Fitjar kommune

 

Møteprotokoll

 

Utval:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker

Møtestad:

Kommunestyresalen

Dato:

12.09.2007

Tidspunkt:

16:00 -  18:30

 

 

Følgjande medlemar møtte:

Anne Line Innvær, leiar

 

Annar Westerheim

 

Svein Nøttveit, nestleiar

 

Rune Sandvik

 

Harald Westerheim

 

 

Følgjande medlemar hadde meldt forfall:

 

 

 

Følgjande varamedlemar møtte:

Kristoffer Vik deltok i sak 087/07

 

 

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Atle Tornes

Torgeir Steien, Bente Haugland Oppedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Line Innvær

Rune Sandvik

Svein Nøttveit

leiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente Haugland Oppedal

 


Sakliste:

PS 079/07

Godkjenning av protokoll

PS 080/07

Saker handsama etter delegering

PS 081/07

Referatsaker

PS 082/07

Sentrumsplan – ny handsaming 12 september

PS 083/07

Klage på reguleringsplan Midtfjellet Vindpark

PS 084/07

Klage på sakshandsaming av reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark (MV).

PS 085/07

Midtfjellet Vindpark - Oppstart av planarbeid

PS 086/07

Engevik & Tislevoll - delplan for gnr. 61/399 - Frode Fitjar H1, H2, HN1 og S 12

PS 087/07

Framlegg til delplan for områda HN7, N8 og S5.

PS 088/07

Terje Lamo for Alf Rune Riise:Søknad om dispensasjon frå - avstand mot eigedomsgrense. 61/53.

PS 089/07

Knut Bjordal for Anna Bjordal vedk. søknad om løyve til tiltak vedk brygge og planering av nedre del av tomt 83/2

PS 090/07

Anna Bjordal - Søknad om deling/Rekvisisjon av kartforretning nausttomt gnr. 83 bnr. 2 Engevik søndre

PS 091/07

Kobbevik og Furuholmen - Søknad om utviding av eksisterande oppdrettslokalitet ved Hageberg - Uttale frå Fitjar kommune

PS 092/07

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall

PS 093/07

Ymse

 

Innkalling godkjent utan merknader.

 

Til saklista: Sak PS 084/07 Klage på sakshandsaming av reguleringsplan for MV vart behandla i møtet før sak 083/07 Klage på reguleringsplan MV.

PS 079/07    Godkjenning av protokoll

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker godkjenner protokoll frå møte 26.06.2007.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 (samr.)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 080/07    Saker handsama etter delegering

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker tek følgjande saker til vitring

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

Følgjande saker vert meldt

Sak DS 079/07 – DS110/07

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr.)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 081/07    Referatsaker

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker tek referatsaka til vitring.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

Følgjande saker vart referert

RS 010/07     Kopi av bev til Olje- og energidepartementet vedk. oversending av klager på NVEs vedtak

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr.)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 082/07    Sentrumsplan – ny handsaming 12 september

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak:

 

Kommunestyret viser til saksopplysningar og vurdering, og vedtek at reguleringsplan for Fitjar sentrum, slik plankart med føresegner no ligg føre, vert stadfesta i samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 28-2.

Kommunestyret sitt stadfestingsvedtak vert å kunngjera i samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 27-2 nr 3.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

Rådmann Atle Tornes orienterte om saksgangen, der han gjennomgjekk kartet og føresegner punktvis.

 

Representanten Anne Line Innvær kom med slikt framlegg:

Endring i pkt 13-6  i føresegnene med å bruka orda ”leggja til rette for” i staden for opparbeiding av parkering.

Endring i  pkt 13.13 i føresegnene om å legge inn 12 parkeringsplassar på BFK 10 i staden for 14.

Endring i pkt 9.4: I utbyggingsplanen for T01 kan kommunen vurdera å tillata parkeringsplassar i delar av torgområdet dersom det ikkje kjem i konflikt med torgfunksjonane.

 

Røysting:

Ved røysting av administrasjonen sitt framlegg vart dette vedteke mot ei røyst.

Anne Line Innvær sine tilleggspunkt vart samrøystes vedteke og det ligg etter dette føre slikt;

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 : (mot 1 røyst)

 

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker rår kommunestyret til å gjera slikt vedtak:

 

Kommunestyret viser til saksopplysningar og vurdering, og vedtek at reguleringsplan for Fitjar sentrum, slik plankart med føresegner datert 12.09.07 ligg føre, vert stadfesta i samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 28-2.

