Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Om skulen

 Velkommen til Sælevik skule!

Sælevik skule ligg i Fitjar kommune. Skulen er tre-delt og har elevar frå 1-7.klasse. Skulen har SFO-ordning. Her er tilsett 7 lærarar i ulike stilling-storleiker, ein assistent, reinhaldar og to tilsette i SFO.

Me arbeider særskilt med IKT og Fronter som læringsplattform. Me arbeider også med lese-skriveopplæring og å styrka det sosiale miljøet slik at alle kan trivast.

Aina Kristin Vestbøstad

rektor

Betalingssatsar SFO frå 01.01.2012

27.12.2011

Fitjar kommunestyre fastset betalingssatsane for SFO. Sist regulert i kommunestyret 14.12.2011.

 

Betalingssatsar gjeldande frå 01.01.2012

Ordinær SFO:
T.o.m. 10 timar pr. veke: kr 1.245,- pr.mnd
T.o.m. 12 timar pr. veke: kr 1.428,- pr.mnd
T.o.m. 14 timar pr. veke: kr 1.590,- pr.mnd
T.o.m. 16 timar pr. veke: kr 1.730,- pr.mnd
T.o.m. 18 timar pr. veke: kr 1.947,- pr.mnd
T.o.m. 20 timar pr. veke: kr 2.163,- pr.mnd

Over 20 timar pr. veke: kr 2.379,- pr.mnd

Det vert kravd betaling for 11 månader, halv sats for august og juni.

Kjøp av plass på SFO einskilddagar:
Frå 1.jan 2012 vert dagsprisen for å nytta SFO på einskilddagar kr 270,-Reglar og satsar for utleige av skulebygg
Frå 01.08.2009 er satsane for utleige av skulebygg justerte.  Dette er gjort etter vedtak i Fitjar formannskap 28.05.09. 
Framleis er det gode ordningar for leige av skulebygg.  Du finn reglementet og satsar ved å klikka deg inn her.

.

Permisjon frå undervisning

Fitjar kommune har forståing for at foreldre kan ha ynskje om, å søkja permisjon for sine born fra pliktig opplæring i grunnskulen. Dette kan vera forskyve ferie, opphald i utlandet etc.
Kommunen tilrår foreldra å utvisa måtehald når det gjeld å ta born ut av skulen. Skulens planar inneheld omfattande lærestoff. Vi har tru på at foreldra tek opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil sjølv korte fråvær kunna gje eleven meirarbeid i etterkant.

I Opplæringslova står:

§2-11  Permisjon frå pliktige opplæringa. Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

 

Elevar som hører til et trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å

vere borte frå skulen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag.

 

Det er eit vilkår for retten at foreldre sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjontida er ute.


Hovedtanken i Opplæringslova
Etter lova har barn og unge i Norge "plikt til grunnskoleopplæring og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring". Ved permisjonar og fråvere som "eleven eller foreldra sjølv er skyld i", fråskriv eleven (eller foreldra på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengda av fråværet. Foreldra tek over ansvaret for elevens opplæring i perioden.

Elevens opplæringsplikt gjeld imidlertid uavkortet. Det er kommunens ansvar å vurdere om og føre tilsyn med at plikta vert oppfylt.

Fråvære fra einskildtimar/enkeltdager - (skulefri):
Skulefri kan bli gjeve for enkelttimer eller inntil tre dagar (kontaktlærer/rektor). Skulen må godkjenna formålet for fritaket. Eks.: Deltaking i familiearrangement, fritidsaktiviteter o.l..

Fråvære inntil to veker- (permisjon):
Permisjon kan bli gjeve for to veker(10 undervisningsdager) pr. år. Rektor avgjer søknade om permisjon.

Elevene har ikkje en lovfesta rett til permisjon. Lova seier at rektor skal vurdera om det forsvarlig å la eleven vera borte fra skulen.
Dersom ein søkjer permisjon utover to veker, skal eleven skrivast ut av skulen.

Avslag på søknad om skulefri kan ankes til næraste overordna nivå (rektor –skulesjef ,Utval for oppvekst og omsorg).

Søknadsfrist 14 dager før permisjonen tek til.

Skjema finn du her:

Kontakt oss