Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 03.03.2015

Eigedomsskatt blir ilagd eigedomar i kommunen. Det er dei politiske organa i kommunen som fastset om eigedomsskatt skal innførast. Du kan få innvilga betalingsutsetjing av skyldig eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedomar som er ilagde eigedomsskatt.

Vilkår

Når det ligg føre særlege grunnar, kan du få betalingsutsetjing. Skatteytaren har ikkje krav på betalingsutsetjing.

Rettleiing

Betalingsutsetjing kan innvilgast etter søknad frå skatteytaren.

Sakshandsaming

Avgjerda om betalingsutsetjing blir fatta av skatteoppkrevjaren.

Klage

  • Fristen for å klage er tre veker frå du mottok vedtaket.
  • I klaga gjer du greie for kva du vil ha endra og grunngjer dette. Kommunen kan gje rettleiing ved behov.
  • Send klaga til den instansen som fatta vedtaket. Dei vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Dersom vedtaket ikkje vert endra, blir klaga sendt vidare til kommunen sin eigen klageinstans, eller til Fylkesmannen i dei høve dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlinga når saka er ferdig.
Kontakt oss