Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Spørjeskjema til aktuelle bedrifter/næringsliv i Fitjar

Spørjeskjema til aktuelle bedrifter/næringsliv i Fitjar

Oppretta: 07.09.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Dette spørjeskjemaet er ein del av "Forprosjekt næringsutvikling i Fitjarøyane", som Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor har ansvaret for. Prosjektet som m.a. vert støtta av Fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling, har nye næringar og arbeidsplassar knytt til kystlandskapet vårt som måletsjing. For å skikssera gode tiltak for auka bruk, samstundes som kulturlandskapet vert teke vare på, ønskjer me å vite kva samarbeid som kan vera mogleg mellom næringsliv/bedrifter og eigere/brukere i Fitjarøyane.

Det har tidlegare vore fast busetting på 40 av desse øyane, noko som viser att i eit spanande kulturlandskap med kystgardar, innmark og lyngbeite. Dette øyriket er rekna som nasjonalt verdifullt pga kystlyngheiane (vart i 1986 føreslått som nasjonalt verneområde). I dag er det m.a. hytter, gardsbruk, som vert nytta som fritidsbustad, samstundes er det no fast busetting på fire av øyane. Båtturismen har auka dei siste åra. Nokre øyar er i sterk attgroing, samstundes som skjøtsel av lynghei og beiting har hatt ein auke.


Det er ei målsetting og ha ein aktivitet som tek vare på dette verdifulle kulturlandskapet i øyane.

SFLMK har tidlegare sendt ut spørjeskjema til eigarar og brukarar av landbrukseigedomar og fritidsbustader i same området. Eit spørsmål var rett mot kjøp av varer og tenester.

Spørjeskjema
Voner du vil nytta litt tid på å svara på spørsmåla under (trykk på lenka til spørreundersøkinga)

Eller fyll ut eit spørjeskjema   til
SFLMK, Postboks 83, 5418 Fitjar.
Spørjeskjemaet kan du og få ved å venda deg til Fitjar kommune.

Svarfrist : fredag 14.september

Ta kontakt med underteikna om du har spørsmål!


SFLMK
Aase Nøttveit

asno@fitjar.kommune.no  
Fitjar kommune: 534 58500

Kontakt oss