Fitjar kommune

 

Møteprotokoll

 

Utval:

Formannskapet

Møtestad:

Kommunestyresalen

Dato:

19.09.2007

Tidspunkt:

15:00 -  16:15

 

 

Følgjande medlemmer møtte:

Agnar Aarskog, ordførar

 

Annbjørg Stjern Tvedt, varaordførar

 

Gisle Levåg

 

Harald Rydland

 

Gro Rydland

 

 

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

 

 

 

Følgjande varamedlemmer møtte:

 

 

 

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Atle Tornes, rådmann

Kristin Meland, møtereferent

Leif Sigurd Larsen i sak PS 055/07

 

 

 

 

 

 

 

Agnar Aarskog

Gro Rydland

Gisle Levåg

Ordførar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Meland

 

 

Møtereferent

 


Sakliste:

PS 053/07

Godkjenning av protokoll

PS 054/07

Saker handsama etter sommarfullmakt.

PS 055/07

Referatsaker

PS 056/07

Sal av aksjar i Tide

PS 057/07

FBB – Sprinklaranlegg  med meir.

PS 059/07

Sal av eigedom - unnateke off. jfr. § 5.a i off.loven.

PS 060/07

Ymse

 

Innkalling og sakliste godkjent utan merknader.

 

Utdelt i møtet: 

Bladet ”Kraftlinjer” nr. 2/07 frå Sunnhordland Kraftlag.

 

PS 053/07    Godkjenning av protokoll

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Formannskapet godkjenner protokoll frå møte 20.06.2007.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Formannskapet  19.09.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Formannskapet  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 054/07    Saker handsama etter sommarfullmakt.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tek sakene til vitring.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Formannskapet  19.09.2007:

DS 001/07     Kjøp av aksjar i SNU AS

DS 002/07     Leige av saugebeite

 

Representanten Gisle Levåg hadde spørsmål til sak DS 001/07 – kvifor saken vart handsama på sommarfullmakt.  Ordføraren orienterte om dette. 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Formannskapet  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 055/07    Referatsaker

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tek referatsakene til vitring.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Formannskapet  19.09.2007:

RS 016/07     Svar vedk. søknad om godkjenning av revurdert låneopptak for 2007

RS 017/07     Budsjettrapport 1. halvår 2007

RS 018/07     Skatt/offentleg tilskot 2007

RS 019/07     Skriv frå V.Tislevoll og E. Sandsmark av 10.07.07, vedk. tilhøva i heimebasert omsorg og på sjukeheimen.

RS 020/07     Skriv frå E. Sandsmark, dat. 10.09.07 vedk. behov for nye stillingar på FBB

RS 021/07     Brev frå Private Barnehagers Landsforbund

RS 022/07     Melding om skatteinngangen pr. 31.08.07

 

Rådmann Atle Tornes orienterte om sak vedk. Fitjarstølane Vel, brev av 22. juni.

 

Rådmann Atle Tornes orienterte om referatsakene.  

 

Kontorsjef Halvard Wiik orienterte om lønsoppgjeret for leiargruppa.

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Formannskapet  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 056/07    Sal av aksjar i Tide

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Rådmann får fullmakt til å selja 3000 aksjar i Tide til børskurs. Saksprovenyet vert tilført kapitalfond.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Formannskapet  19.09.2007:

Ordførar Agnar Aarskog og rådmann Atle Tornes orienterte i møtet.

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Formannskapet  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 057/07    FBB – Sprinklaranlegg  med meir.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tek til orientering at det blir ein auka kostnad med FBB på ca kr 800.000 pluss moms mm. for FBB.

Tilleggskostnaden vert å finansiera med auka låneopptak.

 

Formannskapet ber om at det blir søkt regress hjå konsulentane for den delen som gjeld sprinklaranlegget.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Formannskapet  19.09.2007:

Rådmann Atle Tornes orienterte i møtet.

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Formannskapet  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 058/07    Trong for tilføring av nye ressursar til omsorgsektoren hausten 2007.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Formannskapet løyver inntil kr. 100 000 for oppretting av nye stillingsheimlar til denne brukaren, slik at kommunen kan gjera tilsetjingar no i løpet av hausten, for personale som skal arbeida med denne brukaren.

 

Heile tiltaket må innarbeidast i budsjettframlegget for 2008.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Formannskapet  19.09.2007:

Saka vart handsama i lukka møte jfr. § 31 i kommunelova.

Rådmann Atle Tornes orienterte i møte.

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Formannskapet  19.09.2007 :

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 059/07    Sal av eigedom - unnateke off. jfr. § 5.a i off.loven.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Saka vert lagt føre til drøfting, utan framlegg til vedtak.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Formannskapet  19.09.2007:

Saka vart handsama i lukka møte jfr. § 31 i kommunelova.

Rådmann Atle Tornes orienterte i møtet.

Formannskapet drøfta sal av eigedomar og kom med innspel til administrasjonen

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Formannskapet  19.09.2007 : (Samrøystes)

Formannskapet tek orienteringa til vitring.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 060/07    Ymse

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Formannskapet  19.09.2007:

Ordførar Agnar Aarskog orienterte om TV aksjonen 2007.09.19

Frivilligsentralen er sekretariat.  Det er trong for 2 frivillige til å ringe etter bøssebærarar måndag 8. evnt. tysdag 9 oktober.  Tilbakemelding vert å gi til kundetorget.

 

Rådmannen orienterte om respons på utlyste stillingar, skulesjef og økonomisjef. 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Formannskapet  19.09.2007 :

 

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------