Kommunestyret sitt stadfestingsvedtak vert å kunngjera i samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 27-2 nr 3.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

PS 083/07    Klage på reguleringsplan Midtfjellet Vindpark

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker kan ikkje sjå at det er grunnlag for å gje medhald til klagaren.

Klagen vert å sende fylkesmannen for endeleg avgjerd.

 

Klagen får ikkje oppsetjande verknad.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

Rådmannen presiserte at han med ordet parallell handsaming i saksutgreiinga meinte parallell etterfølgjande sakshandsaming.

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

PS 084/07    Klage på sakshandsaming av reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark (MV).

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker kan ikkje sjå at det er grunnlag for å gje medhald til klagaren.

Klagen vert å senda fylkesmannen for endeleg avgjerd.

 

Klagen får ikkje oppsetjande verknad.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

Rådmannen presiserte at han med ordet parallell handsaming i saksutgreiinga meinte parallell etterfølgjande sakshandsaming.

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

PS 085/07    Midtfjellet Vindpark - Oppstart av planarbeid

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

I samsvar med reglane i plan og bygningslova si §2  7-1 vert det varsla oppstart av planarbeid for bebyggelsesplan etter plan og bygningslova si § 28-2, for Midtfjellet Vindpark.

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

PS 086/07    Engevik & Tislevoll - delplan for gnr. 61/399 - Frode Fitjar H1, H2, HN1 og S 12

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Med heimel i plan og bygningslova si § 28-2 godkjennar utval for plan og miljø/fast utval for plansaker, delplan for områda H1, H2, HN1 og S12 slik den ligg føre.

Plan med føresegner vert å kunngjera i samsvar med reglane i plan og bygningslova si  § 27-2.3.

 

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

PS 087/07 Framlegg til delplan for områda HN7, N8 og S5.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker dispenserer frå  gjeldande reguleringsplan for Kråko og godkjennar justert delplan for delområda HN7, N8 og S5.

Med 3 hyttenaust og 16 naust.

Plankart må endrast, slik at det syner kai på inntil 40 % av strandlina ved område HN7.

Tiltak i område HN7 må justerast slik at dei ikkje kjem i konflikt med tiltak som ligg i gjeldande reguleringsplan for Litla Kråko.

Vedtaket er fatta med heimel i plan og bygningslova si § 7 og § 28-2.

Vedtaket vert å kunngjera i samsvar med reglane i plan og bygningslova si § 27-2.3., når nødvendige endringar er gjort i plankart.

 

Ein gjer merksam på at vedtaket kan påklagast og er ikkje gyldig før klagefrist er ute og det eventuelt ikkje ligg føre klage på vedtaket.

 

Elles gjer ein merksam på at tiltak i området er søknadspliktige, gjeld og tiltak i sjø som og krev Kystverket Vest si godkjenning.

Representanten Rune Sandvik sa seg ugild og forlet møtet, då han hadde sendt inn merknad til saka.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

Det vart røysta over Rune Sandvik sin habilitet i saka og det vart samrøystes vedteke at han er inhabil – Kristoffer Vik kom inn i møtet.

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

PS 088/07    Terje Lamo for Alf Rune Riise:Søknad om dispensasjon frå - avstand mot eigedomsgrense. 61/53.

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/fast utval for plansaker godkjennar plassering av hytte på gnr. 61  bnr. 53 og bnr. 371 slik det går fram av søknad.

 

Løyvet er fatta med heimel i plan og bygningslova si § 70-2.a.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Som framlegg.

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

PS 089/07    Knut Bjordal for Anna Bjordal vedk. søknad om løyve til tiltak vedk brygge og planering av nedre del av tomt 83/2

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Med heimel i plan og bygningslova si § 7, tilrår utval for plan og miljø/fast utval for plansaker at det vert gjeve dispensasjon frå vedteken arealbruk etter kommuneplanen, slik at tiltak på gnr. 83  bnr. 2 kan gjennomførast slik det er skissert i søknad.

 

Når det ligg føre svar frå høyringsinstansane og Kystverket Vest, vert det å fatta endeleg vedtak i saka.

Dersom det ikkje føreligg innsigelser frå høyringsinstansane vert saka handsama administrativt.

