Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Helsestasjon (0-5 år)

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 29.05.2020

Har du nettopp fått barn, eller har barn opp til skolealder, får du tilbod om oppfølging av barnet på helsestasjonen. Dette er eit helsefremjande og førebyggjande tilbod frå kommunen.

Helsestasjonen gir mellom anna tilbod om:

  • heimebesøk til nyfødde
  • ammerettleiing
  • regelmessige helseundersøkingar av barnet utført av helsesjukepleiar (helsesøster) og lege. Vekt og lengde blir registrerte og utviklinga og trivnaden til barnet blir vurdert.
  • rettleiing og rådgiving om f.eks. søvn, mat, samspel og åtferd hos barnet.
  • vaksinasjon av barnet i tråd med vaksinasjonsprogrammet
  • tilvising til andre kommunale tenester eller spesialistar ved behov
  • barseltreff for mødrer med nyfødde barn

OBS! Ved akutt sjukdom tar du kontakt med fastlegen til barnet.

Målgruppe

Alle barn i aldersgruppa 0-5 år, både eigenfødde og adoptivbarn, og deira foreldre.

Rettleiing

Når du har fått barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten heimebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjonar og regelmessige kontrollar av barnet.

Klage

Har du ikkje fått nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du klage. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer. Send klagen til kommunen eller direkte til helsestasjonen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen meiner at rettane dine er oppfylte, vil dei sende klagen vidare til Fylkesmannen.

Anna informasjon

Om Fitjar Helsestasjon

Adresse: Gamle Havnavegen 23 (i Havnahuset)

Ope måndag - fredag kl. 08.30 - 15.00 (med atterhald om endringar)

 

Tlf: 480 48 730 (sms eller telefon)

Telefontid:

Måndag, tysdag og torsdag kl.08.30 - 09.30 og 13.00 - 14.30

Onsdag: kl. 13.00 - 14.30

Fredag: kl. 11.00 - 14.30

 

Kontaktinformasjon

Leiande helsesjukepleiar: Linn Therese Olaussen

E-post: liol@fitjar.kommune.no - tlf: 915 24 832

 

Jordmor og helsesjukepleiar: Kristine Bjelland

E-post: krbj@fitjar.kommune.no

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tilbodet på Helsestasjonen

På helsestasjonen kan du få råd og støtte i spørsmål knytta til barnet si vekst, utvikling og trivsel. Dette innebær barnet sine fysiske, psykiske og sosiale behov.

Det vert arrangert barselgrupper på helsestasjonen.

Helsestasjonen kan også gi tilbod om samtale og foreldrerettleiing.

 

Helsestasjon for born frå 0 til 5 år

Alle foreldre som ventar barn, eller som har spedbarn eller småbarn opp til skulealder, er velkomne til Helsestasjon for born frå 0 til 5 år.  Ein treng ikkje ha "spesielle" problem eller vanskar for å ta kontakt med helsestasjonen. Me vil gjerne ha kontakt med alle barnefamiliar, og ser gjerne at dei som ikkje allereie har kontakt med oss, tek kontakt.

Kven møter du på helsestasjonen? 

På helsestasjonen jobbar lege, helsesøster og jordmor. I tillegg kan du treffe fysioterapeut og tannpleiar etter spesiell avtale.

Målsetjing  

Å førebyggja medfødte og erverva sjukdomar.

Målgruppe

Familiar med sped- og småbarn 0-5 år. Gravide (sjå jordmortenesta).

Vilkår

Helsestasjonstilbodet  0-5 år er gratis. Det er frivillig å nytte tenestetilbod v/helsestasjonen.

Alle tenester ved helsestasjonen byggjer på låg terskel (det skal vere lett å få kontakt med oss). Me driv førebyggjing, ikkje behandling (behandling er fastlegen si oppgåve). Er du i tvil, ta kontakt. 

Om tinging av time

Det er timetinging for faste kontrollar ved helsestasjonane. Me set stor pris på at du avbestiller timen dersom du og barnet ikkje kan møta.

Pris:

Tenesta er gratis.

 

Relatert informasjon på andre nettstader

www.helsetilsynet.no - Uavhengig tilsynsmyndighet for helse- og sosialtenester

www.fylkesmannen.no - Tilsynsmyndighet for helsetenesta og helsepersonell

www.odin.no - Informasjon frå regjeringa og departementa

www.folkehelsa.no - Nasjonalt folkehelseinstitutt

www.fhi.no - Folkehelseinstituttet

Kontakt oss