Fitjar kommune

 

Møteprotokoll

 

Utval:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker

Møtestad:

Kommunestyresalen

Dato:

26.06.2007

Tidspunkt:

16:00 -  18.30

 

 

Følgjande medlemmer møtte:

Anne Line Innvær, leiar

 

Annar Westerheim

 

Svein Nøttveit, nestleiar

 

Rune Sandvik

 

Harald Westerheim

 

 

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

 

 

 

Følgjande varamedlemmer møtte:

 

 

 

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Rådmann Atle Tornes

Bente Haugland Oppedal, utvalssekretær

Torgeir Steien, konst. plansjef

 

 

 

 

 

Anne-Line Innvær

Rune Sandvik

Annar Westerheim

leiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente Haugland Oppedal

 

 

Utvalssekretær

 


Sakliste:

PS 068/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 069/07

Siv.ing Bjarne Høstmark as for Kjell H Risan vedk.søknad om løyve til tiltak - veg Koløyholmen  52/1

PS 070/07

Jarle Nesbø/Monica Eide vedk. søknad om dispensasjon for oppføring av bod  - Litla Kråko  48/28

PS 071/07

Reguleringsplan for sentrale delar av Koløyholmen. 1. gongs handsaming.

PS 072/07

Reguleringsplan sentrum

PS 073/07

Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for bygging av gangveg i Skaraneset.

PS 074/07

Fitjar Eigedomsselskap as ved Jo Kjetil Strand vedk. Dispensasjon frå arealbruk - Søknad om bruksendring  65/332

PS 075/07

Søknad om dispensasjon frå avstand mot grense, for oppføring av bustad på 67/92.

PS 076/07

Sommerfullmakt 2007

PS 077/07

Melding om oppstart av reguleringsplan. 300 kV kraftline frå kommunegrensa Stord/Fitjar til Midtfjellet.

PS 078/07

Ymse

 

 


 

PS 068/07    Godkjenning av møteprotokoll

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker godkjenner protokollen frå sist møte.

 

===============Streken vil følgje teksten ====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 :(samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

PS 069/07    Siv.ing Bjarne Høstmark as for Kjell H Risan vedk.søknad om tillatelse til tiltak - veg Koløyholmen  52/1

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker godkjenner bygging av veg og snu og parkeringsplass på gnr. 52  bnr. 1 slik det går fram av søknaden.

 

Vedtaket er fatta med heimel i plan og bygningslova si § 93 og i jordlova si § 9 og § 12.

 

Løyvet gjeld med følgjande atterhald:

 

Før arbeida tek til, må det søkjast om ansvarsrett for ansvarleg utførande entreprenør. Jfr. Plan og bygningslova si § 98.

 

Løyvet fell bort etter 3 år dersom arbeida ikkje er påviseleg oppstarta, det same gjeld dersom det vert opphald i arbeida for lengre tid enn 2 år.  Jfr. Plan og bygningslova si   § 96.

Ein føresett at vegen og vil bli tilgjengeleg for ev .andre tomtar i området, mot at dei tek del i kostnader med opparbeiding/vedlikehald av vegen.

 

 

===============Streken vil følgje teksten ===================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 : (samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

 

PS 070/07    Jarle Nesbø/Monica Eide vedk. søknad om dispensasjon for oppføring av bod  - Litla Kråko  48/28

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Med heimel i plan og bygningslova si § 7, dispenserer utval for plan og miljø/fast utval for plansaker frå §3.2.2 i reguleringsføresegner for planområdet og frå avstandskrava etter plan og bygningslova si § 70 vedkomande avstand til grense og godkjennar med heimel i plan og bygningslova si § 93 oppføring av uthus på gnr. 48  bnr. 28.

 

Løyvet gjeld med følgjande atterhald:

 

Det må leverast revidert situasjonskart som syner tiltaket si plassering, denne må vise minimum 1 meter frå eigedomsgrense.

 

Elles må uthuset vera i samsvar med det som står i føresegnene, dvs. uisolert og ikkje nyttast til anna føremål enn det løyvet gjeld for.

 

Løyvet fell bort etter 3 år  dersom arbeida ikkje er påviseleg oppstarta, det same gjeld dersom det vert stans i arbeida for lenger tid enn 2 år.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 (samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

PS 071/07    Reguleringsplan for sentrale delar av Koløyholmen. 1. gongs handsaming.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker viser til saksopplysningar og vurdering og tilrår at plan med føresegner vert lagd ut til offentleg ettersyn, når følgjande endringar og tilleggs opplysningar er på plass:

Planleggjar/tiltakshavar, må saman med kommunen, gå  gjennom plan med tilhøyrande dokument for å få på plass manglande dokumentasjon før framlegg til reguleringsplan for sentrale delar av Koløyholmen vert lagd ut til offentleg ettersyn.

 

Vedtaket er fatta med heimel i plan og bygningslova si § 27-1 nr. 2.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

Anne Line Innvær orienterte i saka. Det vart sett frem krav om areal til snuplass for rutebuss.

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 :(samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

PS 072/07    Reguleringsplan sentrum

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak:

Kommunestyret viser til saksopplysningar og vurdering, og vedtek at reguleringsplan for Fitjar sentrum, slik plankart med føresegner no ligg føre, vert stadfesta i samsvar med reglane i plan og bygningslova § 27- 2.