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

Dersom det ikkje føreligg innsigelser frå høyringsinstansane vert saka handsama administrativt.(samr)

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

PS 090/07    Anna Bjordal - Søknad om deling/Rekvisisjon  av kartforretning nausttomt gnr. 83 bnr. 2 Engevik søndre

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Fitjar kommune, Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker syner til søknad, vurderinga i saka og godkjenner ei frådeling av ein naustparsell frå gnr. 83 bnr 2 av Engevik søndre. Parsellen har eit areal på om lag 180 m2 og ligg i eit område som i kommuneplanen er sett av til Område for naust.

 

Vedtaket er gjort i medhald av §§ 9 og 12 i Jordlova, samt §§ 20-4, 63 og 93 i PBL..

 

Godkjenninga vert gjort med slikt atterhald:

1.      Det skal sikrast tinglyst tilkomst/vegrett fram mot parsellen. Dersom det skal nyttast biloppstillingsplass utanom omsøkt parsell, må det også tinglysast slik rett, jamfør § 66 pkt. 1 i PBL. 

  1. Dersom funn eller konstruksjonar kjem fram i samband med aktivitet/arbeid på parsellen/i området, skal aktiviteten/arbeidet stansast og fylkeskonservatoren få melding for ei nærare gransking på staden jfr. Lov om kulturminne § 8, 2. ledd.
  2. Kommunen føreset vidare tiltak som vert gjort på omsøkt parsell m.m. og i det aktuelle området, er i tråd med intensjonen til ei kvar tid gjeldande planar (kommuneplan m.m.)

 

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Som framlegg.

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 091/07 Kobbevik og Furuholmen - Søknad om    utviding av eksisterande oppdrettslokalitet ved Hageberg - Uttale frå Fitjar kommune

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til uttale:

 

Fitjar kommune Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker syner til m.a. søknad, innkomne merknader, dei faktiske tilhøva og vurderingane i saka.

På bakgrunn av m.a. dette, kan kommunen på nærare vilkår rå til at Kobbevik og Furuholmen oppdrett AS får endra omsøkt lokalitet v/Hageberg i Langenuen, jamfør søknad.

Endringa inneber at det vert plassert ein 160 meter oppdrettsring i nordvestre del av anlegget. Tiltaket medfører ikkje auke i godkjent biomasse (2.340 tonn).

 

 

Kommunen føreset at :

  1. Reglar og forskrifter som gjeld m.a. plan- og bygningslova, ankring, merking m.m. vert følgt. Vidare at reglar og forskrifter som gjeld støyskjerming frå mogleg aggregat på anlegget også vert følgt
  2. Dei ulike avfallsfraksjonane frå anlegget vert levert til godkjent deponi
  3. Reglar og reguleringar som til ei kvar tid gjeld for næringa, m.a. tiltak som hindrar rømming av fisk,  sjukdom i anlegget m.m. vert halde.
  4. Anlegget til ei kvar tid held ein ”høg miljøprofil”, m.a. for å unngå unødig negativ fokusering i/for det aktuelle området.

 

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

 

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------

 

 

PS 092/07    Forskrift for innsamling av hushaldsavfall

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker rår Fitjar kommunestyre til å gjera slikt vedtak:

 

Fitjar kommunestyre godkjenner ” Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tøming av slamavskiljarar og tette tankar” slik den ligg føre.

Vedtaket er gjort med heimel i lov av 13 mars 1981 nr 6 om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) §§ 9, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 79, 83 og 85, og i lov av 11. april 2003 nr. 23 i om endringar i lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forureiningar.  

 

 

 

 

Forskrifta vert gjort gjeldande frå 19.09.2007

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  

 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :(samr)

Fitjar kommunestyre godkjenner ” Forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tøming av slamavskiljarar og tette tankar” slik den ligg føre.

Vedtaket er gjort med heimel i lov av 13 mars 1981 nr 6 om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) §§ 9, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 79, 83 og 85, og i lov av 11. april 2003 nr. 23 i om endringar i lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forureiningar.  

 

Forskrifta vert gjort gjeldande frå 19.09.2007

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------


 

 

PS 093/07    Ymse

===============Framlegget skal skrivast mellom  strekane, ==========================

Framlegg til vedtak:

 

===============Streken vil følgje teksten =====================================

 

Behandling i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007:

 

 

--------------------------------Dette er slutten på FS-behandling (denne teksten skrives ikke ut)------------------------------------------------  


 

Vedtak i Utval for plan og miljø/Fast utval for plansaker  12.09.2007 :

 

--------------------------------Dette er slutten på vedtak RU (denne teksten skrives ikke ut)----------------------------------------------------