Fitjar kommune

 

Møteprotokoll

 

Utval:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker

Møtestad:

Kommunestyresalen

Dato:

26.09.2007

Tidspunkt:

15:00 -  

 

 

Følgjande medlemmer møtte:

Svein Nøttveit, nestleiar

 

Rune Sandvik

 

Annar Westerheim

 

Harald Westerheim

 

 

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Anne Line Innvær,

 

 

Følgjande varamedlemmer møtte:

Kristoffer Vik for Anne Line Innvær

 

 

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Torgeir Steien, sakshandsamar

Kristin Meland, utvalssekretær

 

 

 

 

Svein Nøttveit

Rune Sandvik

Annar Westerheim

nestleiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Meland

 

 

Utvalssekretær

 


Sakliste:

PS 094/07

Godkjenning av protokoll

PS 095/07

Reguleringsplan for 300 Kv kraftlinje frå Midtfjellet til kommunegrensa Fitjar/Stord

 

 

Innkalling og sakliste godkjent utan merknader.

 

 

PS 094/07    Godkjenning av protokoll

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker godkjenner protokoll frå møte 12.09.2007

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.09.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.09.2007 : (Samr.)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 095/07    Reguleringsplan for 300 Kv kraftlinje frå Midtfjellet  til kommunegrensa Fitjar/Stord

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker vedtek i medhald av § 27-1 pkt.2 i Plan- og bygningslova å leggja framlegg til reguleringsplan med føresegner for 300 kV kraftlinje frå Midtfjellet til kommunegrensa mot Stord slik det er vist på plankart datert 07.09.07 og føresegner datert 13.09.07, ut til offentleg ettersyn.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  26.09.2007:

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker 26.09.2007: (Samr.)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------