Kommunestyret sitt stadfestingsvedtak vert å kunngjera i samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 27- 2 nr 3.

 

===============Streken vil følgje teksten ====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

Rådmann Atle Tornes orienterte om møtet med fylkeskommunen i saka.

 

Representanten Ane Line Innvær kom med slikt framlegg:

Ein utsett handsaming av reguleringsplanen for sentrum til møte i månadsskifte august/september i påvente av svar frå Riksantikvaren.

Dersom det ikkje føreligg svar frå Riksantikvaren skal ein likevel handsama planen.

 

Representanten Rune Sandvik kom med desse framlegga:

 

Røysting:

Anne Line Innvær sitt framlegg vart vedteke samrøystes.

Framlegg frå Rune Sandvik vart ikkje røysta over sidan saka vart utsett.

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Tilråding i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 : (samr)

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker vedtek å utsetja handsaming av reguleringsplanen for sentrum til møte i månadsskifte august/september, i påvente av svar frå Riksantikvaren.

 

Dersom det ikkje føreligg svar frå Riksantikvaren skal ein likevel handsama planen.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

PS 073/07    Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for bygging av gangveg i Skaraneset.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker finn ikkje at det er grunnlag for å dispensera frå gjeldande reguleringsplan i området, slik at det kan byggjast ein 350 meter lang og 2,5 meter brei veg i området.

 

Dersom det vert aktuelt med bygging av ”nye” vegar i området i staden for stiar, då må første steget vera endring av reguleringsplanen.

 

Vedtaket er fatta med heimel i plan og bygningslova si § 7.

 

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

 

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

Torgeir Steien orienterte i saka om at viss ein skulle gjere endringar så måtte det gjerast i form av ny reguleringsplan, og ikkje endringar i form av dispensasjon.

 

Representanten Harald Westerheim kom med slikt forslag:

 

Utval for plan og miljø/ Fast utval for plansaker tilrår at ein dispenserer frå gjeldande reguleringsplan i området med heimel i plan og bygningslova § 7, slik at det kan byggjast ein 350 meter lang og 2,5 meter bred veg i området.

 

Røysting: 3 røyster mot 2 for dispensasjon.

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 :

Utval for plan og miljø/ Fast utval for plansaker tilrår at ein dispenserer frå gjeldande reguleringsplan i området med heimel i plan og bygningslova § 7, slik at det kan byggjast ein 350 meter lang og 2,5 meter bred veg i området.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

PS 074/07    Fitjar Eigedomsselskap as ved Jo Kjetil Strand vedk. Dispensasjon frå arealbruk - Søknad om bruksendring  65/332

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Med heimel i plan og bygningslova si § 7 dispenserer utval for plan og miljø/fast utval for plansaker frå vedteken arealbruk etter kommuneplanen og tilrår at det kan etablerast utleige hyblar i delar av 2 etg. Ved JKS. Bil og delar AS.

 

Før det kan startast opp ombyggingsarbeid i bygget, må det dokumenterast at hyblar med fellesrom stettar krava i Teknisk forskrift, vidare må det visast kor ein har tenkt å løysa parkeringsbehova og minimum ute opphalds areal til hyblane.

 

Når nødvendig dokumentasjon er på plass, kan sjølve byggjesaka handsamast administrativt.

 

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 :(samr)

 

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

 

PS 075/07    Søknad om dispensasjon frå avstand mot grense, for oppføring av bustad på 67/92.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker dispenserer frå vedteken utnyttingsgrad etter reguleringsplanen slik at det kan førast oppbygningar som gjev samla utnyttingsgrad på 32,4 % på gnr. 67  nr. 92.  Vidare vert det og gjeve løyve til å plassera bygning 1,4 meter frå grensa mot gnr. 67  bnr. 78.

 

Vedtaka er fatta med heimel i plan og bygningslova si § 7  og § 70.2.a. og gjeld med følgjande atterhald:

 

Sjølve byggjemeldinga med tilhøyrande ansvarsrettar vert å handsama administrativt.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 :(samr)

 

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

PS 076/07    Sommerfullmakt 2007

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker vedtek å gje utvalsleiar, eller i hennar fråvere nestleiar, fullmakt til å treffa vedtak på utvalet sine vegne i sommarferien 2007.

 

Eventuelle vedtak vert å leggja føre Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker i første møte etter ferien.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 (samr)

 

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

PS 077/07    Melding om oppstart av reguleringsplan. 300 kV kraftline frå kommunegrensa Stord/Fitjar til Midtfjellet.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker dispenserer, med heimel i plan og bygningslova si §7, frå vedteken arealbruk etter kommuneplanen i området og tilrår at det vert sett i gang arbeid med reguleringsplan for 300kv kraftline.

Plan med føresegner er fremja med heimel i plan og bygningslova si § 30.

Melding om oppstart av planarbeidet, med kart og føresegner, vert å kunngjere i samsvar med plan og bygningslova si §21-1 andre ledd.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

Atle Tornes orienterte i saka.

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 :(samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

PS 078/07   Ymse

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================


 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.06.2007 :

 

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------