Fitjar kommune

 

Møteprotokoll

 

Utval:

Kommunestyret

Møtestad:

Kommunestyresalen

Dato:

19.09.2007

Tidspunkt:

17:00 -  17:30

 

 

Følgjande medlemmer møtte:

Agnar Aarskog, ordførar

Odd Jarl Larsen

Anne-Line Innvær

Sigurd Andre Maraas

Vigdis Røen Leirvik

Gisle Levåg

Asbjørn Vik

Rune Sandvik

Annar Westerheim

Gro Rydland

Kjell Magnar Helland

 

Annbjørg Stjern Tvedt, varaordførar

 

Harald Rydland

 

Astrid Bukkøy

 

Svein Nøttveit

 

 

 

 

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Harald Westerheim

 

 

Følgjande varamedlemmer møtte:

Per Drønen for Harald Westerheim

 

 

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Atle Tornes, rådmann

Kristin Meland, referfent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnar Aarskog

Anne Line Innvær

Svein Nøttveit

Ordførar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sakliste:

PS 035/07

Godkjenning av protokoll

PS 036/07

Referatsaker

PS 037/07

Saker handsama etter sommerfullmakt

PS 038/07

Sentrumsplan – stadfesting

PS 039/07

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall

PS 040/07

Ymse

 

 

Innkalling og sakliste godkjent utan merknader.

PS 035/07    Godkjenning av protokoll

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Fitjar kommunestyre godkjenner protokoll frå møte 27. juni 2007

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Kommunestyret  19.09.2007:

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Kommunestyret  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 036/07    Referatsaker

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Fitjar kommunestyre tek referatsaka til vitring

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Kommunestyret  19.09.2007:

RS 010/07     Referat frå generalforsamling 2006 SNU

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Kommunestyret  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 037/07    Saker handsama etter sommarfullmakt

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Fitjar kommunestyre tek sakene til vitring.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Kommunestyret  19.09.2007:

DS 001/07     Kjøp av aksjar i SNU AS

DS 002/07     Leige av saugebeite

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Kommunestyret  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

PS 038/07    Sentrumsplan - stadfesting.

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 : (mot 1 røyst)

 

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak:

 

Kommunestyret viser til saksopplysningar og vurdering, og vedtek at reguleringsplan for Fitjar sentrum, slik plankart med føresegner datert 12.09.07 ligg føre, vert stadfesta i samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 28-2.

Kommunestyret sitt stadfestingsvedtak vert å kunngjera i samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 27-2 nr 3.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

Behandling i Kommunestyret  19.09.2007:

Rådmann Atle Tornes orienterte i møtet.

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Kommunestyret  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 039/07    Forskrift for innsamling av hushaldsavfall

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Fitjar kommunestyre godkjenner ” Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tøming av slamavskiljarar og tette tankar” slik den ligg føre.

Vedtaket er gjort med heimel i lov av 13 mars 1981 nr 6 om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) §§ 9, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 79, 83 og 85, og i lov av 11. april 2003 nr. 23 i om endringar i lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forureiningar.  

 

Forskrifta vert gjort gjeldande frå 19.09.2007

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

Behandling i Kommunestyret  19.09.2007:

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Kommunestyret  19.09.2007 : (Samrøystes)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 040/07    Ymse

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Kommunestyret  19.09.2007:

Ingen saker innmeldt under ymse.

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Kommunestyret  19.09.2007 :

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------