representanten Anne Line Innvær kom med framlegg om å trekkja nordgrensa for område vindkraft 300 m lenger sør.

 

Representanten Svein Nøttveit kom med framlegg om at linje 4 i  pkt 6.1.10 i reg. føresegna skal lyde slik: Landbruksdrift og friluftsliv skal også kunna utøvast innafor området.

 

Røysting:

Anne Line Innvær sitt framleggvart vedteke mot 1 røyst.

Framlegg frå Svein Nøttveit vart samrøystes vedteke.

 

-------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Tilråding i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007 :

Med heimel i plan og bygningslova si §7 dispenserer Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker frå vedteken arealbruk etter kommuneplanen, og viser elles til saksopplysningar og vurdering.

 

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker rår Fitjar kommunestyre til å gjera slikt vedtak.

 

Fitjar kommunestyre stadfestar med heimel i plan og bygningslova sin § 27 – 2 nr 1 reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark, slik den no ligg føre med justert plankart og justerte føresegner.

 

Vedtaket gjeld med følgjande atterhald:

Før utbygging tek til, skal det utarbeidast ein utbyggingsplan i samsvar med reglane i plan og bygningslova si § 28-2.

 

Fitjar kommunestyre sitt stadfestingsvedtak vert å kunngjere i samsvar med reglane i plan og bygningslova si § 27-2 nr 3

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 065/07    Prosjekt "Kartlegging og verdsetting av regionale område for friluftsliv i Hordaland" . Utkast til temakart - høyring Ut

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Fitjar kommune, Utval for plan og miljø syner til m.a. Hordaland fylkeskommune si kartlegging og verdisetting av regionale friluftsområde, saksutgreiinga og vurderinga frå rådmannen si side.

Kommunen tek til etterretning at registreringane som er gjort i kartlegginga er rettleiande for den vidare arealplanlegginga, samt at dei til ei kvar tid gjeldande/godkjente planar m.m. vil vera juridisk bindande for framtidig arealbruk.

Registreringane som ligg i framlegget og som gjeld dei einskilde områda bør oppdaterast både når det gjeld avgrensing av yttergrensene, samt at noverande tiltak m.m. i desse områda bør kartleggjast og merkast av i kartdelen av prosjektet.

For Fitjarøyane bør grensa for området følgja avgrensinga i ”Kjerneområdet”.

 

På deler av området som høyrer til området Midtfjellet, er det utarbeidd Konsekvensutgreiing for mogleg framtidig vindpark, samt at det er under utarbeiding ein reguleringsplan for deler av det same området, der m.a. utnytting av område til vindkraftproduksjon (Midtfjellet Vindpark) står sentralt. Dette må koma fram i denne registreringa.

===============Streken vil følgje teksten =====================================


 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007(samr)

Saka vart fremja i sist møte.

Som framlegg.

 

Representanten Svein Nøttveit kom med framlegg om å endra Midtfjellet til eit kat. B område, samt at siste setning på s 26 går ut; jfr.” For Fitjarøyane bør grensa for området følgja avgrensinga i Kjerneomr.”:(samr)

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007 :

Fitjar kommune, Utval for plan og miljø syner til m.a. Hordaland fylkeskommune si kartlegging og verdisetting av regionale friluftsområde, saksutgreiinga og vurderinga frå rådmannen si side.

Kommunen tek til etterretning at registreringane som er gjort i kartlegginga er rettleiande for den vidare arealplanlegginga, samt at dei til ei kvar tid gjeldande/godkjente planar m.m. vil vera juridisk bindande for framtidig arealbruk.

Registreringane som ligg i framlegget og som gjeld dei einskilde områda bør oppdaterast både når det gjeld avgrensing av yttergrensene, samt at noverande tiltak m.m. i desse områda bør kartleggjast og merkast av i kartdelen av prosjektet.

For Fitjarøyane bør grensa for området følgja avgrensinga i ”Kjerneområdet”.

 

På deler av området som høyrer til området Midtfjellet, er det utarbeidd Konsekvensutgreiing for mogleg framtidig vindpark, samt at det er under utarbeiding ein reguleringsplan for deler av det same området, der m.a. utnytting av område til vindkraftproduksjon (Midtfjellet Vindpark) står sentralt. Dette må koma fram i denne registreringa.

 

Representanten Svein Nøttveit kom med framlegg om å endra Midtfjellet til eit kat. B område, samt at siste setning på s 26 går ut; jfr.” For Fitjarøyane bør grensa for området følgja avgrensinga i Kjerneomr.”:(samr)

 

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 066/07 Handlingsplan for brannvernet i Fitjar kommune

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

 

Utval for plan og miljø rår til at kommunestyret vedtek handlingsplanen for Fitjar kommune slik den ligg føre.

 

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007:

 

Brannsjef Tore Nesbø orienterte  saka.

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007 :(samr)

Kommunestyret vedtek handlingsplanen for Fitjar kommune slik den ligg føre.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 067/07    Ymse

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

 

 

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================


 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007:

 

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  19.06.2007 :

 

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------